Parc Coedwig Gwydir - Hafna, ger Llanrwst

Llwybr cerdded drwy adfeilion mwyngloddiau plwm

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Hafna

Mae llechweddau Parc Coedwig Gwydir yn llawn twnelau a cheudyllau gwag lle gweithiodd cenedlaethau o fwyngloddwyr yn ddyfal i echdynnu plwm a sinc.

Lleolir maes parcio Hafna ger hen bwll plwm Hafna. Dyma fan cychwyn  lwybr cerdded ag arwyddbyst heibio i adfeilion y pwll a'r siafftiau caeedig.

Mae heddwch y coetir wedi amsugno'r hanes mwyngloddio hwn ond, wrth i chi edrych o gwmpas, gallwch ddychmygu'r diwydiant a fodolai flynyddoedd maith yn ôl ar y safleoedd hyn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae yn dechrau o'r maes parcio.

Llwybr Mwynwyr Hafna

2¼ filltir/3.6 chilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Mwynwyr Hafna yn mynd heibio i sawl pwll gwahanol, sydd oll â'u hanes eu hunain. Ymlwybra drwy'r goedwig, gan fynd heibio i gloddiadau dwfn, siafftiau pwll caeedig a mynedfeydd twneli. Hefyd ceir olion melinau segur, lle cafodd y graig a echdynnwyd ei phrosesu.

Llwybr beicio mynydd

Mae Llwybr Gwydir Mawr, 24.8 km o hyd, wedi hen sefydlu fel llwybr beicio mynydd.

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr beicio mynydd ac mae'n dechrau o faes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol am y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Gwydir Mawr

24.8 cilomedr, graddfa goch

Mae gan lwybr Gwydir Mawr ddringfeydd serth, llethrau serth ar i lawr a thrac sengl rhagorol. Mae’r rhan fwyaf o’r dringfeydd yn digwydd ar ffyrdd y goedwig a thraciau gan roi amser i chi werthfawrogi’r golygfeydd mynyddig. Mae’r llethrau i lawr ar hyd trac sengl sy’n amrywio o fod yn dynn iawn, technegol a chreigiog i fod yn agored a llifeiriol.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Hafna 1½ milltir i'r de orllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Mae yn Sir Conwy.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r B5106 yng Nghastell Gwydir, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig, ag arwydd i Eirionnydd. Mae maes parcio Hafna ar y dde.

O'r A5 yn Nhŷ Hyll, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig. Mae maes parcio Hafna ar y chwith, ar ôl maes parcio Llyn Sarnau.

Map Arolwg Ordnans

Mae Hafna ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 780 600.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru