Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Coetir tawel â golygfeydd panoramig a llwybr sy’n arwain at fryngaer o’r Oes Haearn

Golyg o Goed Llangwyfan

Beth sydd yma

Cŵn
Mynediad i’r mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Coed Llangwyfan yn un o sawl coetir sydd â llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Saif y coetir ar fryn ag ochrau serth sy’n agor allan i lethrau wedi’u gorchuddio â grug.

Mae dwy daith gerdded gylchol o’r fan hon.

Mae un daith gerdded ag arwyddbyst yn dringo i fryngaer o’r Oes Haearn lle ceir golygfeydd panoramig.

Mae’r daith gerdded arall ag arwyddbyst yn dilyn llwybr mwy gwastad drwy’r coetir i olygfan.

Mae’r maes parcio mawr hefyd yn fan cychwyn ar gyfer nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau cyhoeddus.

Mae modd ymuno â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa o’r fan hon.

Llwybrau cerdded

Dyn a menyw yn cerdded a giMae’r llwybrau cerdded yn cychwyn o’r maes parcio ac mae arwyddion yn dangos y ffordd.

Llwybr Cylchol Coed Llangwyfan

1¾ milltir/3 cilometr, cymedrol

Mae’r llwybr yn disgyn yn raddol ar hyd llwybr sydd ag ymylon serth, drwy goed conwydd anferth sy’n agor allan i roi golygfeydd dros y dyffryn.

Mae golygfan ar y pwynt hanner ffordd lle ceir golygfeydd eang ar draws Dyffryn Clwyd.

Mae’r llwybr yn dychwelyd ar lwybr lefel is drwy goetir llydanddail i’r maes parcio.

Llwybr Cylchol Penycloddiau

2½ milltir/4 cilometr, cymedrol

Mae’r llwybr hwn yn dringo’n raddol drwy’r goedwig, gan ddilyn Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa i gopa agored Penycloddiau.

Ar y copa ceir bryngaer o’r Oes Haearn, un o’r mwyaf yng Nghymru, a cheir golygfeydd godidog o’r bryniau oddi amgylch o’r fan honno.

Llwybrau cerdded eraill

Mae sawl llwybr cyhoeddus o’r maes parcio yng Nghoed Llangwyfan.

Mae’r llwybrau troed hyn yn diroedd nad ydynt yn cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Efallai na fyddant wedi’u harwyddo, ac rydym yn argymell eich bod yn mynd â map gyda chi.

Mae un llwybr troed cyhoeddus yn mynd i gopa Moel Arthur, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg drwy ran ogleddol Coed Llangwyfan, ac mae modd ymuno â’r llwybr o’r maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Llangwyfan 5 milltir i’r dwyrain o Ddinbych.

Mae parcio’n rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

O’r gylchfan ar yr A525 i’r de o Ddinbych, dilynwch y ffordd fach sydd ag arwyddion am Landyrnog. Parhewch am tua 2¾  milltir ac ewch yn syth ymlaen ar y gylchfan i gyfeiriad Llangynhafal. Trowch i'r chwith ar y groesffordd i gyfeiriad Llangwyfan. Ymhen tua ½ milltir, mae’r ffordd yn troi’n ffordd un trac; dilynwch y ffordd hon i fyny’r allt am tua 1¼ milltir ac mae’r prif faes parcio ar y chwith ar ben y bryn, ar ôl pasio man parcio bychan.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Llangwyfan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 138 668.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.