Ble galla i feicio yng Nghymru?

Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd – llwybr tawel neu un sy’n cynnig tipyn mwy o her - mae beicio’n ffordd wych o fwynhau’r awyr agored.

Gallwch feicio ar y ffordd, ond mae digonedd o leoedd eraill i feicio yng Nghymru hefyd.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod ble gallwch chi feicio.

  • Llwybrau beicio: Llwybrau cyhoeddus sydd wedi cael eu creu’n arbennig ar gyfer beicio yw llwybrau beicio (gall pobl gerdded a marchogaeth ceffylau ar rai ohonyn nhw hefyd)
  • Hawliau tramwy cyhoeddus: Cewch feicio ar lwybrau ceffylau a chilffyrdd.  Mae’r rhain yn agored i ddefnyddwyr eraill hefyd, er enghraifft cerddwyr a phobl ar gefn ceffylau
  • Llwybrau cerdded pell: Gallwch feicio ar rai rhannau o’r tri Llwybr Cenedlaethol sydd yng Nghymru ac ar rai rhannau o Lwybr Arfordir Cymru
  • Coetiroedd: Mae yna lwybrau beicio, llwybrau beiciau mynydd a ffyrdd coedwig yn rhai o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Pa wybodaeth sydd ar gael am feicio?

Llwybrau beicio

Llwybrau cyhoeddus sydd wedi cael eu creu’n arbennig ar gyfer beicio yw llwybrau beicio (gall pobl gerdded a marchogaeth ceffylau ar rai ohonyn nhw hefyd).

Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn cynnwys nifer o’r llwybrau beicio hyn – gweler gwefan Sustrans am fwy o wybodaeth.

Mae llawer o lwybrau Sustrans yn mynd ar ffyrdd drwy’r coedwigoedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, neu’n agos at y gwarchodfeydd natur cenedlaethol.

Llwybr Arfordir Cymru

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de, mae Llwybr Arfordir Cymru’n darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru.

Mae rhai rhannau o Lwybr Arfordir Cymru hefyd yn rhannau o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhannau hyn yn wastad. Mae ganddyn nhw arwyneb caled a does yna ddim traffig arnyn nhw.

Edrychwch ar yr adran feicio ar wefan Llwybr Arfordir Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Llwybrau beicio i gestyll, eglwysi a chapeli

Mae gwefan Croeso Cymru’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am feicio, gan gynnwys 10 o’r llwybrau cerdded a’r llwybrau beicio gorau er mwyn gweld cestyll, eglwysi a chapeli.

Gallwch hefyd weld y llwybrau yma ar wefan cynllunio a rhannu llwybrau ar-lein Trailzilla.

Beicio mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn y coetiroedd a’r coedwigoedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru y mae rhai o’r llwybrau beicio mynydd enwocaf yng Nghymru – edrychwch ar ein tudalen beicio mynydd i gael mwy o wybodaeth.

Os ydych chi’n chwilio am lwybr beicio mwy hamddenol, gallwch feicio ar unrhyw ffordd goedwig.

Mae llwybrau beicio neu gyfleusterau eraill ar gyfer beicio yn y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn:

  • Coed Nercwys, ger yr Wyddgrug. Mae yma rwydwaith da o ffyrdd gweddol wastad sy’n caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conwydd hwn
  • Coedwig Hiraethog, ger Dinbych. Mae milltiroedd o ffyrdd tawel yn y goedwig hon, felly mae’n lle delfrydol i feicio. Gallwch logi beiciau o Ganolfan Ymwelwyr Dŵr Cymru i ddefnyddio’r llwybr o amgylch Llyn Alwen
  • Coedwig Niwbwrch, ym Môn. Yn y goedwig hon y mae Llwybr Beicio Corsica, cylchdaithdrwy ardaloedd o goetir cymysg â golygfeydd o’r aber
  • Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot, yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr beicio isel ar lwybr llydan a gwastad yr hen reilffordd a fu unwaith yn cario teithwyr a glo drwy Gwm Afan
  • Coedwig Crychan (maes parcio Halfway), ger Llanymddyfri yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr beicio sy’n dilyn ffyrdd coedwig â graddfeydd graddol ac yn croesi dyfroedd Nant y Dresglen

Os oes gennych chi ffôn clyfar, gallwch lawrlwytho’r ap PlacesToGo yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys pob un o’r llwybrau beicio hyn a gwybodaeth am gyfleusterau hamdden.

Sut alla i gael gwybodaeth am lwybrau sydd wedi cael eu cau neu eu gwyro?

Weithiau mae’n rhaid cau neu wyro hawl dramwy gyhoeddus.

Dylai arwyddion ar y safle ddweud wrthych chi ydy hawl dramwy gyhoeddus ar agor neu wedi cau.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y mae gwaharddiadau neu gyfyngiadau’n cael eu defnyddio ar dir mynediad agored, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Sut alla i gael caniatâd ar gyfer digwyddiad beicio mewn coetir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Ewch i Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i gael caniatâd i drefnu digwyddiad beicio yn un o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn berthnasol i bob ardal yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr.

Ei nod yw helpu pawb i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Cod Cefn Gwlad cyn mynd ar eich beic.

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd god ymddygiad ar gyfer beicio mewn coedwigoedd. Gallwch weld y cod ar ein tudalen beicio mynydd.

Diweddarwyd ddiwethaf