Coedwig Brechfa – Tower, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Croeso

Mae gan fynedfa Tower ardal barcio fach sy'n fan cychwyn ar gyfer llwybr cerdded gyda golygfeydd o'r dyffryn o fewn Coedwig Brechfa.

I gael golwg agosach ar y tyrbinau gwynt, gallwch gysylltu â llwybr cerdded llawer hirach o'r fan hon - gweler y wybodaeth am y Llwybr Gwynt a Dŵr isod.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cwm Marlais

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 2¼ milltir/3.7 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Dringo: 102 metr/335 troed
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r daith yma’n dechrau ar ffordd goedwig tuag at brif safle’r tyrbinau gwynt, cyn gwyro i’r dwyrain ar ffordd goedwig segur a thawelach, sy’n troi’n llwybr wrth adfail hen ffermdy. Yna, mae’r llwybr yn disgyn i Gwm Marlais i ddilyn Afon Marlais, gan ddringo’n raddol yn ôl at fynedfa Tower.

Mwynhau golygfeydd arbennig o Gwm Marlais wrth ddychwelyd at y man cychwyn.

Crëwyd y llwybr cerdded hwn mewn partneriaeth â RWE a ddatblygodd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn y rhan hon o'r goedwig.

""

Llwybr Gwynt a Dŵr

Ewch yn agos at dyrbinau enfawr Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa ar ein Llwybr Gwynt a Dŵr.

Mae'r llwybr cerdded cylchol 12 milltir/19.3 cilometr hwn yn cychwyn o faes parcio Keepers.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Llwybr Gwynt a Dŵr o faes parcio Tower trwy ddilyn rhan o Daith Gerdded Cwm Marlais a llwybr cyswllt ond sylwch y bydd y daith gyffredinol yn llawer hirach.

Am fwy o fanylion, gweler y panel gwybodaeth yn y ddau faes parcio.

Crëwyd y llwybr cerdded hwn mewn partneriaeth â RWE a ddatblygodd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn y rhan hon o'r goedwig.

""

Coedwig Brechfa

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren, ac yn fwy diweddar er mwyn cynhyrchu ynni gwynt.

Meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Brechfa

""

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru eraill hyn yng Nghoedwig Brechfa:

 • Abergorlech - llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol
 • Byrgwm - taith cerdded coetir a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd
 • Gwarallt - taith gerdded fer hawdd drwy goetir ffawydd
 • Keepers - dewis o lwybr glan yr afon neu daith gerdded hir heibio tyrbinau gwynt enfawr

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Keepers 13½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Keepers ar fap Arolwg Ordnans (OS) Explorer 186.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 495 354

Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio Tower 14½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin.

Cymerwch yr A484 o Gaerfyrddin tuag at Landeilo ac ysbyty Caerfyrddin.

Ar y gylchfan ychydig ar ôl yr ysbyty ewch ar yr A485 tuag at Lanbedr Pont Steffan.

Dilynwch yr A485 am tua 10 milltir nes i chi gyrraedd pentref New Inn.

Wrth y groesffordd yn y pentref trowch i'r dde ar yr isffordd lle mae arwydd ar gyfer Brechfa.

Ar ôl 1¾ milltir mae'r ardal barcio ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caerfyrddin.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf