Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Maesyfed (Fishpools), ger Trefyclo

Llwybr cerdded drwy goetir â golygfeydd dros y dyffryn

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Rydym yn dechrau ailagor rhai o'r meysydd parcio yn ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur.

 

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau cerdded a rhedeg ar agor, ond efallai y bydd gwyriadau ar rai ohonynt - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Mae ein llwybrau beicio mynydd, ein canolfannau ymwelwyr, caffis, toiledau, mannau chwarae a chuddfannau adar yn dal i fod wedi cau.

 

Darganfyddwch a yw'r maes parcio a'r llwybrau ar agor yn y safle hwn

Croeso

Mae Fishpools wedi’i leoli yn yr ardal elwir yn Goedwig Maesyfed a ddefnyddiwyd fel tir hela brenhinol am ganrifoedd.

Yn yr oesoedd canol, nid coedwig ydoedd ond ardal heb fod yn gaeedig a ddefnyddiwyd i hela ceirw.

Heddiw, mae’n dir ffermio mynydd gyda gweundir, dyffrynnoedd culion a serth a bryniau.

Mae’r llwybr cerdded gydag arwyddbyst o faes parcio Fishpools yn arwain at olygfan dros bentref Bleddfa a’r wlad gyfagos.

Ystyr Bleddfa yw “lle’r blaidd” ac yn ôl y traddodiad, gyrrwyd y bleiddiaid olaf yng Nghymru allan o Goedwig Maesyfed i’r dyffryn yma a’u lladd.

Llwybr cerdded

Dwy fenyw gyda dau gi ar Lwybr FishpoolsMae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio.

Llwybr Fishpools

2¾ milltir, 4.3 cilomedr, cymedrol

Yn gyntaf mae’r llwybr yn mynd heibio hen dŵr canfod dŵr a ddefnyddid i arolygu’r biblinell sy’n ymestyn o Ddyffryn Elan i gronfa ddŵr yng Nghanolbarth Lloegr.

Ym mhellach ymlaen, ceir golygfeydd prydferth i’r gorllewin, allan ar hyd y dyffryn a’r bryniau o amgylch Abaty Cwm Hir.

Mae’r llwybr dolen opsiynol yn mynd o amgylch y rhostir lle’r oedd gan bobl leol ar un adeg yr hawl i dorri mawn ar gyfer tanwydd (hawl hynafol o’r enw “mawnog”).

Ymweld â Choedwig Maesyfed

Golygfa o Lwybr FishpoolsMae Fishpools wedi’i leoli yn yr ardal elwir yng Nghoedwig Maesyfed.

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Maesyfed.

Ewch i goed Nash a choed Cwningar am fwy o wybodaeth. 

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Fishpools 7 milltir i’r gorllewin o Drefyclo.

Gallwch barcio am ddim yn y maes parcio.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A488 o Drefyclo i bentref bach Bleddfa. Arhoswch ar y ffordd hon am ychydig mwy na 1 milltir a bydd maes parcio Fishpools ar yr ochr chwith.

Map Arolwg Ordnans

Mae Fishpools ar fap Arolwg Ordnans (AR) 200.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 188 681.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Nhrefyclo.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.