Coetiroedd Talyllychau, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Coetiroedd Talyllychau’n edrych dros bentref hanesyddol a tyfodd o gwmpas yr abaty yn sir Gaerfyrddin.

Ceir golygfeydd o adfeilion yr abaty, sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan Cadw, o’r tri llwybr cerdded.

Diddymwyd y fynachlog gan Harri‘r Wythfed a defnyddiwyd y garreg i adeiladu rhan sylweddol o’r pentref presennol, gan gynnwys y capel.

Llwybrau cerdded

Mae pob un o’r llwybrau cerdded yn cynnwys rhannau serth.

Mae’r holl lwybrau wedi cael eu harwyddo a phob un yn cychwyn o’r gilfan barcio fechan ger y fynedfa i'r coetir, y tu draw i faes parcio’r abaty.

Mae’r llwybrau cerdded hyn i gyd yn cynnwys dringfa serth ac yn eich arwain at olygfan, lle ceir mainc i fwynhau’r golygfeydd.

Llwybr Coed Mawr

1¼ milltir, 2.2 km, anodd

Mae’r llwybr hwn yn mynd drwy hen blanhigfa goed sy’n gartref i goed deri, ynn, pinwydd a sbriws enfawr.

Llwybr Golygfeydd Talyllychau

1¾ milltir, 2.9 km, anodd

Mae’r drofa serth hon yn dilyn llwybr igam ogam sy’n dringo i ben bryn eithinog. Mae’n rhoi golygfeydd o bentref Talyllychau a Dyffryn Cothi.

Llwybr Cwm yr Efail

2½ milltir, 4 km, anodd

Mae’r hiraf o’r tri llwybr yn dringo i fyny ffyrdd coedwig serth drwy Gwm yr Efail i’r olygfan ysblen-nydd, cyn troelli ei ffordd i lawr y Rhiw i’r maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coetiroedd Talyllychau 12 milltir i'r gorllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetiroedd Talyllychau ar fap Arolwg Ordnans (AR) 186.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 631 328.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llandeilo.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Cyfarwyddiadau

O’r A482 rhwng Llambed a Llanymddyfri cymrwch y B4302 i Dalyllychau a Llandeilo.

Wrth gyrraedd Talyllychau dilynwch yr arwyddion am Abaty Talyllychau gan barcio’n sensitif yn y gilfan barcio wrth y fynedfa i’r coed ar y chwith, ychydig yr ochr draw i faes parcio’r abaty.

Maes parcio

Gallwch barcio mewn cilfan barcio wrth y fynedfa i’r coed.

Gall y maes parcio fynd yn llawn ar adegau prysur.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf