Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd Bro’r Sgydau - Craig y Ddinas, ger Pontneddfechan

Teithiau cerdded addas i bawb

Dyn a menyw ar bwys rhaeadr

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Craig y Ddinas yn glogwyn calchfaen trawiadol ger pentref Pontneddfechan.

Flynyddoedd maith yn ôl roedd caer hynafol ar ben gwastad Craig y Ddinas. Yn fwy diweddar, roedd yr ardal yn gartref i waith powdwr gwn a gallwch weld adfeilion yr hen adeiladau diwydiannol yma hyd heddiw.

Maes parcio Craig y Ddinas yw'r man cychwyn ar gyfer taith gerdded fer, pob gallu i raeadrau ysblennydd Sgydau Sychryd a llwybr anodd i Sgŵd-yr-Eira.

Dyma'r rhaeadr fwyaf adnabyddus ym Mro’r Sgydau gan eich bod yn gallu cerdded i'r tu ôl iddi.

Sylwer: Mae Craig y Ddinas yn hynod o boblogaidd gyda grwpiau o ganolfannau gweithgareddau awyr agored ac mae’r maes parcio yn gallu bod yn llawn iawn.

Bro’r Sgydau

Mae Craig y Ddinas mewn rhan boblogaidd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir yn Fro’r Sgydau.

Mae mwy o raeadrau trawiadol ym Mro’r Sgydau nag yn unrhyw ardal debyg yng Nghymru.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ganfod rhagor o leoedd i ymweld â hwy ym Mro’r Sgydau.

Llwybrau cerdded

Dyn a fenyw ar Lwybr Sgydau SychrydMae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Sgydau Sychryd

½ milltir/0.75 cilometr, (un ffordd), hygyrch

Mae'r llwybr hwn yn troelli ar lan yr afon trwy geunant coediog, cul.

Yr ochr arall i’r afon fe welwch graig enfawr o'r enw Bwa Maen, sy’n blyg daearegol trawiadol.

Wedi cyrraedd rhaeadrau Sgydau Sychryd mae’r llwybr yn dychwelyd yr un ffordd.

Mae'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis mwy cadarn.

Llwybr Sgŵd yr Eira

2 filltir/3.2 cilometr (un ffordd), anodd

Ym mhendraw’r llwybr hwn mae rhaeadr enwog Sgŵd-yr-Eira.

Mae’r llwybr naturiol yn arwain at gilfach y tu ôl i’r llen trawiadol o ddŵr.

Er bod lle i sefyll ddigon pell yn ôl, mae'r awyrgylch yn wlyb iawn ac felly mae’n syniad da gwisgo dillad sy’n dal dŵr!

Mae'r llwybr hefyd yn pasio bryngaer Craig y Ddinas a'r hen waith powdwr gwn.

Mae'n dychwelyd i'r maes parcio yr un ffordd.

Llwybr arall

Gallwch gyrraedd Sgŵd-yr-Eira a thair rhaeadr ddramatig arall ar hyd Llwybr Pedair Sgŵd, sy’n llwybr cylchol o faes parcio Gwaun Hepste.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae Llwybr Sgydau Sychryd yn llwybr byr ar hyd glan yr afon, sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn mwy cadarn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Craig y Ddinas 13 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gastell-nedd, oddi ar yr A465.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau

Trowch oddi ar yr A465 i'r A4109 am Lyn-nedd. Ar ddiwedd y ffordd ymadael, dilynwch arwyddion ar gyfer y B4242 a Phontneddfechan. Dilynwch yr arwyddion brown a gwyn am Graig y Ddinas drwy'r pentref. Cymerwch y fforch i’r dde yn syth ar ôl hen dafarn y Ddinas gan barhau i deithio am un cilomedr. Mae'r maes parcio y tu draw i'r man troi bysiau ar ôl croesi'r bont gul dros yr afon.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Craig y Ddinas ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 912 079.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn Aberdâr.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.