Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Llwybr cerdded mewn coed tawel ar ymylon Bannau Brycheiniog

Golygfa o Goedwig Cilgwyn

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr cerdded

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Croeso

Yn swatio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, nid yw safle Coed Cilgwyn ymhell o dref Llanymddyfri ac mae’n hawdd iawn dod o hyd iddo.

Mae gan y coetir tawel hwn gymysgedd bendigedig o wahanol goed, gan gynnwys ffynidwydd Douglas mawr, coed ffawydd hen a sbriws.

Coetir bychan ydyw gyda llwybr cylchol byr ac mae yna ddigonedd i’w weld drwy gydol y flwyddyn.

Yn y gwanwyn, mae’r llethrau wrth fan cychwyn y llwybr cerdded wedi’u carpedu gan glychau’r gog.

Ar ddiwrnod poeth o haf ceir rhywfaint o gysgod brith ar hyd y llwybr cerdded drwy’r coetir, gydag arogl resin yn yr aer.

Os dewch draw yn yr hydref, bydd y coetir yn llawn cysgod tymhorol wrth i ddail y coed ffawydd droi eu lliw.

Wrth i’r dail ddechrau disgyn yn ystod y misoedd oerach, maent yn gorchuddio’r llwybr cerdded gyda charped crin – perffaith ar gyfer tro iachusol yn y gaeaf.

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig wrth fynedfa’r coetir.

Llwybr cerdded

Dyn gyda chi mewn coedwigCeir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig wrth fynedfa’r coetir.

Llwybr Cilgwyn

2 filltir/3 cilometr cymedrol

Llwybr cylchol ag arwyddbyst yw Llwybr Cerdded Cilgwyn, ac er ei fod yn weddol fyr mae’n dringo’n gyson am 500m a cheir ambell ran serth wrth ddychwelyd.

Mae’n cychwyn ar ffordd y goedwig, sy’n dringo’n gyson. Ceir golygfeydd eang dros diroedd fferm.

Yna, mae’n troi ar lwybr glaswelltog cul drwy’r coetir. Mae’r llwybr hwn yn ymdroelli heibio coed ffawydd a chonwydd urddasol wrth ddringo’n gyson at y pwll dŵr, lle y ceir mainc yn y llannerch gysgodol.

Yna, mae’r llwybr yn croesi ffordd y goedwig ac yn dilyn llethr o hen goed ffawydd, sy’n llawn o glychau’r gog yn y gwanwyn, cyn arwain yn ôl i lawr at y man cychwyn ar ffordd y goedwig.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Cilgwyn dair milltir i’r de-orllewin o Lanymddyfri.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A4069 o Lanymddyfri i Langadog. Ar ôl milltir, trowch i’r chwith ar hyd ffordd ddi-ddosbarth gyda’r arwydd Myddfai, ac ewch yn eich blaen am filltir arall. Wrth y gyffordd, ewch yn syth yn eich blaen, ac ar ôl ½ milltir fe welwch fynedfa Coed Cilgwyn ar y chwith, yn syth ar ôl Fferm Maenordy Cilgwyn.

Gallwch barcio mewn ardal fach ar bwys mynedfa'r goedwig.

Cofiwch barcio’n ofalus gan adael agoriadau’r gatiau’n glir i breswylwyr ac i roi mynediad brys i’r coed.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Cilgwyn ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 744 297.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.