Parc Coedwig Gwydir - Llyn Sarnau, ger Llanrwst

Safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn trawiadol

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Llyn Sarnau yn fan hyfryd i fwynhau picnic wrth un o'r byrddau o amgylch y maes parcio.

Mae'r llyn yn weddol bas ac felly mae'n aml yn sychu allan yn ystod yr haf - er nad yw'n ddeniadol iawn efallai mewn tywydd brafiach, mae'n gartref pwysig i fywyd gwyllt sy'n hoff o wlyptiroedd.

Darganfod golygfeydd o fynyddoedd a dyffrynnoedd hardd, llynnoedd trawiadol a hen fwyngloddiau plwm segur ar y llwybr cerdded.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr y Llynnoedd

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 2¾ milltir/4.3 cilomedr
  • Amser: 1-2½ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn ar ffyrdd coedwig wedi’u cysylltu gan lwybrau cul garw o lai na 50 cm o led mewn mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, a gallwch ddisgwyl mwd, creigiaua gwreiddiau coed. Mae tair mainc ar y llwybr, a bwrdd picnic yn y maes parcio sy’n addas i gadair olwyn.

Gadewch y maes parcio a phwyllwch i werthfawrogi’r olygfa o’r meinciau.

Byddwch yn cyrraedd llwybr sy’n mynd o gwmpas, wedyn i lawr canol llyn bychan.

Troellwch drwy hen Fwynglawdd Uchel Hafna, a oedd yn ferw o ddiwydiant ar un adeg, yna parhewch ar hyd llwybr tonnog drwy’r goedwig, gan gynnwys golygfan ar ben ymyl clogwyn.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Llyn Sarnau ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o sawl meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae llwybrau beicio mynydd gradd coch, Gwydir Mawr a Gwydir Bach, yn dechrau o feyseydd parcio Mainc Lifio a Hafna.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau yn Llyn Sarnau ar gyfer ymwelwyr ag anableddau yn cynnwys:

  • lleoedd parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas
  • llwybrau yn arwain o’r lleoedd parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas i’r byrddau picnic hygyrch, ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir golygfeydd hyfryd o’r byrddau picnic hygyrch

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Llyn Sarnau ddwy filltir i'r gorllewin o Lanrwst.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Llyn Sarnau ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 778 592.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Lanrwst tuag at Fetws-y-coed.

Ar ôl troi i’r chwith wrth yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Castell Gwydir, trowch i’r dde yn syth ar is-ffordd.

Ewch heibio i’r meysydd parcio ar gyfer Mainc Lifio ac Hafna a bydd maes parcio Llyn Sarnau ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanrwst.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru