Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beicio mynydd

Darganfod ble gallwch chi fynd i feicio mynydd yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith

Menyw yn beicio ar lwybr beicio mynydd

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Adnoddau Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Mae’r llwybrau beicio mynydd ar gau. Bydd dim gwaith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Ble galla i fynd i feicio mynydd yng Nghymru?

Mae digonedd o leoedd i fynd i feicio mynydd yng Nghymru, i ddechreuwyr a beicwyr profiadol.

Mae llwybrau beicio mynydd a nodweddion eraill, fel gwasanaeth cario beiciau a rhediadau lawr allt, yn cael eu darparu gan sefydliadau amrywiol ym mhob cwr o Gymru, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru.

Pa wybodaeth sydd ar gael am feicio mynydd?

Edrychwch ar wefan MB Wales i gael manylion am yr holl lwybrau beicio mynydd sy’n cael eu darparu gan sefydliadau ledled Cymru a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau.

Os ydych chi’n chwilio am lwybr beicio neu lwybr ceffylau, neu os oes arnoch chi eisiau gwybodaeth arall am feicio, edrychwch ar ein tudalen feicio.

Sut fydda i’n gwybod pa lwybr beicio mynydd sy’n addas i mi?Pa radd sy'n iawn chi?

Mae’r llwybrau beicio mynydd wedi cael eu graddio er mwyn rhoi syniad i chi pa mor anodd ydyn nhw.

Mae’r graddfeydd yn seiliedig ar arsylwadau a sgiliau rheolwyr llwybrau a beicwyr profiadol.

Mae’r graddfeydd yn ystyried:

 • arwyneb y llwybr
 • graddiant
 • nodweddion technegol
 • lefel ffitrwydd angenrheidiol

Dylech hefyd ddarllen yr wybodaeth berthnasol ar y safle cyn cychwyn ar eich taith.

Os ydych chi’n newydd i’r gamp, dylech gadw at y llwybrau sydd o fewn eich gallu.

Cofiwch fod y tywydd yn gallu newid yn gyflym a bod ffactorau eraill, fel blinder, yn gallu gwneud llwybr yn anos hefyd.

Pa gynghorion ac arweiniad allaf eu cael?

Dilynwch God Beicio’r Goedwig

GWISGWCH HELMED BOB AMSER a dilynwch God Beicio’r Goedwig:

 • Ystyriwch wisgo dillad diogelwch eraill
 • Cyn mynd ar eich beic darllenwch yr wybodaeth sydd ym man cychwyn y llwybr am ei raddfa
 • Ydych chi’n deall yn iawn beth yw ystyr y graddfeydd?
 • Oes gennych chi ddigon o brofiad ar gyfer y llwybr rydych chi wedi’i ddewis?
 • Oes yna wyriadau, neu lwybrau eraill y gallech chi eu cymryd?
 • Cyn i chi fentro ar y llwybr ar eich beic, dyma restr wirio fer:
 • Oes gennych chi fap o’r llwybr?
 • Oes gennych chi eitemau wrth gefn, er enghraifft tiwb mewnol ychwanegol?
 • Allwch chi drwsio’r beic ar y llwybr pe bai angen i chi wneud hynny?
 • Os ydych chi’n mynd ar daith hir bydd arnoch angen bwyd a dŵr
 • Beth am eich ffitrwydd a’ch stamina?
 • Mae llawer o ddamweiniau’n cael eu hachosi gan flinder – peidiwch â gadael i hynny ddigwydd i chi!
 • Meddyliwch am y tywydd.  Beth yw’r rhagolygon?  Efallai fod y tywydd yn iawn ar ddechrau’r llwybr, ond gallai fod yn oerach yn uwch i fyny
 • Beth am yr amodau ar y llwybr? Ydy hi wedi bwrw eira neu law?

Fideos arfer gorau

Rheolau cwrteisi ar Lwybrau

Ychydig o bethau sy’n curo’r ymdeimlad o ryddid y llwybrau ar ddwy olwyn ond, i sicrhau fod y profiad mor bleserus ag sydd bosibl i bawb ac i warchod yr amgylchedd, mae rhai rheolau cwrteisi syml y dylech eu dilyn.

Gwyliwch y fideo isod ar reolau cwrteisi ar y llwybrau, sy’n dangos rhai o’n llwybrau ni. Cafodd ei gynhyrchu gan British Cycling ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Technegau llwybrau

Gwyliwch weddill cyfres fideos sgiliau beicio mynydd British Cycling (Saesneg yn unig) i ddysgu technegau hanfodol y llwybrau a pharatoi ar gyfer diwrnod anhygoel yn yr awyr agored.

Clefyd coed

Darganfyddwch sut y gallwch helpu i atal clefyd coed rhag lledaenu.

Ble mae’r llwybrau beicio mynydd mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Yn y coetiroedd a’r coedwigoedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru y mae rhai o’r llwybrau beicio mynydd enwocaf yng Nghymru.

Mae yno hefyd rai llwybrau sy’n addas i deuluoedd, a lleoedd i ddechreuwyr a rhai sy’n gwella allu datblygu eu sgiliau beicio mynydd.

Mae arwyddbyst ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd.

Gogledd Cymru

 • Coed Moel Fama, ger yr Wyddgrug: Mae Parc Gwledig Moel Fama yng nghalon Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Mae Llwybr Cylchol Mynydd Ffriddyn (12.2 cilometr, graddfa glas) igam-ogamu drwy Goed Moel Fama, gan ddringo’n raddol i safle uchel ar ffin y coed, lle ceir golygfeydd ysblennydd dros Lannau Mersi a thu hwnt. Mae’r llwybr hefyd yn fan cychwyn a man gorffen ar gyfer nifer o deithiau hirach ym mryniau Clwyd
 • Parc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau: Hon oedd y ganolfan gyntaf i gael ei hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer beicio mynydd yn y Deyrnas Unedig. Dyma’r ganolfan fwyaf o hyd, ag wyth llwybr beicio mynydd yn amrywio o ffyrdd coedwig sy’n addas i ddechreuwyr i lwybrau du ar gyfer beicwyr medrus.  Mae yna hefyd ardal sgiliau lle gall beicwyr newydd ddysgu a datblygu technegau reidio. Gallwch hurio beiciau yn y siop. Mae’r siop hefyd yn gwerthu beiciau, dillad ac ategolion, ac yn trwsio beiciau
 • Parc Coedwig Gwydir (faes parcio Mainc Lifio), ger Llanrwst: Mae Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae Llwybr Marin, sy’n llwybr coch, yn un o’r llwybrau beicio mynydd hynaf. Oherwydd y dringfeydd serth, y disgyniadau untrac a’r golygfeydd hardd mae’n dal yn ffefryn i lawer o feicwyr

Y Canolbarth

 • Coedwig Bwlch Nantyrarian, ger Aberystwyth: Yn y goedwig hon y mae tri o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghymru. Maen nhw’n enwog am eu rhannau untrac hir a’r golygfeydd gwych. Mae yno ddau lwybr coch ac un llwybr du ac maen nhw’n addas i feicwyr profiadol yn unig

De Cymru

 • Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot: Parc Coedwig Afan, dafliad carreg o’r M4, yw’r ardal beicio mynydd sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain. Mae yno naw llwybr beicio mynydd. Mae’r rhain yn cynnwys pedwar llwybr coch, dau lwybr du, a llwybr gwyrdd ar gyfer dechreuwyr. Gallwch hurio beiciau mewn dau leoliad yn y parc coedwig
 • Coedwig Brechfa, ger Caerfyrddin: Mae beicwyr mynydd o bob gallu’n mwynhau’r goedwig dawel hon. Mae yno lwybr ar gyfer dechreuwyr a theuluoedd, llwybr coch hir 19 cilometr o hyd a llwybr du ar gyfer beicwyr profiadol
 • Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri: Llwybr coch yw’r llwybr beicio mynydd hwn. Mae mewn coetir anghysbell yn rhan uchaf dyffryn Tywi. Mae’n weddol fyr, ond mae’n cynnwys rhan untrac, a rhan lle byddwch yn mynd ar i lawr dros dir creigiog. Mae yna olygfeydd gwych o’r dyffryn hardd a’r rhaeadr
 • Coedwig Cwm-carn, ger Casnewydd: Mae dau lwybr beicio mynydd traws gwlad graddfa goch a dau lwybr lawr allt yng Nghoedwig Cwm-carn, ac mae’n gyrchfan boblogaidd i feicwyr mynydd. Mae gwasanaeth cario ar y safle ar gyfer y llwybrau lawr allt, ynghyd â thrac pwmpio
 • Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful: Mae dau lwybr byr yma sydd wedi cael eu hanelu at feicwyr iau. Mae un yn llwybr gwyrdd ac wedi’i anelu at rai sy’n rhoi cynnig ar feicio mynydd am y tro cyntaf, ac mae’r llall yn llwybr glas sydd wedi’i gynllunio er mwyn gwella sgiliau reidio. Mae yna hefyd barc sgiliau â rhwystrau addas i blant er mwyn gwella technegau reidio a datblygu hyder

Mae yna hefyd lwybrau beicio mynydd sy’n cael eu rheoli gan y gymuned mewn dau goetir sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 • Mae’r Llwybr Cli-machx yng Nghoedwig Dyfi, ger Machynlleth yn adnabyddus am ei ddiwedd lawr allt cyflym, graddfa ddu
 • Mae Llwybrau Penmachno yng Ngogledd Cymru wedi’u rhannu’n ddwy ddolen. Gallwch eu reidio’n unigol neu fel un reid 30 cilometr

Pa wybodaeth sydd ar gael am y llwybrau beicio mynydd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Gallwch gael gwybodaeth am y llwybrau beicio mynydd mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru o nifer o wahanol ffynonellau:

 • Cliciwch ar y dolenni cyswllt yn Ble mae’r llwybrau beicio mynydd mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru? i ddarganfod mwy am y llwybrau beicio mynydd a chyfleusterau eraill ym mhob coetir
 • Lawrlwythwch yr ap PlacesToGo ar gyfer ffonau clyfar. Mae’r ap ar gael yn rhad ac am ddim ac mae’n cynnwys gwybodaeth am bob un o’n llwybrau beicio mynydd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gyfleusterau hamdden mewn coetiroedd a gwarchodfeydd natur cenedlaethol yng Nghymru
 • Edrychwch ar y panel gwybodaeth ym man cychwyn pob un o’n llwybrau beicio mynydd

Sut alla i gael gwybodaeth am lwybrau sydd wedi cael eu cau neu eu gwyro?

Weithiau mae’n rhaid cau neu wyro hawl dramwy gyhoeddus.

Dylai arwyddion ar y safle ddweud wrthych chi ydy hawl dramwy gyhoeddus ar agor neu wedi cau.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y mae gwaharddiadau neu gyfyngiadau’n cael eu defnyddio ar dir mynediad agored, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Sut alla i gael caniatâd ar gyfer digwyddiad beicio mynydd mewn coetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Ewch i Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i gael caniatâd i drefnu digwyddiad beicio mynydd yn un o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn berthnasol i bob ardal yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr.

Ei nod yw helpu pawb i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Cod Cefn Gwlad cyn mynd i feicio.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.