Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Bodeilio, Ynys Môn

Beth sydd yma

Croeso

Mae Cors Bodeilio yn wlypdir o bwys rhyngwladol sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt.

Er gwaethaf ei enw, cors galchog yw Cors Bodeilio mewn gwirionedd.

Dilynwch ein teithiau cerdded ag arwyddbyst dros y llwybr pren i'r gwlypdir i gael golygfeydd gwych a'r cyfle i weld y bywyd gwyllt ac arddangosfa o flodau gwyllt yn y gwanwyn a'r haf.

Mae’n warchodfa natur oherwydd ei siglen unigryw (ardal wlypdir o blanhigion byw sy’n ffurfio mawn, heb orchudd coedwig). Mae dŵr o’r creigiau calchfaen sy’n amgylchynu Corsydd Ynys Môn yn llawn mwynau, ac yn creu amodau perffaith ar gyfer amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid prin

Mae'n un o’r tair cors galchog ar Ynys Môn sydd wedi cael eu henwi fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr y Gors

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ¾ milltir/1.2 cilomedr (allan ac yn ôl)
 • Amser: 30 muned
 • Dringo: gwastad
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dilynwch yr arwyddbyst glas ar hyd y llwybr pren gwastad, 1.4 medr o led, gan aros am ychydig i fwynhau’r golygfeydd dros y gors. Mae yna feinciau gorffwys bob 300 medr. Ewch yn ôl i'r maes parcio ar hyd yr un llwybr.

Mwynheuwch weld a chlywed adar y gwlyptir yn y gwely cyrs.

Mae yna fywyd gwyllt i'w weld neu glywed drwy’r amser, bob adeg o'r flwyddyn.

Llwybr Cors a Dolydd

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1½ milltir/2.3 cilomedr (allan ac yn ôl)
 • Amser: 1 awr
 • Dringo: gwastad
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dilynwch yr arwyddion gwyrdd ar hyd y llwybr pren lle ceir golygfeydd dros y ffeniau, cyn dilyn y llwybr heb wyneb (a all droi’n fwdlyd iawn ar ôl tywydd gwlyb) tua’r dolydd y tu draw. Ceir nifer o feinciau lle gallwch orffwys a mwynhau’r golygfeydd. Ewch yn ôl ar hyd yr un llwybr. Nodwch y gall ceffylau fod yn pori ar y warchodfa.

Mwynheuwch y sioe o flodau gwyllt ar y dolydd yn y gwanwyn a’r haf.

Beth sydd i’w weld ar y Warchodfa Natur Genedlaethol

Mae Cors Bodeilio yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae’r tirlun a’r bywyd gwyllt yn amrywio yn ôl yr adeg o’r flwyddyn – cadwch olwg am y rhain.

Safle rhagorol ar gyfer tegeirianau a blodau prin eraill

Tegeirian y clêr sy’n ennill y wobr fan hyn. Mae’n degeirian prin eithriadol yng Nghymru - gyda math melyn hyd yn oed prinnach wedi’i ganfod yma.

Mae wyth tegeirian arall yma gan gynnwys tegeiria-y-gors culddail, tegeirian pêr y gors, caineirian a chaldrist y gors.

Ymhlith y rhywogaethau ffen nodweddiadol mae’r gorsfrwynen lem a’r hesgen ylfinfain.

Mae planhigion eraill yn ffynnu yma megis y gorsfrwynen ddu, helygen Mair a’r frwynen flaendon.

Cors wych i fwystfilod bach

Rhaid mai’r seren yw’r gele feddyginiaethol brin - yr unig gele Brydeinig gyda dannedd a all frathu trwy groen dynol.

Yn ogystal ceir pryfed prin, chwilod dŵr, gwyfynod ac 19 math o löyn byw.

Yr hawsaf o’r cwbl i’w gweld yw’r gweision neidr a’r mursennod (9 rhywogaeth) sy’n hofran ac yn gwibio ar draws ddyfroedd agored y gors.

Gwelyau cors sy’n lleoedd gwych i adar

Gallwch weld hyd at 130 o rywogaethau adar yma!

Mae’r warchodfa yn llawn bwrlwm yn y gwanwyn a’r haf gyda chân adar fel:

 • telor y cyrs
 • telor yr hesg
 • bras y cyrs
 • troellwr bach
 • clochdar y cerrig

Hwyrach y gwelwch hefyd y gornchwiglen a’r gylfinir, neu hyd yn oed y gïach cyffredin.

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Mae tair o’r corstiroedd ar Ynys Môn wedi cael eu henwi fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol:

Darganfod mwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol

Darganfod mwy am Brosiect LIFE Corsydd Môn a Llŷn

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Sylwer:

 • Glynwch wrth y llwybrau pren tra byddwch allan ar y gors gan fod yno dir gwlyb peryglus a phyllau dwfn.
 • Dŵr dwfn - cadwch draw o ymyl y dŵr a pheidiwch â nofio.
 • Llwybrau mwdlyd mewn tywydd gwlyb – gwisgwch esgidiau gyda gafael da.
 • Mae da byw yn pori rhannau o’r llwybrau cerdded – peidiwch â mynd atynt na cheisio eu bwydo; cadwch gŵn dan reolaeth, symudwch o gwmpas y gyr a chaewch y gatiau ar eich ôl.
 • Bydd adar gwyllt yn cael eu saethu rhwng mis Medi a mis Chwefror – ufuddhewch i bob
 • arwydd.
 • Os gwelwch wiber, peidiwch â mynd ati.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Gwybodaeth hygyrchedd

 • llwybr hygyrchedd

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Cors Bodeilio 11 milltir i'r gogledd orllewin o Fangor.

Cod post

Y cod post yw LL75 7DR.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A4087 o Fangor, tuag at y Goetre.

Ymunwch â'r A5 tuag at Bont Britannia.

Ar ôl ½ milltir, cymerwch yr A5025 gan ddilyn yr arwyddion i Fenllech.

Parhewch am 5 milltir nes cyrraedd Pentraeth.

Yn y pentref, cymerwch y chwith cyntaf ger y swyddfa bost a chwith eto tuag at yr ysgol.

Dilynwch y ffordd gul hon am 1 ¼ milltir ac mae'r maes parcio ar y dde.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SH 506 773 (Explorer Map 263).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Bangor neu Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (sef stop ar gais).

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf