Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Alwen, ger Dinbych

Ewch ar droed neu ar feic o amgylch y gronfa ddŵr uchel ac anferth hon

Argae Alwen

Beth sydd yma

Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded
LLWYBR WEDI CAU: Bydd Llwybr Alwen wedi cau i gerddwyr a beicwyr ar Ddydd Sul, 6 Hydref ar gyfer digwyddiad Rali GB Cymru.

Croeso

Y peth cyntaf a welwch chi wrth gyrraedd maes parcio Alwen yw’r argae enfawr sy’n sefyll ar draws y gronfa ddŵr.

Yr argae yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr saith milltir o hyd o amgylch cronfa ddŵr Alwen sy’n addas ar gyfer beicwyr a cherddwyr fel ei gilydd.

Mae’r llwybr yn arwain drwy goedwigoedd a gweundiroedd ac yn cynnwys golygfeydd eang dros y gronfa ddŵr.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn llwybr cyswllt o gronfa ddŵr Alwen hyd at Lyn Brenig ble mae canolfan ymwelwyr i’w chael gyda chaffi a thoiledau.

Roedd yr ardal yma unwaith yn frith o ffermydd defaid nes adeiladu’r gronfa ddŵr a’r argae yn nechrau’r 20fed ganrif er mwyn cyflenwi dŵr i borthladd Birkenhead, oedd yn tyfu’n gyflym.

Cafodd coedwigoedd coniffer eu plannu’n ddiweddarach er mwyn adfer cyflenwadau o goed yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae’r coedwigoedd coniffer o amgylch y gronfa ddŵr yn ffurfio rhan o Goedwig Hiraethog.

Llwybr cerdded

Dyn a menyw ar Lwybr AlwenMae’r llwybr cerdded wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen.

Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr.

Dylid ei ddilyn yn null y cloc ar droed – gwyliwch am yr arwyddion.

Llwybr Alwen

7 milltir/11.5 cilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Alwen yn rhedeg drwy goedwigoedd, gweundiroedd, ac ar hyd ymyl y dŵr ar lonydd ag wyneb iddynt a llwybrau coedwigaeth.

Ar hyd y daith mae golygfeydd amrywiol ar draws y gronfa ddŵr a thua mynyddoedd Eryri.

Mae paneli darluniedig ar hyd y llwybr yn cyflwyno bywyd gwyllt, diwylliant a llên gwerin tirwedd yr ucheldir.

Gwyliwch am fywyd gwyllt, o fodaod tinwen i grugieir duon, o’r gwcw i’r gylfingroes - efallai y byddech chi’n ddigon lwcus, hyd yn oed, i weld gwiwer goch neu walch y pysgod.

Llwybr beicio mynydd

Mae’r llwybr beicio mynydd wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen.

Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr.

Dylid ei ddilyn yn erbyn y cloc ar feic – gwyliwch am yr arwyddion.

Gweler ein tudalen ar feicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am eu graddio er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr sy’n addas ar eich cyfer chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn darllen yr wybodaeth berthnasol ar-lein cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Alwen

11.5 cilomedr, dosbarth glas

Mae’r llwybr yn cysylltu lonydd drwy’r goedwig gyda rhannau ar ffurf llwybrau un lôn pwrpasol yn gweu i mewn ac allan o’r goedwig ac o gwmpas y gronfa ddŵr.

Mae ganddo gryn amrywiaeth o lwybr mor fyr gydag ychydig o goetir cysgodol a gweundir agored.

Mae’r esgyniad i fyny o’r bont dros y gronfa ddŵr yn flinderus ond mae gwthio’ch beic i fyny yn bosib.

Mae pwynt uchaf y llwybr y tu hwnt i’r bont yn agored iawn i’r gwynt a’r glaw a dylech baratoi ar gyfer unrhyw newid yn y tywydd.

Dylid dilyn y llwybr rhanedig yma yn erbyn y cloc gyda beic – gwyliwch am yr arwyddion ac ildiwch i gerddwyr.

Canolfan ymwelwyr Llyn Brenig

Dyn a phlentyn yn pysgota ar bwys Llyn BrenigMae’r fynedfa i faes parcio Llyn Brenig oddi ar y B4501, 1 filltir o’r fynedfa ar gyfer maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae canolfan ymwelwyr Llyn Brenig wedi ei rheoli gan Ddŵr Cymru/Welsh Water.

Mae ganddi gaffi, toiledau, siop bysgota, parc chwarae a chyfleusterau llogi beic.

Mae Llwybr Brenig (9½ milltir/15 cilomedr) yn cychwyn o faes parcio’r ganolfan ymwelwyr ac yn gwneud ei ffordd o amgylch cronfa ddŵr Brenig – gall cerddwyr a beicwyr ddilyn y llwybr.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn lôn gyswllt rhwng meysydd parcio cronfa ddŵr Alwen a Llyn Brenig.

Cafodd y gronfa Llyn Brenig ei hadeiladu yn yr 1970au ac mae’n cael ei defnyddio i reoli’r cyflenwad dŵr i Afon Dyfrdwy.

Mae hefyd yn un o’r prif bysgodfeydd plu yn y DU ac yn cynnal cystadlaethau rhyngwladol.

Mae tocynnau ar gyfer pysgota yng nghronfeydd Alwen a Brenig ar gael o’r ganolfan ymwelwyr.

Gweler gwefan Llyn Brenig am fwy o wybodaeth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Alwen ddeng milltir i’r de-orllewin o Ddinbych.

Mae parcio yn Alwen am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r de: dilynwch y B4501 o Gerrigydrudion tuag at Ddinbych, gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn hyd at Lyn Brenig. Wedi tair o filltiroedd, trowch i’r chwith i lawr llwybr caregog tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

O’r gogledd: dilynwch y B4501 o Ddinbych tuag at Gerrigydrudion. Wedi 11 o filltiroedd, ewch heibio i faes parcio canolfan ymwelwyr Dŵr Cymru/Welsh Water Llyn Brenig. Wedi 1 filltir, mae’r troad am faes parcio Alwen ar y dde. Dilynwch y llwybr caregog hwn tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Map Arolwg Ordnans

Mae maes parico Alwen ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 955 530.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn y Rhyl.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

Natural Resources Wales

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig (Dŵr Cymru)

01490 420463.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad Alwen PDF [999.9 KB]
Taflen Alwen - Brenig PDF [6.0 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.