Coedwig Brechfa – meysydd parcio Keepers a Gwarallt, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Croeso

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Ymweld â Choedwig Brechfa

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren.

Y meysydd parcio yn Keepers a Gwarallt yw’r man cychwyn ar gyfer dau lwybr cerdded byr gydag arwyddbyst.

Mae Coed Abergorlech a Choed Allt Byrgwm hefyd yn fan cychwyn ar gyfer mwy o lwybrau cerdded a thri llwybr beicio mynydd yng Nghoedwig Brechfa.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded arwyddbyst ac yn cychwyn o’r meysydd parcio.

Llwybr Keepers o faes parcio Keepers

1.5 milltir, 2.5 km

Nid yw’r llwybr dymunol hwn drwy’r coed byth yn bell o ddŵr ac mae’n croesi amryw o bontydd.

Llwybr Gwarallt o faes parcio Gwarallt

0.25 milltir, 450 metr

Grŵp cymunedol lleol, Pobl y Fforest, a greodd y llwybr byr ond dymunol hwn gydag arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Dyluniwyd Llwybr Gwarallt ar gyfer cadeiriau olwyn ond mae’n golygu dringo’n raddol am 100 troedfedd / 30 metr. Mae’n 0.25 milltir / 450 metr o hyd ac yn cychwyn o faes parcio Gwarallt.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Gallwch gyrraedd meysydd parcio Keepers a Gwarallt o’r A40.

Maen yn Sir Gaerfyrddin.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A40 o Landeilo tuag at Gaerfyrddin ac, ym Mhontargothi, trowch i’r dde ar y B4310 i gyfeiriad pentref Brechfa. Ym Mrechfa trowch i’r chwith wrth Swyddfa’r Post ac mae’r ddau faes parcio ar hyd y ffordd hon, tua 600 metr ar wahân.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer maes parcio Keepers yw SN 523 319.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer maes parcio Gwarallt yw SN 520 322.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yng Nghaerfyrddin. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Meysydd parcio

Mae parcio am ddim yn y meysydd parcio hyn.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf