Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Beth sydd yma

Croeso

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron yn ardal eang o dir gwlyb sy’n llenwi dyffryn llydan Afon Teifi wrth ymyl Tregaron.

Mae’r llwybr pren sydd yn hollol addas ar gyfer pawb dros dde-ddwyrain y gors yn pasio’r adeilad gwylio mawr lle gallwch fwynhau golygfa dawel o’r tirlun a’r bywyd gwyllt.  

Mae Llwybr Glan yr Afon yn llwybr cylch hirach sy’n pasio drwy galon Cors Caron.

Mae mynediad hefyd i Lwybr Ystwyth sy’n llwybr Beicio Cenedlaethol Sustrans.

Llwybrau cerdded

Llwybr pren dros y gors

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o’r prif faes parcio.

Llwybr Cors Caron

1½ milltir, 2.6 cilomedr, hygyrch

Mae’r llwybr pren yn arwain dros rai o rannau mwyaf trawiadol y cors at guddfan.

Mae’n hollol hygyrch ac mae ganddo arwyneb pob tywydd ac amryw o feinciau.

Llwybr Glan yr Afon

milltir, 7.6 cilomedr, cymedrol

Mae’r llwybr cylchol hwn yn dilyn glan yr afon ac yn arwain drwy ganol Cors Caron.

Gall fod yn fwdlyd, ac argymhellir esgidiau glaw!

Sylwch:

 • ni chaniateir cŵn ar y llwybr hwn
 • mae’r llwybr hwn ar gau ar adegau o achos gorlifo

Llwybr yr Hen Reilffordd

6¼ milltir, 10.5 cilomedr (yno ac yn ôl), hawdd

Mae’r llwybr hwn, sy’n llinelloll, yn dilyn hen reilffordd ar hyd ymyl y warchodfa ac yn rhan o Lwybr Ystwyth, Llwybr Beicio Cenedlaethol Sustrans rhwng Tregaron ac Aberystwyth.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogwyr ddefnyddio’r llwybr. 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae Cors Caron yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Cors Caron yn y Gwanwyn

Mae’r warchodfa’n cynnwys tair cyforgors – mawn dwfn sydd wedi cronni ers 12000 o flynyddoedd.

Mae’r cyforgorsydd wedi eu hamgylchynu gan gymysgedd cymhleth ac unigryw o gynefinoedd - gwelyau cyrs, glaswelltir gwlyb, coetir ac afonydd, nentydd a phyllau dŵr.

Mae amrywiaeth y cynefin yn gwneud y warchodfa yma’n lle gwych i fywyd gwyllt gyda’i lliwiau cyfnewidiol o goch, brown a melyn yn gyferbyniad cyfoethog i lesni’r bryniau cyfagos.

Er pob argraff gyntaf, mae pobl wedi bod yn byw yma ers cyn cof ac roedd y gors ei hun wrth galon bywyd ac economi’r ardal am ganrifoedd.

Roedd mawn yn danwydd gwerthfawr tan ganol yr 20fed ganrif ac mae tystiolaeth o dorri mawn i’w gweld ym mhob man.

Gwybodaeth am fynediad

 • Mae’r llwybr bordiau cylch hwn, sy’n addas i bawb, yn rhedeg am 1.1 milltir (1.7 km) dros dde-ddwyrain y gors
 • Mae’r mynediad i’r llwybr 450 metr o’r prif faes parcio ar hyd llwybr hollol addas i bawb (cyfanswm y pellter i ddychwelyd i’r maes parcio yw 1.6 milltir / 2.6 km)
 • Mae’r llwybr yn mynd heibio i fynedfa adeilad gwylio lle gallwch fwynhau golygfa dawel o’r warchodfa a’i bywyd gwyllt
 • Mae llefydd i basio ac i orffwys ar hyd y ffordd
 • Mae rhai meinciau ar hyd y llwybr bordiau ac yn yr adeilad gwylio
 • Mae toiledau hygyrch yn y prif faes parcio

Amseroedd agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Mae’r toiledau ar agor bob amser. 

Mae Llwybr Glan yr Afon ar gau ar adegau o achos gorlifo.

Ni chaniateir cŵn ar Lwybr Glan yr Afon.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron tua 2 filltir i’r gogledd o Dregaron.

Mae yn Sir Ceredigion.

Cyfarwyddiadau

Mae’r prif faes parcio 2 filltir o Dregaron ar y B4343 i Bontrhydfendigaid (y cyfeirnod grid OS yw SN 692 625). Dilynwch yr arwydd o’r groesffordd yn Nhregaron tuag at y B4343. 

Mae ychydig o le parcio hefyd mewn cilfan oddi ar y B4340 i’r gogledd o Fferm Maesllyn (y cyfeirnod grid OS yw SN 695 631) ac yn Iard Drenau Ystrad Meurig oddi ar y B4340 (y cyfeirnod grid OS yw SN 711 673).

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187 a 199.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer y prif faes parcio yw SN 692 625.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Aberystwyth.

Mae rhai byssus rhwng Aberystwyth a Llambed yn stopio yn Nhregaron, ac mae'r gwasanaeth o Aberystwyth i Dregaron trwy Bontrhydfendigaid yn mynd heibio Cors Caron.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.  

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf