Coed Wyndcliff, ger Cas-gwent

Porth i wylfa enwog Nyth yr Eryr, un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf lle ceir coed ffawydd ac yw crog hynafol yn ogystal â choedlannau pisgwydd, ynn a chyll.

Ceir llwybr cerdded ag arwyddbyst (a 365 o risiau) o faes parcio Wyndcliff Isaf i wylfa enwog Nyth yr Eryr, sef un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy.

Mae'r olygfan yn edrych dros y tro yn afon Gwy i weld creigiau Naid Wintour, pontydd ac aber afon Hafren ac, ar ddiwrnod clir, bryniau'r Cotswold a Mendip.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Nyth yr Eryr

  • Gradd: Anodd
  • Pellter: 1¼ milltir, 1.9 cilomedr
  • Amser: 1 awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: 

Mae Llwybr Cerdded Nyth yr Eryr yn un ardderchog sy'n llawn cyffro a dirgelwch yr olygfan enwog. Adeiladwyd Nyth yr Eryr yn 1828 gan Ddug Beaufort pan oedd golygfannau trawiadol o'r fath yn ffasiynol. 

Gellir dilyn y llwybr gyda'r cloc neu yn erbyn y cloc yn dibynnu p'un a ydych am fynd i fyny neu i lawr y 365 o risiau.

Llwybr cymedrol: Ar gyfer y llwybr cymedrol, dilynwch yr arwyddbyst gyda'r cloc drwy goetir deniadol i Faes Parcio Wyndcliff Uchaf. Mae'r llwybr yn parhau i'r olygfan cyn dychwelyd i lawr 365 o risiau anwastad.

Llwybr anodd: Dringwch y 365 o risiau anwastad yn gyntaf i fynd yn syth i olygfan Nyth yr Eryr. Gallwch ddychwelyd naill ai nôl i lawr y grisiau, neu i fynd mewn cylch, ewch i gyfeiriad maes parcio Wyndcliff Uchaf a dychwelyd drwy goetir i faes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybr Picturesque Piercefield

Mae Llwybr Picturesque Piercefield prydferth a hanesyddol yn rhedeg drwy Goed Wyndcliff.

Daeth yn llwybr poblogaidd i dwristiaid yn Nyffryn Gwy yn y 18fed ganrif, ac mae nifer o’r nodweddion yn dal i fodoli hyd heddiw.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Picturesque Piercefeld ewch i wefan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

Llwybr Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Dyffryn Gwy yn mynd drwy Goed Wyndcliff.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren.

Gallwch ymuno â'r llwybr o faes parcio Wyndcliff Isaf.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Dyffryn Gwy ewch i wefan Lwybr Dyffryn Gwy.

Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r harddaf ym Mhrydain.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn: clychau'r gog yn y gwanwyn, dail haf toreithiog ffrwythlon, lliw hydrefol gwych, a harddwch silwetau coed y gaeaf. 

Mae’r gwylfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws ceunant Afon Gwy a’r afon ei hun, drosodd i Fôr Hafren a hen Bont Hafren. Gallwch fwynhau'r golygfeydd gwych hyn trwy gydol y flwyddyn ond yn enwedig yn y gaeaf, pan fydd y dail wedi disgyn. 

Mae'r golygfeydd naturiol, cwbl wefreiddiol, sydd i’w gweld yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, ac yn eu plith arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Mae’r coetiroedd wedi’u lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE). 

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig ac iddi bwysigrwydd rhyngwladol ac mae’n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. 

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o hyd o Afon Gwy sy'n cael ei gydnabod oherwydd y golygfeydd ysblennydd o geunant, coetiroedd dyfnant a thir amaeth a geir yma. 

Dewch i ddarganfod mwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Wyndcliff 3½ milltir i'r gogledd o Gas-gwent.

Mae yn Sir Fynwy.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Wyndcliff ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 14.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 971.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd yr A466 o Gas-gwent i gyfeiriad Tyndyrn. Mae maes parcio Wyndcliff Isaf ar y dde ar ôl mynd trwy bentref Llanarfan.

Yn ogystal, mae maes parcio bach hefyd yn Wyndcliff Uchaf lle gallwch gyrraedd yr olygfan heb fod angen dringo neu fynd i lawr y 365 o risiau. Mae maes parcio Wyndcliff Uchaf ar is-ffordd oddi ar yr A466. Cymrwch y troad cyntaf i’r gogledd o bentref Llanarfan, gydag arwydd tuag at Wyndcliff, ac mae’r maes parcio ar y dde. Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 971.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru