Fforest Fawr, ger Caerffili

Y porth i Gastell Coch, un o’r cestyll mwyaf tlws yr olwg yng Nghymru

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Trosolwg

Fforest Fawr yw’r cefndir godidog i Gastell Coch, castell enwog sy’n nythu yn y coed uwchlaw pentref Tongwynlais.

Defnyddir y goedwig hardd yma’n aml fel lle i ffilmio rhaglenni'n amrywio o ddramâu hanesyddol Cymreig i raglenni teledu i blant.

Mae gan y fforest hanes diwydiannol ac mae yma rai tyllau dwfn eithaf brawychus wedi eu gadael ar ôl cloddio am haearn yma.

Mae dau lwybr i'r castell. 

Mae rhan o Lwybr Taf (neu Daith Taf), llwybr hir i gerddwyr a beicwyr o Fae Caerdydd i Aberhonddu, yn pasio drwy Fforest Fawr.

Cynlluniau i gwympo llarwydd wedi’u heintio 

Rydym wedi ailagor llwybrau a llwybrau troed yn dilyn gwaith sylweddol i gael gwared o goed llarwydd heintiedig.

 

Mae tua 4000 o goed llarwydd wedi'u tynnu o ardal 25 hectar o'r goedwig – sy’n cyfateb i arwynebedd 25 o gaeau rygbi rhyngwladol.

 

Bydd y goedwig nawr yn cael ei monitro wrth iddi ddod ati ei hun, ac rydyn ni'n disgwyl gweld y rhywogaethau coed brodorol sydd ar ôl yn adfywio'n naturiol i ailgyflenwi’r ardaloedd lle cafodd y coed eu cwympo.

Darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am y torri coed.

Llwybrau cerdded

Mae dau lwybr cerdded ag arwyddbyst yn mynd o faes parcio Castell Coch, sydd 1.5 cilometr o faes parcio Fforest Fawr.

Llwybr Syr Henry

2.31 milltir, 3.72 km

Taith gron drwy’r coed yw Llwybr Syr Henry, heibio i Gastell Coch a safle’r hen waith blaenorol a elwir yn ogof y Tair Arth.

Llwybr Burges

1.77 milltir, 1.12 km

Taith gron fer drwy’r fforest yw Llwybr Burges. Mae'n mynd heibio i Gastell Coch a’r Pwll Glas, un o amryw byd o hen safleoedd gwaith haearn sydd yma.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Fforest Fawr ger Tongwynlais oddi ar yr A470.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau sir Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r A470, dilynwch yr arwyddion am Gastell Coch. Ewch heibio i fynedfa’r castell am 1.5 cilometr i faes parcio Fforest Fawr.

Map Arolwg Ordnans

Mae Fforest Fawr ar fap Arolwg Ordnans (AR) 151.

Y cyfeirnod grid OS yw ST 143 838.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Ffynnon Taf.

Mae Fforest Fawr ar hyd llwybr beicio Taf sy’n rhedeg rhwng Caerdydd ac Aberhonddu. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy