Maes parcio Rhyslyn, Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Yn borth i deithiau cerdded, beicio mynydd o’r radd flaenaf a llwybrau beicio i’r teulu yng nghanol cymoedd cudd Parc Coedwig Afan

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Trosolwg

Parc Coedwig Afan

Saif Parc Coedwig Afan ychydig o filltiroedd o Bort Talbot o fewn cyrraedd hawdd i’r M4.

Mae’r parc coedwig yn ymestyn dros lethrau Cwm Afan, sef un o gymoedd culaf a harddaf Cymru.

Cwm ac iddo hanes diwydiannol

Mae Cwm Afan yn llawn hanes. O adeg ystadau mynachlogydd cynnar, cafodd y dirwedd ei datblygu’n ardal ffermio ac wedyn yn gwm glofaol.

Caeodd y pwll glo olaf yn 1970 a chafodd yr ardal ei dynodi’n barc coedwig yn 1972 oherwydd ei photensial mawr o ran teithiau cerdded.

Erbyn hyn mae llwybrau ag arwyddbyst yn croesi’r cymoedd a’r llethrau drwy’r goedwig, gan fynd heibio i’r hen byllau glo, yr hen dramffyrdd a’r rheilffyrdd segur.

Darganfod Parc Coedwig Afan

Gallwch ddarganfod Parc Coedwig Afan drwy ddilyn y llwybrau a’r ffyrdd drwy’r goedwig ar droed neu ar gefn beic.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst sy’n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ac o’r maes parcio yn Rhyslyn (gweler isod)

Parc Coedwig Afan yw’r ardal beicio mynydd sy’n tyfu’n gyflymaf ym Mhrydain. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o lwybrau beicio mynydd sy’n addas i bawb o ddechreuwyr i feicwyr mynydd arbenigol.

Ceir rhwydwaith o lwybrau ceffylau ym Mharc Coedwig Afan. Efallai y bydd angen trwydded arnoch i ddefnyddio rhai ohonynt. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth ym Mharc Coedwig Afan neu i wneud cais am drwydded.

Maes parcio Rhyslyn

Saif maes parcio ac ardal bicnic Rhyslyn ar safle hen orsaf reilffordd Pont-rhyd-y-fen a gaeodd yn 1964.

Mae’r maes parcio yn fan cychwyn da ar gyfer beicio mynydd gyda mynediad i lwybrau o wahanol raddau.

Ceir dau lwybr cerdded ag arwyddbyst hefyd, y naill ar hyd yr afon a’r llall i fyny llethrau’r cwm.

Mae Rhyslyn o fewn pellter cerdded hawdd i bentref Pont-rhyd-y-fen lle ganed Richard Burton, yr actor byd-enwog. Yn ogystal â’r llwybrau cerdded ag arwyddbyst isod, ceir llwybr Richard Burton sy’n dechrau yn y maes parcio ac yn mynd heibio i rai o’r lleoedd a fu’n bwysig iddo.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r newyddion diweddaraf llwybrau cerdded Parc Coedwig Afan.

Mae ein ceidwad beicio mynydd yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ynghylch cau neu wyro llwybrau beicio mynydd. Ewch i dudalen beicio mynydd Parc Coedwig Afan i weld neu lawrlwytho'r diweddaraf am lwybrau beicio mynydd.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o’r maes parcio yn Rhyslyn.

Taith Gerdded Rhyslyn

1½ milltir, 2 gilomedr

Mae Taith Gerdded Rhyslyn yn ymlwybro i lawr i lan afon Afan. Yna mae’n dilyn y lan i fyny’r afon cyn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd rhan o hen Linell Rheilffordd Fwynau De Cymru.

Taith Gerdded Pen-rhys

3½ milltir, 5 cilomedr

Mae Taith Gerdded Pen-rhys yn ymlwybro i fyny’r llethrau uwchben Pont-rhyd-y-fen. Ceir golygfeydd gwych o’r pentref sy’n enwog am ei lu o groesfannau dros yr afon a fu mor bwysig pan oedd yn ei anterth diwydiannol yn y 19eg ganrif. Yna mae’r llwybr yn mynd yn fwy gwastad gan fynd heibio adfeilion Capel Gyfylchi o’r 18fed ganrif, a fu gynt yn gysegr Methodistiaeth Gymreig, cyn dychwelyd yn ôl i faes parcio Rhyslyn.

Llwybr beicio mynydd

Ceir amrywiaeth eang o lwybrau beicio mynydd a beicio o faes parcio Rhyslyn. Am ragor o wybodaeth, gweler beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Rhyslyn ar gyrion pentref Pont-rhyd-y-fen oddi ar yr A4107.

Mae yn Sir Castell-nedd Port Talbot.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Rhyslyn ar fap Arolwg Ordnans (AR) 165.

Cyfeirnod grid yr AO yw SS 800 943.

Cyfarwyddiadau

O’r A4107, trowch i’r B4287 tuag at Bont-rhyd-y-fen.

Trowch i’r dde ychydig dros y bont wrth i’r ffordd fynd tua’r chwith.

Gellir cyrraedd Llwybr Sustrans 998 o faes parcio Rhyslyn.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Port Talbot.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline.cymru/

Maes parcio

Mae’r maes parcio am ddim.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk