Coed Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Yn swatio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, nid yw safle Coed Cilgwyn ymhell o Lanymddyfri ac mae’n hawdd iawn dod o hyd iddo.

Mae gan y coetir tawel hwn gymysgedd bendigedig o wahanol goed, gan gynnwys ffynidwydd Douglas mawr, coed ffawydd hen a sbriws.

Coetir bychan ydyw gyda llwybr cylchol byr ac mae yna ddigonedd i’w weld drwy gydol y flwyddyn.

Yn y gwanwyn, mae clystyrau o glychau'r gog wrth ymyl y llwybr cerdded.

Ar ddiwrnod poeth o haf ceir rhywfaint o gysgod brith ar hyd y llwybr cerdded drwy’r coetir, gydag arogl conwydd yn yr aer.

Os dewch draw yn yr hydref, bydd y coetir yn llawn cysgod tymhorol wrth i ddail y coed ffawydd droi eu lliw.

Wrth i’r dail ddechrau disgyn yn ystod y misoedd oerach, maent yn gorchuddio’r llwybr cerdded gyda charped crin – perffaith ar gyfer tro iachusol yn y gaeaf.

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig wrth fynedfa’r coetir.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cilgwyn

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 2 milltir/3.4 cilomedr
  • Dringo: 330 troedfedd/100 metr
  • Amser: 1¼ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Addas i deuluoedd, heb ddim grisiau. Angen lefel dda o ¬trwydd. Argymhellir esgidiau cerdded sydd â gafael da. Gall y llwybrau fod yn llithrig pan fo hi’n wlyb. Mae derbyniad ôn symudol da ar hyd y daith.

Llwybr cylchol ag arwyddbyst yw Llwybr Cerdded Cilgwyn, ac er ei fod yn weddol fyr mae’n dringo’n gyson a cheir ambell ran serth.

Mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig, sy’n dringo’n gyson. Ceir golygfeydd eang dros diroedd fferm.

Yna, mae’n troi ar lwybr glaswelltog cul drwy’r coetir. Mae’r llwybr hwn yn ymdroelli heibio coed ffawydd a chonwydd urddasol wrth ddringo’n gyson at y pwll dŵr, lle y ceir mainc yn y llannerch gysgodol.

Yna, mae’r llwybr yn croesi ffordd y goedwig ac yn dilyn llethr o hen goed ffawydd, sy’n llawn o glychau’r gog yn y gwanwyn, cyn arwain yn ôl i lawr at y man cychwyn ar ffordd y goedwig.

""

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Cilgwyn dair milltir i’r de-orllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Cilgwyn ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 744 297.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A4069 o Lanymddyfri i Langadog.

Ar ôl milltir, trowch i’r chwith ar hyd ffordd ddi-ddosbarth gyda’r arwydd Myddfai, ac ewch yn eich blaen am filltir arall.

Wrth y gyffordd, ewch yn syth yn eich blaen, ac ar ôl 1¼ milltir fe welwch fynedfa Coed Cilgwyn ar y chwith, yn syth ar ôl Fferm Maenordy Cilgwyn.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Parcio

Gallwch barcio mewn ardal fach ar bwys mynedfa'r goedwig.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cofiwch barcio’n ofalus gan adael agoriadau’r gatiau’n glir i breswylwyr ac i roi mynediad brys i’r coed.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Manylion cyswllt

0300 065 3000 

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf