Coed Wyndcliff, ger Cas-gwent

Porth i wylfa enwog Nyth yr Eryr, un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Trosolwg

Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf lle ceir coed ffawydd ac yw crog hynafol yn ogystal â choedlannau pisgwydd, ynn a chyll.

Ceir llwybr cerdded ag arwyddbyst (a 365 o risiau) o faes parcio Wyndcliff Isaf i wylfa enwog Nyth yr Eryr, sef un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy.

Mae'r olygfan yn edrych dros y tro yn afon Gwy i weld creigiau Naid Wintour, pontydd ac aber afon Hafren ac, ar ddiwrnod clir, bryniau'r Cotswold a Mendip.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r harddaf ym Mhrydain.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn: clychau'r gog yn y gwanwyn, dail haf toreithiog ffrwythlon, lliw hydrefol gwych, a harddwch silwetau coed y gaeaf. 

Mae’r gwylfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws ceunant Afon Gwy a’r afon ei hun, drosodd i Fôr Hafren a hen Bont Hafren. Gallwch fwynhau'r golygfeydd gwych hyn trwy gydol y flwyddyn ond yn enwedig yn y gaeaf, pan fydd y dail wedi disgyn. 

Mae'r golygfeydd naturiol, cwbl wefreiddiol, sydd i’w gweld yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, ac yn eu plith arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

Mae’r coetiroedd wedi’u lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE). 

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig ac iddi bwysigrwydd rhyngwladol ac mae’n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. 

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o hyd o Afon Gwy sy'n cael ei gydnabod oherwydd y golygfeydd ysblennydd o geunant, coetiroedd dyfnant a thir amaeth a geir yma. 

Dewch i ddarganfod mwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau ofaes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybr Nyth yr Eryr

1¼ milltir, 1.9 cilomedr, cymedrol neu anodd (yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir)

Mae Llwybr Cerdded Nyth yr Eryr yn un ardderchog sy'n llawn cyffro a dirgelwch yr olygfan enwog. Adeiladwyd Nyth yr Eryr yn 1828 gan Ddug Beaufort pan oedd golygfannau trawiadol o'r fath yn ffasiynol. 

Gellir dilyn y llwybr gyda'r cloc neu yn erbyn y cloc yn dibynnu p'un a ydych am fynd i fyny neu i lawr y 365 o risiau.

Llwybr cymedrol: Ar gyfer y llwybr cymedrol, dilynwch yr arwyddbyst gyda'r cloc drwy goetir deniadol i Faes Parcio Wyndcliff Uchaf. Mae'r llwybr yn parhau i'r olygfan cyn dychwelyd i lawr 365 o risiau anwastad.

Llwybr anodd: Dringwch y 365 o risiau anwastad yn gyntaf i fynd yn syth i olygfan Nyth yr Eryr. Gallwch ddychwelyd naill ai nôl i lawr y grisiau, neu i fynd mewn cylch, ewch i gyfeiriad maes parcio Wyndcliff Uchaf a dychwelyd drwy goetir i faes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybrau eraill

Llwybr Cerdded Piercefield

Mae rhan o Lwybr Cerdded prydferth a hanesyddol Piercefield yn rhedeg drwy Goed Wyndcliff hefyd. Daeth yn llwybr poblogaidd i dwristiaid yn Nyffryn Gwy yn y 18fed ganrif, ac mae nifer o’r nodweddion yn dal i fodoli hyd heddiw.

Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy yn mynd drwy Goed Wyndcliff.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren. Gallwch ymuno â'r llwybr o faes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybr Rhyfeddodau Whitestone

Maes parcio Whitestone yw man cychwyn llwybr Rhyfeddodau Whitestone Wen sydd â golygfannau hanesyddol yn edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae maes parcio Wyndcliff Isaf dair milltir a hanner i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466.

Mae yn Sir Fynwy.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd yr A466 o Gas-gwent i gyfeiriad Tyndyrn. Mae maes parcio Wyndcliff Isaf ar y dde ar ôl mynd trwy bentref Llanarfan.

Yn ogystal, mae maes parcio bach hefyd yn Wyndcliff Uchaf lle gallwch gyrraedd yr olygfan heb fod angen dringo neu fynd i lawr y 365 o risiau. Mae maes parcio Wyndcliff Uchaf ar is-ffordd oddi ar yr A466. Cymrwch y troad cyntaf i’r gogledd o bentref Llanarfan, gydag arwydd tuag at Wyndcliff, ac mae’r maes parcio ar y dde. Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 971.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Wyndcliff ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 14.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 972.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig