Coetiroedd Bro’r Sgydau - Gwaun Hepste, ger Ystradfellte

Porth i'r Llwybr Pedair Sgŵd enwog

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae'r Llwybr Pedair Sgwd yn cychwyn o'r maes parcio mawr a'r man picnic hwn.

Mae'r llwybr yn eich arwain i Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr a Sgwd-yr-Eira ar yr Afon Mellte, yn ddwfn ym Mro’r Sgydau.

Mae pob un o'r rhaeadrau hyn yn olygfa ddramatig ond Sgwd-yr-Eira yw'r un mwyaf adnabyddus gan eich bod yn gallu cerdded y tu ôl i'w llen enfawr o ddŵr.

Er bod lle i sefyll ddigon pell yn ôl, mae'r awyrgylch yn wlyb iawn ac mae’n syniad da gwisgo dillad sy’n dal dŵr!

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Llwybr Pedair Sgŵd

5¼ milltir/8.4 cilometr, anodd

""

Mae'r Llwybr Pedair Sgwd yn llwybr cylchol trwy goetiroedd.

Mae arwyddbyst coch yn dangos y llwybr ac yn gyffredinol mae'r llwybrau'n llydan, yn hawdd eu dilyn ac mae ganddynt wyneb carreg yn y rhan fwyaf o fannau.

Mae'r graddiannau’n raddol gydag ychydig iawn o risiau.

Mae golygfeydd o bob un o’r rhaeadrau o lwybrau dewisol sydd oddi ar y prif lwybr.

Mae'r llwybrau hyn yn rai culion, heb arwyneb ac yn llithrig mewn mannau, gyda llawer o risiau. Maent yn arbennig o arw a chreigiog ger y rhaeadrau.

Llwybrau eraill

Gallwch hefyd ymuno â Llwybr Pedair Sgwd o’r maes parcio yng Nghwm Porth sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hwn yn faes parcio talu ac arddangos ac mae pwynt gwybodaeth wedi’i staffio a thoiledau yma hefyd.

Mae llwybr uniongyrchol, rhywfaint yn fyrrach i Sgwd-yr-Eira o faes parcio Craig y Ddinas.

Bro’r Sgydau

Mae Gwaun Hepste mewn rhan boblogaidd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir yn Fro’r Sgydau.

Mae mwy o raeadrau trawiadol ym Mro’r Sgydau nag yn unrhyw ardal debyg yng Nghymru.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ganfod rhagor o leoedd i ymweld â hwy ym Mro’r Sgydau.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Gwaun Hepste dair milltir i'r gogledd o Benderyn oddi ar yr A4059.

Mae coedwigoedd Bro’r Sgydau yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Powys, Castell-nedd Port Talbot a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A4059 tua’r gogledd o Benderyn i gyfeiriad Aberhonddu. Ar ôl dau gilometr, trowch i'r chwith tuag at Ystradfellte. Ewch i'r chwith yn y ddwy gyffordd nesaf gan ddilyn yr arwyddion am y rhaeadrau i faes parcio Gwaun Hepste sydd ar y chwith.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Maes parcio

Mae Gwaun Hepste yn faes parcio talu ac arddangos.

Mae’r tâl parcio yn £4 ac mae’r peiriant yn derbyn darnau arian yn unig- gofalwch fod gennych y newid cywir (nid yw’r peiriant yn derbyn darnau 1c a 2c).

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwaun Hepste ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 936 126.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Aberdâr.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy