Gwarchodfa Natur a Choedwig Genedlaethol Niwbwrch

Beth sydd yma

Gwaith cynaeafu yn y goedwig. Dilynwch yr holl arwyddion a’r cyfarwyddiadau.

 

Mae gwyriadau ar y llwybrau hyn oherwydd gwaith cynnal a chadw. Byddwch yn ymwybodol o beiriannau a dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ar y safle.

 

 • Llwybr Saint, Tywod a Môr

 

Mae rhan o faes parcio Llyn Parc Mawr wedi cau dros dro.

Croeso

Cwningar Niwbwrch yw un o'r systemau twyni mwyaf a’r harddaf ym Mhrydain.

Cafodd y twyni, y corsydd arfordirol, y glannau tywodlyd a chreigiog eu ffurfio dros filoedd o flynyddoedd gan y gwynt a'r môr ac maent yn gartref i amrywiaeth syfrdanol o blanhigion ac anifeiliaid.

Ym 1955, Cwningar Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn oedd y mannau arfordirol cyntaf yng Nghymru i gael eu dynodi’n Warchodfa Natur Genedlaethol. Darllenwch fwy am y Warchodfa Natur Genedlaethol.

Plannwyd y Coed pinwydd Corsica sy'n rhan o Goedwig Niwbwrch rhwng 1947 a 1965 er mwyn darparu pren ac i sefydlogi'r twyni tywod symudol.

Heddiw mae'n ardal boblogaidd ar gyfer hamddena ac yn gartref i fywyd gwyllt, yn enwedig gwiwerod coch.

Mae Moryd Cefni a'r pyllau y tu ôl i arglawdd Pen Cob yn noddfa i adar a bywyd gwyllt arall ac oddi yma ceir golygfeydd ar draws y foryd dros ehangder o gors arfordirol, tywod agored a môr.

Beth i'w wneud yma

Gallwch gerdded yn unrhyw fan ar y traethau ac ar y rhwydwaith o lwybrau troed neu gallwch ddilyn un o'n llwybrau cerdded sydd wedi’u cyfeirbwyntio.

Mae yna hefyd Lwybr Pos Anifeiliaid ar gyfer ymwelwyr iau, dau lwybr beicio sy'n addas i deuluoedd, llwybr ffitrwydd a dau lwybr rhedeg wedi’i gyfeirbwyntio.

Mae saith maes parcio yng Nghoedwig Niwbwrch a'r Warchodfa Natur Genedlaethol - darllenwch fwy am barcio ceir.

Llwybrau cerdded

Mae llwybrau cerdded yn cychwyn o sawl un o'n meysydd parcio yn Niwbwrch.

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Saint, Tywod a Môr

Dwy fenyw yn cerdded ar Ynys Llyn

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 4½ milltir/7.1 cilomedr

Amser: 3 awr

Lefel: Cymedrol

Nodwch, os gwelwch yn dda:

Gall Ynys Llanddwyn gael ei hamgylchynu’n llwyr gan y môr ar lanw uchel

dylech wirio amserau’r llanw cyn cychwyn ar hyd y llwybr hwn. Gwiriwch amserau’r llanw ar wefan y BBC.

gall yr ynys fod yn agored iawn a dylech fod yn barod am dywydd gwael

Antur deuluol yw hon sy’n arwain i’r goedwig, y twyni a'r ynys.

Mae’r Llwybr ‘Saint, Tywod a Môr’ yn rhoi cipolwg ar nodweddion daearegol a diwylliannol unigryw Niwbwrch, ynghyd â’i hanes a chwedl Santes Dwynwen.

Gallwch ymlwybro draw i ynys Ynys Llanddwyn ar lanw isel.

Llwybr sain

Dewch i ddysgu mwy am hanes lleol a chwedl Santes Dwynwen ar ein llwybr sain MP3 ‘Saint, Tywod a Môr.’

Rhennir y llwybr sain yn adrannau sy'n cyfateb i byst wedi'u rhifo ar hyd y llwybr cerdded.

Llwybr Pos Natur/Anifeiliaid

Llwybr Pos Natur

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 1 filltir/1.5 cilomedr

Amser: 1 awr

Lefel: Hawdd

Codwch becyn gweithgareddau teulu o’r dosbarthwr a gadewch i'r plant arwain y ffordd wrth i chi chwilio am yr anifeiliaid a'r cliwiau ar hyd y llwybr.

Mae'r llwybr yn dechrau o faes parcio'r traeth ac yn parhau ar rannau o ffordd garegog y goedwig a rhai llwybrau tywodlyd ac anwastad cyn dychwelyd i'r maes parcio.

Llwybr Treftadaeth y Tywysogion a Phinwydd

Dwy fenyw yn cerdded mewn goedwig

Dechrau: Maes parcio Cwningar

Pellter: 3¼ milltir/5.3 cilomedr

Amser: 2 awr

Lefel: Cymedrol

Mwynhewch y daith gylchol hon trwy goedwig, twyni a thir fferm. 

Llwybr Golygfa’r Llyn

Dechrau: Maes parcio Llyn Parc Mawr

Gradd: Hygyrch

Pellter: ¼ milltir /0.3 cilomedr

Amser: 15 muned

Dringo: Gwastad

Gwybodaeth am y llwybr: Llwybr gwastad 1.5 medr  o led sydd â wyneb dda a lleoedd pasio a mannau gorffwys bob 50 metr.

Dilynwch y llwybr ar draws y safle picnic i'r olygfan dros lyn cudd y  goedwig.

Yno fe gewch wybodaeth am yr adar sy'n byw yma, neu arhoswch wrth un o'r byrddau picnic a cheisiwch weld y gwiwerod coch yn y coed.

Llwybr y Wiwer Goch

llyn bywyd gwyllt

Dechrau: Maes parcio Llyn Parc Mawr

Pellter: 1½ milltir/2.4 cilomedr

Amser: 1 awr

Lefel: Hawdd

Ar y llwybr fe welwch Sara'r wiwer goch a'i ffrindiau ac fe ddewch i wybod mwy am eu bywyd yn y goedwig o'n paneli gwybodaeth.

Ar y ffordd fe welwch rai golygfeydd gwych o'r llyn bywyd gwyllt a'r goedwig binwydd.

Llwybr Trem yr Aber

Yr aber

Dechrau: Maes parcio Pen Cob

Pellter: 1¾ filltir/2.9 cilomedr

Amser: 1 awr

Lefel: Hawdd

Cerddwch trwy'r goedwig ac ar hyd aber Afon Cefni gyda'i amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt.

O'r ddwy wylfa sydd gennym, ceisiwch weld y gweilch di-ddal yn hela am bysgod yn yr haf, neu edrychwch ar hyd y morfa heli am ei hamrywiaeth o blanhigion e.e. y gorsen gyffredin, glaswellt brodorol talaf Prydain a ddefnyddid ar gyfer gosod toi gwellt.

Llwybr y Twyni

Menyw ar y twyni

Dechrau: Maes parcio Braint neu Faes parcio Llyn Rhos Ddu

Pellter: 3½ milltir/5.6 cilomedr

Amser: 2-3 awr

Lefel: Cymedrol

Mwynhewch y golygfeydd o'r Cwningar, draw tua'r mynyddoedd ac ar hyd yr arfordir ynghyd â'r arddangosfa anhygoel o flodau gwyllt.

Llwybr pren

Mae llwybr pren byr o faes parcio’r Traeth i blatfform gwylio dros y twyni.

Mae'r llwybr pren yn 53 metr o hyd ac mae yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a chadeiriau gwthio.

Oherwydd symudiadau’r tywod yn Niwbwrch, mae’r llwybr pren wedi’i orchuddio â thywod yn aml, yn arbennig ar ôl tywydd garw.

Rydym yn defnyddio peiriant cloddio bach i glirio'r llwybr pren, ond gall y llwybr gael ei ailorchuddio â thywod yn fuan wedyn, hyd yn oed ar yr un diwrnod.

Sylwch:

 • Gall y llwybr pren fod yn gwbl gaeedig oherwydd tywod, ac felly ar gau i bob ymwelydd.
 • Gall y llwybr pren fod wedi’i orchuddio â thywod gan ei gwneud yn amhosibl i rai defnyddwyr cadair olwyn a chadeiriau gwthio ei ddefnyddio.

Llwybrau beicio

Dyn a phlentyn ar lwybr beicio

Mae ein dau lwybr beicio yn ddelfrydol ar gyfer y teulu i gyd.

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Her Natur Bikequest

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 7.8 cilomedr

Lefel: Ffordd goedwig neu debyg

Codwch becyn gweithgareddau teulu o’r dosbarthwr yn y maes parcio.

Yna dilynwch y nodwyr llwybr a chwiliwch am y paneli gwybodaeth er mwyn ateb cwestiynau'r her natur.

Llwybr Beicio Corsica

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 9.9 cilomedr

Lefel: Ffordd goedwig neu debyg

Mae'r llwybr cylchol hwn sydd wedi'i gyfeirbwyntio yn dilyn ffyrdd y goedwig yn bennaf a cheir yma olygfeydd o'r aber.

Mae'n ymweld ag ardaloedd o goedwig gymysg, o goed pinwydd aeddfed i goedwigoedd helyg gwlyb, ac mae’n mynd heibio i byllau, creigiau anarferol a blodau gwyllt.

Llwybrau rhedeg

Mae dau lwybr rhedeg wedi cael eu harwyddo o faes parcio’r traeth yn Niwbwrch.

Mae’r llwybr rhedeg 5km, sy’n seiliedig ar lwybr y Parkrun wythnosol poblogaidd, yn gyflwyniad ardderchog i redeg.

Mae Llwybr Rhedeg y Gymanwlad yn dilyn rhan o lwybr ras swyddogol pencampwriaeth redeg a gynhaliwyd yma yn 2011.

Llwybr Rhedeg 5km

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 3 milltir/5 cilomeder

Dringo: 33 medr

Amser: 30 muned-1 awr

Gradd: Hawdd

Cyflwyniad hawdd i redeg  llwybrau wedi’i seilio ar lwybr poblogaid ‘Parkrun’ sy’n digwydd yn wythnosol.

Dilynwch yr arwyddbyst glas trwy’r goedwig ar gymysgedd o yrdd coedwig ag arwyneb da a llwybrau cul ar dywod rhydd lle ceir rhywfaint o wreiddiau coedamlwg. Ni cheir grisiau na giatiau ar hyd y ordd.

Mwynhewch olygfeydd y goedwig wrth eich pwysau neu ewch ati i wella eich cyflymder a’ch gwytnwch cororol o amgylch y llwybr.

Llwybr Rhedeg y Gymanwlad

Dechrau: Maes parcio’r Traeth

Pellter: 8½ milltir/13.6 cilomedr

Amser rhedeg: 1 awr

Amser cerdded: 3 awr

Lefel: Caled

Yn 2011, daeth Pencampwriaeth Rhedeg Mynyddoedd a Phellter Eitha’r Gymanwlad i Ogledd Cymru a chynhaliwyd y ras llwybr Pellter Eithaf 55 cilomedr yn Niwbwrch. Heddiw gallwch redeg (neu gerdded!) rhan o lwybr y ras swyddogol.

Mae'r llwybr rhedeg sydd wedi'i gyfeirbwyntio o faes parcio'r traeth, yn arwain trwy'r goedwig heddychlon, twyni helaeth y Gwningar ac ymlaen i ynys Ynys Llanddwyn.

Mae'r llwybr yn cynnwys ffyrdd caregog y goedwig, llwybrau cul ar dywod gyda gwreiddiau coed agored, tywod a graean rhydd, glaswelltir anwastad a thir creigiog.

‘Parkrun’ Coedwig Niwbwrch

Mae ‘Parkruns’ yn ddigwyddiadau cymunedol wythnosol a rhad ac am ddim sy’n cael eu cynnal ym mhob cwr o’r byd.

Cynhelir Parkrun Coedwig Niwbwrch bob dydd Sadwrn am 9 o’r gloch y bore.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim ond mae rhaid cofrestru cyn dod draw.

Mae Parkrun Coedwig Niwbwrch yn cael ei drefnu gan wirfoddolwyr ac mae croeso i bawb beth bynnag fyddwch yn ei wneud – cerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Parkrun Coedwig Niwbwrch, gan gynnwys sut i gofrestru a sut i wirfoddoli yn y digwyddiad, ewch i wefan Parkrun.

Llwybr Ffitrwydd

Plant yn defnyddio'r Lwybr Ffitrwydd

Amcan y Llwybr Ffitrwydd yw gwella eich ffitrwydd a'ch iechyd tra'ch bod chi'n mwynhau harddwch y goedwig.

Dechrau: Maes parcio Traeth Cwningar

Pellter: 1¾ milltir/2.7 cilomedr

Amser: 2 awr

Lefel: Hawdd

Mae 11 o orsafoedd ymarfer corff, ac mae dwy ohonynt yn hygyrch i gadair olwyn.

Mae gan bob gorsaf ymarfer banel cyfarwyddiadau a mainc i orffwys arni gerllaw.

Cyfeiriannu

Arwydd cyfeiriannu

Profwch eich sgiliau darllen mapiau trwy gyfeiriannu rhwng y pyst marcio pren (a elwir yn "rheolyddion" gan gyfeiriadurwyr) ar un o'r tri chwrs cyfeiriannu parhaol yng Nghoedwig Niwbwrch.

Mae'r cyrsiau'n addas ar gyfer dechreuwyr sydd yn deall map a chyfeirianwyr profiadol a chi sydd i benderfynu pa mor fuan rydych chi'n cwblhau cwrs.

Mae'r cyrsiau wedi'u graddio i safonau Ffederasiwn Cyfeiriannu Prydain ac fe'u lluniwyd gan Gyfeirianwyr Eryri.

Mae pob un o’r tri llwybr yn cychwyn i'r gogledd-ddwyrain o'r brif ardal barcio ac yn gorffen yn y llannerch i'r de-ddwyrain o'r brif ardal barcio.

Cwrs Oren

Pellter: 2.5 cilomedr

Lefel: canolig

Mae'r cwrs Oren yn ganolig o ran anhawster ac mae'n addas ar gyfer dechreuwyr sy'n gallu darllen map.

Mae 9 rheolydd i ymweld â nhw ar y cwrs.

Cwrs gwyrdd

Pellter: 5 cilomedr

Lefel: called iawn

Mae'r cwrs Gwyrdd yn gofyn am gyfeiriannu anodd yn dechnegol ac mae'n addas ar gyfer cyfeirianwyr profiadol.

Mae 12 rheolydd i ymweld â nhw ar y cwrs.

Cwrs glas

Pellter: 6.7 cilomedr

Lefel: called iawn

Mae'r cwrs Glas yn gofyn am gyfeiriannu technegol ac mae'n addas ar gyfer cyfeirianwyr profiadol.

Mae 18 rheolydd i ymweld â nhw ar y cwrs.

Mwy o wybodaeth

 • Lawrlwythwch y mapiau, cyfarwyddiadau ac atebion oddi wrth waelod y dudalen hon
 • Prynwch fersiwn maint A3 o'r map, wedi'i argraffu ar bapur gwrth-ddŵr ar raddfa 1: 7,500, gyda chyfarwyddiadau a atebion o'r tollfwth wrth y fynedfa i'r goedwig

Marchogaeth

Marchogaeth mewn goedwig

Mae dau lwybr marchogaeth â chyfeirnod sy’n arwain o faes parcio Pen Cob.

Sylwch:

 • Mae angen trwydded gan Gyfoeth Naturiol Cymru arnoch i farchogaeth yng Nghoedwig Niwbwrch.
 • Dim ond ym maes parcio Pen Cob y caniateir parcio blychau cario ceffylau.

Sut i gael trwydded marchogaeth

Gallwch gael trwydded farchogaeth wythnosol neu flynyddol.

Cost trwydded wythnosol yw £4.

Cost trwydded flynyddol yw £10 ac mae’n ddilys o’r dyddiad y’i rhoddir tan ddiwedd mis Mehefin.

Rhaid anfon eich prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus trydydd parti, sydd o leiaf yn £3m.

Gwnewch gais am neu adnewyddu trwydded farchogaeth ar-lein neu cysylltwch â’n canolfan gwsmeriaid Cyswllt Cyfoeth drwy ffonio 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm).

Ar ôl ichi gyflwyno eich cais byddwn yn cysylltu â chi o fewn tri diwrnod gwaith i gadarnhau ein bod wedi’i gael ac i drefnu taliad.

Llwybrau marchogaeth

Llywbr y Postmon

 • Dechrau: Maes parcio Pen Cob
 • Pellter: 6½ milltir/10.5 cilomedr
 • Amser: 2-4 awr
 • Lefel: Hawdd

Mwynhewch ardal hardd ac unigryw Coedwig Niwbwrch ar gefn ceffyl.

Llwybr y Coetir

 • Dechrau: Maes parcio Pen Cob
 • Pellter: 7¼ milltir/11.8 cilomedr
 • Amser: 2-4 awrr
 • Lefel: Hawdd

Darganfod golygfeydd, bywyd gwyllt a threftadaeth ar hyd y llwybr.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

creigiau ar draeth Niwbwrch

Mae’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn safleoedd sy’n cynnwys rhai o'r enghreifftiau gorau oll o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae twyni Cwningar a thraeth Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn yn Warchodfa Natur Genedlaethol sydd hefyd yn cynnwys ardaloedd mawr o forfa heli a gwastadeddau tywod arfordirol.

Mae'r twyni uchel a'r pantiau twyni sy’n gorlifo’n dymhorol (llaciau yw’r new arnynt) yn y fan hon yn ganlyniad i'r dirwedd sy'n datblygu’n barhaus ac a luniwyd gan filoedd o flynyddoedd o stormydd, llanwau a natur.

Mae Ynys Llanddwyn yn fan sy'n gyforiog mewn treftadaeth, llên gwerin, daeareg a bywyd gwyllt.

Mae'r creigiau ar yr ynys lanw hon ymhlith yr hynaf yng Nghymru - cadwch olwg am y brigiadau nodedig o lafa gobennydd sydd ar y traeth.

Dewch i ddarganfod mwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Beth sydd i'w weld yn y Warchodfa Natur Genedlaethol

Twyni

Mae'r twyni tywod yn gymysgedd gyfoethog o bantiau llaith, glaswelltir a choetir twyni ifanc o helyg a bedw.

Mae’r twyni a arferai symud, wedi ‘sefydlogi’ yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi’u gorchuddio â phlanhigion o ganlyniad i lygredd aer, patrymau tywydd newidiol a llai o gwningod ac anifeiliaid pori.

Golyga hyn ostyngiad enfawr yn y tywod noeth, cynefin sy'n hanfodol i oroesiad rhai o'n planhigion a'n pryfed prinnaf, fel llysiau’r afu petalog a gwenynen durio’r gwanwyn.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, rydym wedi dechrau ail-greu ardaloedd o dywod noeth ar hyd y morlin gan ddefnyddio peiriannau mawrion ac mae llawer o’r twyni’n cael eu pori â merlod a gwartheg er mwyn cadw llystyfiant y twyni yn fyr ac yn gyfoethog o flodau gwyllt. Arferai cwningod wneud hyn nes bod mycsomatosis yn peri i'w niferoedd ostwng.

clustog Fair

Yn ystod misoedd yr haf mae’r twyni wedi’u gorchuddio gan filoedd o flodau lliwgar ac yn eu plith ceir tegeirianau prin ac maen nhw’n fwrlwm o bryfetach ac adar. Gwrandewch am gân yr ehedydd yn uchel uwchlaw’r warchodfa a thrydar y llwydfronnau, clochdar y cerrig a’r llinosiaid yn y twyni a'r coetir agored.

Yn ystod yr hydref a dechrau'r gaeaf mae’r pibydd coesgoch a'r corgwtiad yn ymuno â’r adar gwyllt mudol e.e. gwyddau Brent, hwyaden yr eithin a’r chwiwell ar y morfa heli a'r aber. Mae adar fel yr hwyaid llostfain, chwiwellod, corhwyaid a’r cornchwiglod, sy’n dod yma i ddianc rhag gaeafau llymach yr Arctig, yn ymweld â'r pyllau y tu ôl i arglawdd y Cob.

Gwiwerod coch

Gwiwer goch

Llyn Parc Mawr yw un o'r lleoedd gorau yn Niwbwrch i weld un o'n mamaliaid prinnaf, y wiwer goch.

Erbyn canol y 1990au roedd gwiwerod coch bron wedi diflannu o'r goedwig ond fe'u hailgyflwynwyd yn 2004 o Sw Mynydd Cymru.

Rydym yn rheoli'r goedwig gan roi ystyriaeth iddyn nhw ac i’r bywyd gwyllt arall – mae gwiwerod coch yn hoff o’r gymysgedd o goed pinwydd a’r rhywogaethau eraill rydym yn eu tyfu yma er mwyn darparu bwyd a lloches iddyn nhw.

Rhowch gynnig ar ein Taith Gerdded ‘Llwybr y Wiwer Goch’ sydd wedi’i chyfeirnodi o faes parcio Llyn Parc Mawr ac ymwelwch â'n golygfan ar lan y llyn i brofi naws yr ardal unigryw hon a'i bywyd gwyllt.

Chwedl Santes Dwynwen

capel Dwynwen

Mae Ynys Llanddwyn yn gartref i adfeilion eglwys hynafol sydd wedi'i chysegru i Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru.

Ystyr Llanddwyn yw ‘eglwys Santes Dwynwen’ ac mae stori Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru, yn gysylltiedig â’r ynys.

Roedd Dwynwen yn ferch i frenin o'r 5ed ganrif. Dywedir iddi gilio i Landdwyn ar ôl syrthio mewn cariad ac fe sefydlodd glostir crefyddol yma.

Dros y blynyddoedd, daeth yr ynys hardd hon yn gyrchfan boblogaidd i bererinion a heddiw mae pobl ledled Cymru yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.

Gallwch ddysgu mwy am chwedl Dwynwen ar ein llwybr sain y gallwch ei lawrlwytho i'w ddefnyddio ar y llwybr cerdded ‘Saint, Tywod a Môr’.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd trwy Niwbwrch.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu llwybr cerdded parhaus o amgylch arfordir Cymru.

Ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru i ddarganfod mwy.

Ymweliadau addysgiadol

Nid ydym yn trefnu ymweliadau ar gyfer ysgolion na sefydliadau addysg eraill i Niwbwrch.

Os dymunwch drefnu ymweliad addysgol hunandywysedig, gallwn neilltuo lle parcio ar gyfer eich bws mini neu eich bws ger maes parcio'r Traeth.

Bydd angen ichi lenwi ffurflen asesu risg a darparu manylion eraill cyn eich ymweliad.

Cysylltwch â ni bythefnos o leiaf cyn eich ymweliad drwy e-bostio Permissions.NorthWest@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfyngiadau ar gŵn

Ceir cyfyngiadau ar gŵn yn Niwbwrch.

 • Traeth: ni chaniateir cŵn ar ran o’r traeth rhwng 1 Mai a 30 Medi.
 • Ynys Llanddwyn: Dim ond ar yr hawl dramwy gyhoeddus y caniateir cŵn a rhaid eu cadw ar dennyn byr.
 • Coedwig Niwbwrch: Gallwch fynd â’ch chi am dro ar hyd y llwybrau drwy gydol y flwyddyn.
 • Cadwch eich ci ar dennyn, yn arbennig o fis Mawrth i fis Gorffennaf pan fydd cwtiaid torchog cudd yn nythu ar y traeth ac yn ystod y gaeaf pan fydd yn hawdd tarfu ar adar sy’n gaeafu yno.

Ceir panel gwybodaeth a map ym maes parcio’r Traeth sy’n dangos ymhle mae’r cyfyngiadau hyn yn weithredol.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Ymhlith y cyfleusterau mae:

 • parcio i bobl anabl (am ddim i ddeiliaid bathodyn glas)
 • toiledau hygyrch (ym maes parcio'r Traeth)
 • dwy o’r gorsafoedd ymarfer corff ar y Llwybr Ffitrwydd o fewn cyrraedd cadair olwyn
 • Llwybr Golygfa’r Llyn (llwybr hygyrch o faes parcio Llyn Parc Mawr)

Canllawiau diogelwch

Yn ogystal â bod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, mae Niwbwrch yn dal i fod yn goedwig weithredol.

Mae'n bosibl y bydd rhai ardaloedd ar gau, er diogelwch, pan fydd coed yn cael eu cwympo neu bren yn cael ei symud.

Rydym am i chi gael ymweliad pleserus a diogel â Niwbwrch, felly darllenwch y canllawiau isod, os gwelwch yn dda.

Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw falurion milwrol - gallai ffrwydro!

Rhowch wybod i'r Heddlu am unrhyw wrthrychau amheus trwy ffonio 999

Peidiwch â chloddio tyllau na thwneli yn y twyni tywod - gall tywod ddisgyn a'ch mygu

Peidiwch â bwydo da byw na mynd atyn nhw

Gwisgwch esgidiau cryf

Cariwch ddillad gwrthwynt a thop cynnes bob amser mewn tywydd cyfnewidiol

Dim gwersylla - mae meysydd gwersylla swyddogol gerllaw

Dim tanau agored

Cadwch at y llwybrau a’r traciau mynediad sydd wedi’u cyfeirbwyntio er mwyn diogelu natur

Peidiwch â mentro allan i'r aber oherwydd gall y llanw sy'n dod i mewn eich torri i ffwrdd yn gyflym

Byddwch yn ymwybodol o fwd a thywod suddo meddal

Gall Ynys Llanddwyn fod yn agored iawn ac mewn llanw uchel gall gael ei hamgylchynu gan ddŵr. Byddwch yn barod am dywydd gwael a gwiriwch amseroedd y llanw ar wefan y BBC

Weithiau bydd angen i ni gau neu ddargyfeirio llwybrau, er diogelwch i chi, wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gyflawni gweithrediadau yn y goedwig. Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ac arwyddion dargyfeirio dros dro, os gwelwch yn dda.

Weithiau, bydd rhaid i ni gau'r safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew oherwydd y perygl posib o anaf i ymwelwyr neu staff.

Amseroedd agor

Darllenwch yr wybodaeth ar frig y dudalen hon am newidiadau.

Toiledau

Mae'r toiledau ym maes parcio'r Traeth ar agor un arferol:

 • 8am tan 6pm yn yr haf (BST)
 • 8.30am tan 4pm yn y gaeaf (GMT)

Lluniaeth

Mae fan hufen iâ a fan arlwyo ym maes parcio'r Traeth ar yr amserau hyn:

 • 11am tan 4pm bob penwythnos (1 Ebrill a 30 Medi)
 • 11am tan 4pm bob dydd (gwyliau haf yr ysgol)

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod yr amserau hyn yn amodol ar y tywyd.​

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Niwbwrch a'r Warchodfa Natur Genedlaethol wedi’u lleoli hanner milltir i'r de o bentref Niwbwrch ar Ynys Môn oddi ar yr A4080.

Mae yn Sir Fôn.

Mae ar fap 263 yr Arolwg Ordnans (AO).

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên mawr agosaf ym Mangor a Chaergybi.

Mae arosfan trên, ar gais a heb ei staffio, ar gael ym Modorgan, sydd tua phedair milltir o bentref Niwbwrch.

I gael manylion am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch ffordd A55 o Fangor i gyfeiriad Caergybi.

Croeswch Bont Britannia i Ynys Môn a chymryd ffordd A4080 i bentref Niwbwrch.

Trowch i’r chwith, gan ddilyn yr arwyddion ‘Ynys Llanddwyn’ brown a gwyn, a byddwch yn cyrraedd ein meysydd parcio a’n tollborth.

Parcio

Mae saith maes parcio:

 • ar gyfer Coedwig Niwbwrch, Ynys Llanddwyn a’r traeth, defnyddiwch feysydd parcio’r Traeth, Airman neu Gwningar (costau parcio)
 • ar gyfer Cwningar Niwbwrch, defnyddiwch faes parcio Braint neu faes parcio Llyn Rhos Ddu (parcio am ddim)
 • ar gyfer aber Afon Cefni a Phen Cob, defnyddiwch faes parcio Pen Cob neu faes parcio Llyn Parc Mawr (parcio am ddim)

Lawrlwythwch fap o’r meysydd parcio

Costau parcio (meysydd parcio’r Traeth, Airman a Chwningar yn unig)

Ger mynedfa ac allanfa meysydd parcio’r Traeth, Airman a Chwningar mae clwyd a chamera Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig (ANPR).

Bydd y camera ANPR yn darllen rhif cofrestru eich cerbyd pan fyddwch yn cyrraedd a byddwch yn talu’r tâl parcio ger clwyd yr allanfa wrth adael.

Mae’r tâl yn seiliedig ar faint o amser yr ydych wedi parcio:

 • £2 am y 2 awr gyntaf
 • 40c am bob 20 munud ychwanegol
 • Uchafswm y tâl fesul diwrnod: £7

Talwch â cherdyn neu ag arian parod ger clwyd yr allanfa wrth ichi yrru allan o’r maes parcio.

Sylwer

 • Os ydych yn gollwng rhywun, mae gennych 20 munud o’r amser y daethoch i mewn i’r maes parcio tan yr amser y cyrhaeddwch glwyd yr allanfa cyn y codir tâl arnoch. 
 • Mae'r camera ANPR yn gweithredu 24 awr y dydd ac mae clwyd allanfa’r maes parcio i lawr bob amser.
 • Rhwng 5pm a 9am y diwrnod canlynol rhoddir clwyd uchder i atal cerbydau dros 2 fetr o ran uchder rhag mynd i mewn i'r maes parcio.
 • Ni chaniateir parcio dros nos.
 • Mae maes parcio’r Traeth yn llenwi’n gyflym ar adegau prysuraf y flwyddyn, yn arbennig ar ddiwrnodau heulog, a gall fod llawer iawn o draffig, felly byddwch yn amyneddgar.
 • Os byddwch yn defnyddio cerdyn i dalu am barcio, bydd eich cyfriflen banc yn dangos Coed y Brenin ar gyfer y taliad hwn.

Tocyn tymor

Mae tocyn tymor yn eich galluogi i barcio ym meysydd parcio’r Traeth, Airman a Chwningar.

Mae’r tocyn tymor hefyd yn eich galluogi i barcio yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin.

Cost tocyn tymor yw £70 y flwyddyn ac mae’n gymwys ar gyfer dau gerbyd sydd wedi’u cofrestru yn yr un cyfeiriad.

Mae tocynnau tymor yn ddilys am 12 mis o ddyddiad eu prynu.

Bydd rhif cofrestru eich cerbyd yn cael ei ychwanegu at y system fel y bydd y camera ANPR yn ei adnabod yn awtomatig – nid oes angen i chi arddangos eich tocyn tymor pan fyddwch yn ymweld.

Mae tair ffordd i brynu tocyn tymor:

 • talu â cherdyn yn y ciosg wrth glwyd y fynedfa ym maes parcio Niwbwrch (ciosg ar agor Dydd Mercher 9yb tan 11yb a Dydd Sadwrn 9yb tan 11yb)
 • talu â cherdyn yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed y Brenin (ar agor 10yb-4yp bob dydd)
 • gofyn am ffurflen gais gan coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a byddwn yn cysylltu â chi i gymryd eich taliad dros y ffôn

Sylwer:

 • os byddwch yn gwneud cais yn bersonol, cyflwynwch lyfr log y cerbyd (dogfen V5).
 • os byddwch y gwneud cais drwy e-bost, atodwch neu sganiwch lun o’r llyfr log (dogfen V5).
 • mae’r tocyn tymor yn ddilys ar gyfer dau gerbyd os ydynt wedi’u cofrestru i’r un cyfeiriad, darparwch y llyfr log (dogfen V5) ar gyfer y ddau gerbyd.
 • Os byddwch yn defnyddio cerdyn i dalu am barcio, bydd eich cyfriflen banc yn dangos Coed y Brenin ar gyfer y taliad hwn.
 • nad yw lleoedd parcio’n cael eu dyrannu neu eu neilltuo ar gyfer deiliaid tocynnau tymor (mae Niwbwrch a Choed y Brenin yn gyrchfannau poblogaidd, yn enwedig yn ystod gwyliau’r ysgol, ac efallai y bydd y meysydd parcio’n llenwi’n gyflym ac yn gynnar yn y dydd).

Parcio am ddim i ddeiliaid Bathodyn Glas

Caiff deiliaid Bathodyn Glas barcio’n ddi-dâl.

Parciwch yn un o’r lleoedd ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas ac arddangoswch eich Bathodyn Glas yn eich cerbyd.

I ymadael â’r safle yn ddi-dâl, sganiwch god bar eich Bathodyn Glas ar yr orsaf talu wrth yr allanfa.

Mae intercom wrth glwyd yr allanfa rhag ofn y cewch unrhyw broblemau wrth adael.

Parcio am ddim i breswylwyr lleol

Os ydych yn un o breswylwyr Niwbwrch, Dwyran, Llangaffo a Malltraeth, rydych yn gymwys i wneud cais i barcio am ddim ym meysydd parcio Niwbwrch.

Mae angen i chi gofrestru eich cerbyd gyda ni yn gyntaf i sicrhau bod y camera’n ei adnabod ac yn eich caniatáu i adael y maes parcio heb dalu.

Gall preswylwyr eraill Ynys Môn brynu tocyn tymor ar gyfer meysydd parcio Niwbwrch am £35.

Anfonwch e-bost at coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  i gael rhagor o fanylion.

Manylion cyswllt

0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

ymholiadau@cyfoethnaturiol.cymru

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf