Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cerdded

Darganfod ble gallwch chi gerdded yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad

Menyw yn cerdded ar bwys Rhaeadr Coedydd Aber

Cerdded yng Nghymru

Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, mynd am dro bach hamddenol neu daith gerdded hir, mae cerdded yn ffordd wych o fwynhau’r awyr agored.

Gallwch gerdded mewn trefi a dinasoedd yng Nghymru, ac mewn llawer iawn o leoedd eraill hefyd.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod ble gallwch chi gerdded.

  • Tir mynediad agored: Gallwch gerdded ble bynnag y mynnwch ar dir sydd wedi cael ei ddynodi’n dir “mynediad agored”. Gall cyfyngiadau fod ar waith ar dir mynediad o dro i dro – oherwydd rhesymau’n ymwneud â rheoli’r tir neu ddiogelwch y cyhoedd
  • Llwybrau cyhoeddus: Mae llwybrau cyhoeddus ym mhob cwr o Gymru. Maen nhw’n cael eu cynnal gan sefydliadau amrywiol, fel awdurdodau lleol, y Parciau Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a llawer o berchnogion tir eraill
  • Hawliau tramwy cyhoeddus eraill: Gallwch gerdded ar lwybrau ceffylau a chilffyrdd.  Mae’r rhain yn agored i ddefnyddwyr eraill hefyd, fel beicwyr a phobl ar gefn ceffylau
  • Llwybrau hir: Mae gan Gymru lawer o lwybrau hir, gan gynnwys tri Llwybr Cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru, llwybr 870 milltir o hyd o amgylch Cymru
  • Coetiroedd a gwarchodfeydd natur cenedlaethol: Gallwch gerdded yn y rhan fwyaf o’r coetiroedd a’r gwarchodfeydd natur cenedlaethol sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae yna lwybrau ag arwyddbyst drwy lawer o’r lleoedd arbennig hyn yn ogystal â chyfleusterau fel canolfannau ymwelwyr a phaneli gwybodaeth i’ch helpu i fwynhau eich ymweliad

I gael mwy o wybodaeth am dir mynediad agored a hawliau tramwy cyhoeddus, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Mae Llwybrau Cenedlaethol yn llwybrau pell drwy rai o’r tirweddau gorau yng Nghymru a Lloegr.

Mae tri Llwybr Cenedlaethol yng Nghymru:

  • Llwybr Glyndŵr
  • Llwybr Clawdd Offa
  • Llwybr Arfordir Sir Benfro

Er mwyn cael gwybodaeth am bob llwybr a chynllunio eich taith, edrychwch ar wefan y Llwybrau Cenedlaethol.

Llwybr Arfordir Cymru

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de, mae Llwybr Arfordir Cymru’n darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar wefan Llwybr Arfordir Cymru.

Cerdded yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Mae pob cofnod yn yr adran lleoedd i ymweld â hwy ar y wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am lwybrau cerdded yn y coetiroedd a’r gwarchodfeydd natur cenedlaethol sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os oes gennych chi ffôn clyfar, gallwch lawrlwytho’r ap PlacesToGo yn rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bob un o’r llwybrau cerdded hyn ac am gyfleusterau hamdden.

Llwybrau cerdded hygyrch yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Mae yna lwybrau cerdded yn addas ar gyfer pob gallu yn ein coetiroedd a'n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru.

Mae ein holl lwybrau wedi'u harwyddo o'r maes parcio ac mae gan rai ohonynt rannau o lwybr pren.

Ewch i Llefydd i ymweld â nhw ar gyfer pob gallu am ein dewis o lefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr

Cau a dargyfeirio

Weithiau mae’n rhaid cau neu wyro hawl dramwy gyhoeddus.

Dylai arwyddion ar y safle ddweud wrthych chi ydy hawl dramwy gyhoeddus ar agor neu wedi cau.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y mae gwaharddiadau neu gyfyngiadau’n cael eu defnyddio ar dir mynediad agored, ewch i’r dudalen rheoli mynediad.

Trefnu digwyddiad cerdded yn ein coetir

Ewch i Coetiroedd a Chi i ddarganfod sut i gael caniatâd i drefnu digwyddiad cerdded yn un o’r coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn berthnasol i bob ardal yng nghefn gwlad Cymru a Lloegr.

Ei nod yw helpu pawb i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad.

Gallwch lawrlwytho copi o’r Cod Cefn Gwlad cyn mynd i gerdded.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.