Coed Gwent, ger Casnewydd

Beth sydd yma

Croeso

Ar un adeg roedd Coed Gwent yn faes hela i Gastell Cas-gwent ac yr ardal fwyaf o goetir hynafol yng Nghymru ydy fe.

Cafodd mwyafrif y coed brodorol gwreiddiol yma eu cwympo yng nghanol yr 20fed ganrif i greu lle i goed conwydd sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n cynhyrchu pren.

Rydym yn adfer Coed Gwent yn goetir llydanddail brodorol ac mae ein prosiect adfer coetiroedd hynafol wedi’i ardystio o dan fenter Canopi'r Gymanwlad y Frenhines.

Mae'r goedwig yn frith o nodweddion archeolegol, o lwybrau hynafol i olion hen felin.

Ymweld â Choed Gwent

Gallwch grwydro Coed Gwent ar droed, ar feic neu ar gefn ceffyl.

Mae panel croesawu yn y maes parcio sydd â map a gwybodaeth am yr hyn sydd i'w weld.

Mae yna hefyd arwyddbyst i helpu i'ch tywys ar hyd y llwybrau drwy'r goedwig.

Yn y gwanwyn mae’r llwybrau wedi’u hamgylchynu gan garpedi o glychau'r gog.

Ceisiwch sylwi ar nythod morgrug y coed - mae'r twmpathau hyn hyd at 4 troedfedd o ran uchder.

Mwynhewch gytgord yr adar yn canu ac efallai y gwelwch geirw neu hyd yn oed wiber.

Coed Cadw

Coed Cadw sydd berchen ar ran sylweddol o Goed Gwent ac sy’n ei rheoli.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei weld yng Nghoed Gwent ewch i wefan Coed Cadw.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coed Gwent yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Gwent 7 milltir i'r gorllewin o Gas-gwent.

Mae'r safle hwn yn pontio ffiniau sirol Casnewydd a Sir Fynwy.

Map yr Arolwg Ordnans (OS)

Mae Coed Gwent ar fapiau Arolwg Ordnans (OS) OL14 a 152.

Y cyfeirnod grid OS yw ST 422 948.

Cyfarwyddiadau

O Gasnewydd, cymerwch yr A48 tuag at Gaer-went.

Ar ôl 6 ½ milltir, trowch i'r chwith i fynd ar y ffordd i Frynbuga, a nodir ag arwydd ar gyfer Llanfairisgoed (Llanfair Disgoed / Llanvair Discoed).

Ar ôl tua 3 milltir, ewch heibio cronfa ddŵr Coed Gwent ac mae maes parcio Foresters’ Oaks ar y chwith.

Ewch yn eich blaen am ¾ milltir arall, ac mae maes parcio Cadira Beeches ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf agosaf â phrif reilffordd yw Cil-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae dau faes parcio yng Nghoed Gwent:

  • maes parcio Foresters’ Oaks (sy'n cael ei reoli gan Cyngor Dinas Casnewydd)
  • maes parcio Cadira Beeches (sy'n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru)

Ni chodir tâl i barcio ym maes parcio Cadira Beeches.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coed Gwent PDF [2.3 MB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf