Marchogaeth ceffylau a gyrru car a cheffyl

Ble galla i farchogaeth ceffyl neu yrru car a cheffyl yng Nghymru?

Mae’r rhwydwaith o lwybrau ceffylau sydd yng Nghymru’n cynnig cyfleoedd gwych i ddechreuwyr ac arbenigwyr fynd allan i’r awyr agored ar gefn ceffyl.

Mae gennych hawl i farchogaeth ceffyl ar lwybrau ceffylau ac ar bob cilffordd.  Mae’r rhain yn agored i ddefnyddwyr eraill hefyd, fel beicwyr a cherddwyr.

Mae gennych hawl i yrru car a cheffyl ar gilffyrdd cyfyngedig ac ar gilffyrdd sy’n agored i bob math o draffig.

Gallwch hefyd farchogaeth ceffyl neu yrru car a cheffyl yn rhai o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Marchogaeth ceffylau ger Llwybr Arfordir Cymru

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de, mae Llwybr Arfordir Cymru’n darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru.

Heb fod yn bell o’r llwybr, mae yna lwybrau ceffylau, coedwigoedd a thraethau lle gallwch chi farchogaeth ceffyl. Mae yna hefyd ganolfannau merlota sy’n darparu ar gyfer marchogion o bob oed a gallu.

Edrychwch ar wefan Llwybr Arfordir Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Marchogaeth ceffylau mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

horse riders at coed llangyfan denbighshire

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rheoli llwybrau meddal sydd wedi cael eu creu’n bwrpasol ar gyfer pobl ar gefn ceffylau yng Nghoedwig Crychan, ger Llanymddyfri, a Choedwig Dyfnant, ger y Trallwng.

Mae llawer o’r coetiroedd eraill sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnig cyfleoedd i farchogaeth ceffylau, ac maen nhw’n cynnwys rhai llwybrau ag arwyddbyst ar gyfer pobl ar gefn ceffyl.

Marchogaeth ceffylau yng Nghoedwig Crychan

Cafodd y llwybrau ag arwyddbyst yng Nghoedwig Crychan eu creu mewn partneriaeth â Chymdeithas Coedwig Crychan.

Maen nhw’n dilyn hen draciau ac yn cysylltu maes parcio Halfway â’r meysydd parcio eraill sydd yng Nghoedwig Crychan - Brynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn.

Mae yna hefyd lwybrau byr sy’n ymuno â Llwybr Epynt, llwybr ceffylau 50 milltir o hyd o amgylch terfynau ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni.

Mae cyfleusterau ar gyfer marchogion yn y pedwar maes parcio hyn.

Darganfod mwy am farchogaeth ceffylau yng Nghoedwig Crychan (Halfway) neu yng Nghoedwig Crychan (lleoedd eraill).

Marchogaeth ceffylau yng Nghoedwig Dyfnant

Casgliad o lwybrau ag arwyddbyst ar gyfer pobl sy’n marchogaeth ceffylau yng Nghoedwig Dyfnant yw Llwybrau’r Enfys.

Cafodd y llwybrau eu datblygu mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

Mae’r maes parcio ym Mhen-y-ffordd yng Nghoedwig Dyfnant wedi cael ei adeiladu’n bwrpasol, ac mae ganddo system unffordd er mwyn i gerbydau sy’n tynnu trelar allu dod i mewn ar hyd un ffordd a mynd allan ar hyd ffordd arall. Mae digon o le i barcio trelars ceffylau a cheir yno, ac mae yna gorlan ar gyfer ceffylau.

Darganfod mwy am farchogaeth ceffylau yng Nghoedwig Dyfnant.

Marchogaeth ceffylau mewn coetiroedd eraill sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Gallwch farchogaeth ceffylau mewn llawer o goetiroedd eraill sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gyrru car a cheffyl mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Does dim angen i chi gael trwydded i yrru car a cheffyl yng Nghoedwig Crychan ger Llanymddyfri nac yng Nghoedwig Dyfnant ger y Trallwng.

Bydd angen i chi gael trwydded i yrru car a cheffyl ym mhob coetir arall sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Ewch i’r dudalen Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i wneud cais am drwydded.

Gyrru car a cheffyl yng Nghoedwig Dyfnant

Yr Hendre yw’r man cychwyn ar gyfer y llwybrau car a cheffyl sydd yng Nghoedwig Dyfnant.

Mae’r maes parcio’n cynnwys rheiliau i roi’r ceffyl yn sownd, lle tawel i roi harnais arno a bachu’r car, a digon o le i gadw trelars ceffylau.

Darganfod mwy am yrru car a cheffyl yng Nghoedwig Dyfnant.

Gyrru car a cheffyl yng Nghoedwig Crychan

Mae croeso i unrhyw un yrru car a cheffyl ar hyd y ffyrdd coedwig yng Nghoedwig Crychan.

Gallwch gychwyn dilyn Llwybr Car a Cheffyl Fferm Cefn o feysydd parcio pwrpasol Fferm Cefn neu o faes parcio Brynffo. Brynffo yw’r pwynt mynediad sy’n cael ei argymell ar gyfer gyrru car a cheffyl gan fod mwy o le yno i barcio a dadlwytho.

Darganfod mwy am yrru car a cheffyl yng Nghoedwig Crychan (Brynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn).

Sut alla i gael gwybodaeth am lwybrau sydd wedi cael eu cau neu eu gwyro?

Weithiau mae’n rhaid cau neu wyro hawl dramwy gyhoeddus.

Dylai arwyddion ar y safle ddweud wrthych chi ydy hawl dramwy gyhoeddus ar agor neu wedi cau.

Sut alla i gael caniatâd ar gyfer digwyddiad mewn coetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Ewch i Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i gael caniatâd i drefnu digwyddiad marchogaeth ceffylau neu yrru car a cheffyl yn un o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Concordat â Chymdeithas Ceffylau Prydain

Darganfod mwy am y concordat rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas Ceffylau Prydain.

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn berthnasol i bob ardal yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr.

Ei nod yw helpu pawb i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Cod Cefn Gwlad cyn i chi gychwyn.

Diweddarwyd ddiwethaf