Coetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Croeso

Lleolir Coetir Ysbryd Llynfi ar lethrau dwyreiniol Cwm Llynfi Uchaf, naw milltir i’r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y coetir ei sefydlu’n ddiweddar ar hen safle diwydiannol ac mae’r coetir cymunedol hwn yn cynnig man gwyrdd i bobl leol ar garreg eu drws yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleusterau y gall pawb eu mwynhau.

Mae’r dirwedd amrywiol yn cynnwys pyllau, corstir a rhostir.

Plannwyd dros 60,000 o goed yma gan gynnwys cymysgedd o goed llydanddail, ffrwythau a choed addurniadol.

Cafodd y coedwig ei gynllunio a’i ddatblygu ar y cyd â’r gymuned, ar gyfer y gymuned a’i noddi gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru a Chronfa Fyd-eang Cwmni Moduron Ford.

Darllenwch mwy am ddatblygiad y coetir.

Ymweld â Choetir Ysbryd Llynfi

Merch yn cerdded yng Nghoedwig Llynfi

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • llwybrau troed
 • llwybrau rhedeg (gweler isod)
 • llwybr beicio
 • llwybr marchogaeth
 • ardaloedd eistedd
 • geogelciau

Llwybrau rhedeg

Mae’r llwybrau rhedeg yma, sydd wedi eu nodi ag arwyddbyst, yn gyflwyniad gwych i redeg llwybrau.

Mae’r llwybrau ar gymysgedd o ffyrdd coedwig, arwynebau tarmac a rhan fechan ar ffordd gul lle ceir mwd a chreigiau’n achlysurol.

Yn ddibynnol ar ba mor anodd yw’r llwybr, ceir disgyniadau ac esgyniadau serth a rhannau pantiog.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Llwybr Cwm Llynfi yn llwybr Sustrans sy’n rhedeg drwy ran isaf y safle ac mae’n addas ar gyfer pob gallu.

Mae llwybr hygyrch yn cysylltu’r llwybr Sustrans â’r llwybr marchogaeth er mwyn caniatáu gwell mynediad i rannau uchaf y safle.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Llwybr Cwm Llynfi, ewch i wefan Sustrans.

Cerflun Ceidwad y Pyllau Glo

Cerflun

Mae Coetir Ysbryd Llynfi ar safle hen Bwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg.

Mae cerflun Ceidwad y Pyllau Glo yn gerflun derw sy’n dathlu bywydau’r cannoedd o lowyr a fu’n gweithio, ar un adeg, ledled Cwm Llynfi.

Comisiynwyd cerdd ar gyfer seremoni dadorchuddio’r cerflun.

Mae’r gerdd yn seiliedig ar orffennol diwydiannol yr ardal a’i hadfywiad drwy brosiect Ysbryd Llynfi.

Gwrandewch ar gerdd Ceidwad y Pyllau Glo yn ein fideo.

Ysgrifennwyd y gerdd gan Dan Lock, ac adroddwyd gan breswyliwr lleol Sian Teisar.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coetir Ysbryd Llynfi yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae’r goedwig yn ffinio â chymunedau Maesteg, Caerau a Nantyffyllon.

Mae’r safle hwn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyfarwyddiadau

Wrth ddod o gyfeiriad Pen-y-bont ar Ogwr, ewch ar hyd yr A4063 i Faesteg.

Wrth ddod o gyfeiriad Cwm Afan, ewch ar hyd yr A4107 i Bontycymer ac yna ar hyd yr A4073 i Faesteg.

Gallwch fynd ar y safle ar droed o amryw leoliadau:

 1. Ystad dai Cwrt y Mwnws: CF34 0AL
 2. Mynedfa Heol Coegnant ger llwybr BMX Maesteg: CF34 0TW
 3. Ysgol Gyfun Maesteg: CF34 0LQ
 4. Pont droed Heol Coegnant wrth ymyl Anne’s Enterprises gynt: CF34 0HU
 5. Y bont droed y tu ôl i hen Feddygfa Nantyffyllon: CF34 0BT

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ewch i dudalen Facebook Grŵp Coetir Llynfi.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf