Coedwig Dyfi - Nant Gwernol, ger Machynlleth

Beth sydd yma

Croeso

Mae coed Nant Gwernol ar gyrion pentref Abergynolwyn.

Mae wedi’i enwi ar ôl rhaeadrau byrlymus y ceunant creigiog. Mae’r llwybrau ag arwyddbyst yn dilyn glan yr afon ac yn mynd heibio olion chwarel lechi Bryn Eglwys.

Mae pob llwybr yn cychwyn yng ngorsaf Nant Gwernol ond gallwch barcio ym mhentref Abergynolwyn neu yng ngorsaf Abergynolwyn.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o orsaf Nant Gwernol.

Mae taflenni ar gael yng ngorsafoedd rheilffordd Tal-y-llyn ac yng nghanolfan gymunedol/ caffi Abergynolwyn.

Peidiwch â chrwydro oddi ar y llwybrau – mae’r hen chwareli’n beryglus.

Llwybr Cyswllt y Gorsafoedd

1 filltir, 1.7 cilometr (llwybr un ffordd), cymedrol

Mae Llwybr Cyswllt y Gorsafoedd yn llwybr llinol rhwng gorsaf Nant Gwernol a gorsaf Abergynolwyn – mae’n llwybr serth ar i fyny os ydych chi’n cychwyn yn Nant Gwernol ac yn llwybr serth ar i lawr os ydych chi’n cychwyn yn Abergynolwyn. Mae’r llwybr yn cynnig golygfeydd o’r mynyddoedd o’ch cwmpas ac inclein Allt Wyllt, rhan o’r hen chwarel. Cadwch lygad am y trenau pan fyddwch chi’n croesi croesfan y rheilffordd tua hanner ffordd ar hyd y llwybr hwn.

Llwybr y Rhaeadr

1 filltir, 1.6 cilometr, cymedrol

Mae Llwybr y Rhaeadr yn mynd ar i fyny, gan ddilyn glannau’r afon fyrlymus. Yna mae’n croesi pont bren i ymuno â’r hen dramffordd cyn mynd i lawr allt serth wrth ochr rhan o hen inclein Allt Wyllt yn ôl i orsaf Nant Gwernol.

Llwybr y Chwarelwr

3¼ milltir, 5.1 cilometr, anodd

Mae hon yn daith gerdded eithaf anodd â llethrau serth i fyny ac i lawr. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys golygfeydd da o Gader Idris, rhaeadrau ac adfeilion chwarel Bryn Eglwys.

Coedwig Dyfi

Mae Coedwig Dyfi wedi’i lleoli i’r gogledd o afon Dyfi gan mwyaf, rhwng trefi Dolgellau tua’r gogledd a Machynlleth tua’r de.

Daw cribau creigiog y mynyddoedd i’r golwg uwchben y llethrau coediog, lle gwelir tomennydd llechi ac ambell adfail unig.

Mae’r trenau stêm yn pwffian mynd ar hyd y llethrau, ac er mai cario llechi o’r chwareli i’r arfordir oedd eu gwaith gwreiddiol, ymwelwyr sy’n cael eu cludo heddiw.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn y coetiroedd eraill yng Nghoedwig Dyfi:

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae coed Nant Gwernol ar gyrion pentref Abergynolwyn sydd ar y B4405, i’r de o Ddolgellau.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfarwyddiadau

O’r A487 tua’r gogledd, trowch i’r chwith i’r B4405 ar ôl pasio Corris gan ddilyn yr arwydd i Abergynolwyn neu Dywyn (i gyfeiriad rheilffordd Tal-y-llyn).

O’r A487 tua’r de, trowch i’r dde i’r B4405 ar ôl pasio tafarn Minffordd gan ddilyn yr arwydd i Abergynolwyn neu Dywyn (i gyfeiriad rheilffordd Tal-y-llyn).

Map Arolwg Ordnans

Mae coed Nant Gwernol ar fap OL 23 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 681 067.

Parcio

Mae’r tri llwybr yn cychwyn o orsaf Nant Gwernol ond nid oes lle parcio yng ngorsaf Nant Gwernol ei hun.

  • Gallwch naill ai barcio ym mhentref Abergynolwyn a cherdded ar hyd y llwybr byr ond serth i orsaf Nant Gwernol sy’n cychwyn y tu ôl i’r ganolfan gymunedol/caffi
  • Neu gallwch barcio ym maes parcio gorsaf Abergynolwyn a dilyn y llwybr llinol sy’n cysylltu gorsaf Abergynolwyn a gorsaf Nant Gwernol

Cludiant cyhoeddus

O Dywyn gallwch ddal trên stêm ar Reilffordd Tal-y-llyn i orsaf pentref Abergynolwyn neu i orsaf Nant Gwernol.

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn Nhywyn. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [7.7 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf