Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Beth sydd yma

Mae gwaith diogelwch coed parhaus yn digwydd yn ardal yr orsaf dalu a maes parcio un. Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ac arwyddion dargyfeirio ar y safle. Cofiwch gadw cŵn ar dennyn yn yr ardal hon.

Croeso

Mae Coedwig Cwm Carn, sydd yng nghanol cymoedd De Cymru, yn hawdd i'w chyrraedd o'r M4 ac mae rhodfa goedwig, llwybrau cerdded a beicio mynydd.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed ar y bryniau o amgylch pentref Cwmcarn yn y 1920au a bellach mae'r hen ardal lofaol hon yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau i ymwelwyr.

Ymweld â Choedwig Cwm Carn

Mae’r cyfleusterau i ymwelwyr yn cynnwys:

  • Rhodfa’r goedwig
  • Llwybrau cerdded
  • Llwybrau beicio mynydd
  • Caffi
  • Canolfan ymwelwyr
  • Gwersylla

Mae’r ganolfan ymwelwyr, rhodfa’r goedwig a’r rhan fwyaf o gyfleusterau i ymwelwyr yn cael eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Choedwig Cwm Carn ewch i ganolfan ymwelwyr neu wefan Coedwig Cwm Carn.

Rhodfa Goedwig Cwm Carn

""

Mae Rhodfa Goedwig Cwm Carn wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr am flynyddoedd lawer.

Cafodd rhodfa’r goedwig ei chau ym mis Tachwedd 2014 er mwyn gallu cwympo 150,000 o goed llarwydd heintiedig a’u cludo o’r goedwig.

Ar ôl i’r coed olaf gael eu cwympo ym mis Tachwedd 2019 dechreuwyd ar brosiect i ddatblygu rhodfa’r goedwig.

Yn dilyn buddsoddiad a gwaith ailddatblygu sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ail-agorodd rhodfa’r goedwig ym mis Mehefin 2021.

Mae’r rhodfa sy’n ymestyn am saith milltir yn cynnwys wyth o arosfannau lle ceir amrywiaeth o gyfleusterau newydd i ymwelwyr gan gynnwys ardaloedd chwarae, llwybrau hygyrch, twneli synhwyraidd a llwybr cerfluniau pren.

Hefyd ceir ardaloedd picnic, cyfleusterau barbeciw a thoiledau mewn rhai o’r arosfannau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n gofalu am rodfa’r goedwig drwy gytundeb partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Rhodfa Goedwig Cwm Carn ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Llwybrau beicio mynydd

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n rheoli'r llwybrau beicio mynydd yng Nghoedwig Cwm Carn.

Mae’r ddau lwybr traws gwlad (Llwybr Twrch a Llwybr Cafall) â gradd coch (anodd).

Mae nodwyr llwybr arnynt o'r panel gwybodaeth ym maes parcio'r ganolfan ymwelwyr.

Mae’r ddau lwybr ar i waered (Gwaered y Pedalhounds a Gwaered y Mynydd) â gradd oren (eithafol).

Mae nodwyr llwybr arnynt ac fe'u gwasanaethir gan Cwmdown, darparwr y gwasanaeth cludo beicwyr i fyny ar y safle.

Cau a dargyfeirio llwybrau beicio mynydd

Mae gwybodaeth am gau cyfredol ar frig y dudalen hon.

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu eira.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Rhagor o wybodaeth am feicio mynydd yng Ngwm Carn

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Cwm Carn ar yr A467, wyth milltir o gyffordd 28 ar yr M4.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Caerffili a Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Map Arolwg Ordnans (AO)

Mae Coedwig Cwm Carn ar fap Arolwg Ordnans (AO) 152.

Cyfeirnod grid yr OS yw ST 229 935.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 at gyffordd 28 a dilynwch arwyddion brown "Forest Drive" i fynedfa'r goedwig ar yr A467.

Y cod post ar gyfer sat nav yw NP11 7FA.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gorsaf reilffordd agosaf y brif linell yn Crosskeys (llinell Caerdydd - Glyn Ebwy).

Y gwasanaeth bws agosaf yw 151 (Casnewydd i’r Coed-duon).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Caiff maes parcio ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Codir tâl am y maes parcio.

Am fwy o wybodaeth am barcio ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf