Coetiroedd Bro’r Sgydau - Pont Melin-fach, ger Ystradfellte

Safle picnic bach gyda thaith gerdded at raeadrau i lawr yr afon

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - ceir rhagor o fanylion ar y dudalen we hon.

 

Mae’r maes parcio’n brysur iawn ac yn gallu mynd yn llawn yn aml. I gael gwybodaeth fyw am leoedd parcio, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau cenedlaethol o ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau i ymwelwyr yn dal ar agor ond cynghorir pobl i osgoi teithiau nad ydynt yn hanfodol gymaint ag y bo modd.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Cofiwch wisgo mwgwd pan fyddwch yn mynd i mewn i un o’n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Maes parcio bychan a safle picnic yw Pont Melin-fach mewn lleoliad prydferth ger hen bont garreg.

Mae ffordd gul yn arwain yno ac mae’n eithaf anghysbell, ond mae'n fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio coetiroedd a rhaeadrau dyffryn Nedd Fechan. 

Mae Llwybr Elidir yn cychwyn yma ac yn dilyn yr afon heibio pedair rhaeadr. Ar ôl glaw trwm, mae Sgwd Ddwli wir yn cyfiawnhau ei henw!

Mae yna fynedfa i wlad y tylwyth teg rywle ar hyd Llwybr Elidir yn ôl y sôn ond rydych yn fwy tebygol o weld pob math o fywyd gwyllt ar eich taith – chwiliwch am fronwen y dŵr (aderyn bach brown tywyll gyda bron wen sy'n cerdded o dan y dŵr).

Bro’r Sgydau

Mae Pont Melin-fach mewn rhan boblogaidd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir yn Fro’r Sgydau.

Mae mwy o raeadrau trawiadol ym Mro’r Sgydau nag yn unrhyw ardal debyg yng Nghymru.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ganfod rhagor o leoedd i ymweld â hwy ym Mro’r Sgydau.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded, sy'n dechrau o'r maes parcio.

Gallwch hefyd ddilyn y llwybr i fyny'r afon o bentref Pontneddfechan.

Llwybr Elidir

3 milltir/4.8 cilometr (un ffordd), cymedrol

Mae Llwybr Elidir yn mynd i lawr yr afon o'r maes parcio, gan ddilyn afon Nedd Fechan nes iddi ymuno ag afon Pyrddin.

Mae'r llwybr yn mynd heibio Sgwd y Ddwili, a gallwch hefyd ddewis mynd ar hyd llwybr byr i weld Sgwd Gwladus, sy'n drawiadol iawn.

Mae'r llwybr yn dod i ben ym mhentref Pontneddfechan.

Bydd angen i chi ddilyn y llwybr yn ôl er mwyn dychwelyd i faes parcio Pont Melin-fach.

Mae'r tir yn anwastad mewn sawl man ac mae yna rai llethrau a dringfeydd serth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Pont Melin-fach bedair milltir i'r gogledd-ddwyrain o Lyn-nedd oddi ar y B4242.

Mae coedwigoedd Bro’r Sgydau yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Powys, Castell-nedd Port Talbot a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Mae’r maes parcio yn fach a gall lenwi’n gyflym.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4242 o Lyn-nedd i Bontneddfechan. Trowch i'r chwith tuag at Ystradfellte a dilynwch y ffordd hon am ddau gilometr. Trowch i'r chwith a dilyn ffordd ‘dim ffordd drwodd’ (sy’n ‘anaddas i fysiau’). Dilynwch y ffordd gul hon (lle mae mannau pasio yn brin) am un cilometr ac mae maes parcio Pont Melin-fach ar y chwith wedi i chi groesi'r bont garreg.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont Melin-fach ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 908 105.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yng Nghastell-nedd.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i  wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy