Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Nash, ger Llanandras

Coedwig ar y gororau rhwng Cymru a Lloegr

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Rydym yn dechrau ailagor rhai o'r meysydd parcio yn ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur.

 

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau cerdded a rhedeg ar agor, ond efallai y bydd gwyriadau ar rai ohonynt - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Mae ein llwybrau beicio mynydd, ein canolfannau ymwelwyr, caffis, toiledau, mannau chwarae a chuddfannau adar yn dal i fod wedi cau.

 

Darganfyddwch a yw'r maes parcio a'r llwybrau ar agor yn y safle hwn

Croeso

Mae hanner Coed Nash yng Nghymru a’r hanner arall yn Lloegr, sy’n dangos yn glir eich bod yn ardal y gororau.

Mae’r llwybr cylchol yn arwain at Olygfa Burfa ac oddi yno ceir golygfeydd dros Goedwig Maesyfed a Burfa Bank, un o’r llu o fryngaerau ar y rhan hon o’r ffin.

Mae Coed Nash yn gynefin coetir delfrydol i weld bwncathod a gweilch Marthin neu efallai y gwelwch bilaod a gyflingroesion sy’n ffynnu ar y conau mawr a gynhyrchir gan y ffynidwydd Douglas urddasol.

Mae’n gyfle da hefyd i weld un o'r nifer fawr o iyrchod sy'n byw yma ac, os dewch draw yn yr hydref, cofiwch gadw llygad yn agored am ffwng lliwgar.

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr cerdded wedi ei arwyddo o’r maes parcio.

Llwybr Nash

2 filltir/3.3 cilomedr, cymedrol

Mam a phlentyn mewn coedwig

Mae Llwybr Nash yn dringo'n raddol o'r maes parcio drwy'r coetir i ffordd y goedwig lle ceir golygfeydd bendigedig o Lanandras a thu hwnt hyd at fryniau'r Gororau.

Gellir dewis llwybr byrrach i lawr yn ôl i'r maes parcio neu ddringfa gyson arall i olygfan a mainc Golygfa Burfa.

Oddi yno ceir golygfeydd i'r de dros Ddyffryn Maesyfed a Swydd Henffordd yn y pellter.

Ymweld â Choedwig Maesyfed

Golygfa o Lwybr Fishpools

Mae Coed Cwningar wedi’i leoli yn yr ardal elwir yng Nghoedwig Maesyfed.

Roedd Coedwig Maesyfed unwaith yn dir hela brenhinol. Y dyddiau hynny, nid coedwig ydoedd yn yr ystyr fodern o fod yn ardal goediog drwchus, ond yn yr ystyr ganoloesol o fod yn ‘fforest’ sef ardal heb fod yn gaeedig a ddefnyddiwyd i hela ceirw.

Mae Coedwig Maesyfed yn dir ffermio mynydd gyda gweundir helaeth, dyffrynnoedd culion a serth a bryniau’n codi i’r pwynt uchaf yn Sir Faesyfed, sef Black Mixen ar 650 metr (2150 troedfedd).

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Maesyfed.

Ewch i Coed Cwningar a Fishpools am fwy o wybodaeth. 

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Coed Nash oddi ar y B4355 ger Llanandras.

Gallwch barcio am ddim yn y maes parcio.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B4355 o Drefyclo i Kington. Wrth y gyffordd ‘T’ ychydig cyn Llanandras, trowch i’r chwith ar y ffordd osgoi. Gyferbyn â’r ysgol uwchradd, trowch i’r dde ac mae’r maes parcio i lawr y ffordd hon ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Nash ar fap Arolwg Ordnans (AR) 201.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 314 635.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Nhrefyclo.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.