Parc Coedwig Gwydir - Mwynglawdd Cyffty, ger Llanrwst

Llwybr byr trwy rai o hen waith plwm

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Ar un cyfnod, mwyngloddio plwm a sinc oedd y prif weithgarwch ym Mharc Coedwig Gwydir, sydd bellach wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r diwydiant bellach wedi hen ddiflannu, ond mae adfeilion amryw o’r gweithfeydd wedi’u hadfer yn rhannol a’u gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr.

Gallwch gerdded trwy rai o hen waith plwm Cyffty ar y llwybr byr hwn.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.  

Llwybr Mwynglawdd Cyffty

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: ¼ milltir/0.5 cilomedr
  • Amser: 20 muned
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae arwyddion i’w dilyn ar hyd y llwybr cerdded, ac mae’n cychwyn o gilfan (Cyfeirnod Grid OS SH 772 589). Llwybr gwastad ydyw ar y cyfan, yn amrywio o 50 cm i 1 m o led, ag arwyneb o garreg arw naturiol a nifer o risiau byrion yn cysylltu’r hen dai peiriant, cafnau olwyn a siafftiau cloddfa. Arhoswch ar y llwybr cyfeirbwyntiau.

Dychmygwch seiniau a gweithgaredd y diwydiant oedd unwaith yn ffynnu yma.

Cerddwch dros y siafft cloddfa dan orchudd ym mhen pellaf y llwybr ac edrych i lawr rhwng eich traed i’r tywyllwch.

Mae nifer o baneli dehongli.

Parc Coedwig Gwydir

Mae Mwynglawdd Cyffty ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o sawl meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae llwybrau beicio mynydd gradd coch, Gwydir Mawr a Gwydir Bach, yn dechrau o feyseydd parcio Mainc Lifio a Hafna.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Mwynglawdd Cyffty 2½ milltir i’r gogledd-orllewin o Llanrwst.

Mae yn Sir Conwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Mwynglawdd Cyffty ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 772 589 (man dechrau’r llwybr).

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Lanrwst tuag at Fetws-y-coed.

Ar ôl troi i’r chwith wrth yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Castell Gwydir, trowch i’r dde yn syth ar is-ffordd.

Ewch heibio i faes parcio’r Sawbench, parhewch heibio i faes parcio Hafna a maes parcio Llyn Sarnau, a bydd maes parcio Mwynglawdd Cyffty ar y chwith i chi.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanrwst.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru