Coed Llangwyfan, ger Dinbych

Coetir tawel â llwybrau sy’n arwain at fryncaerau o’r Oes Haearn

Beth sydd yma

Mae’r safle hwn a’r cyfleusterau ymwelwyr ar agor - rhagor o fanylion ar gael ar y we-dudalen hon.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Mae Coed Llangwyfan yn un o sawl coetir sydd â llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Saif y coetir ar fryn serth sy’n agor allan i lethrau wedi’u gorchuddio â grug.

Mae'r daith gerdded gylchol ag arwyddbyst yn dilyn llwybr mwy gwastad drwy’r coetir i olygfan.

Mae’r maes parcio mawr hefyd yn fan cychwyn ar gyfer nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau cyhoeddus sy'n dringo i fryncaerau o’r Oes Haearn lle ceir golygfeydd panoramig.

Mae modd ymuno â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa o’r fan hon.

Llwybr cerdded

Mae’r llwybrau cerdded yn cychwyn o’r maes parcio ac mae arwyddion yn dangos y ffordd.

Llwybr Coed Llangwyfan

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¾ milltir/3 cilometr
  • Amser: 1½ awr

Disgynnwch yn raddol ar hyd llwybr sydd ag ymylon serth, drwy goed conwydd anferth sy’n agor allan i roi golygfeydd dros y dyryn.

Mae golygfan ar y pwynt hanner ordd lle ceir golygfeydd eang ar draws Dyryn Clwyd.

Mae’r llwybr yn dychwelyd ar lwybr lefel is drwy goetir llydanddail i’r maes parcio.

Llwybrau cerdded eraill

Mae sawl llwybr cyhoeddus o’r maes parcio yng Nghoed Llangwyfan.

Efallai na fyddant wedi’u harwyddo, ac rydym yn argymell eich bod yn mynd â map gyda chi.

Mae un llwybr troed cyhoeddus yn mynd i gopa Moel Arthur, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn mynd i gopa Penycloddiau, lle ceir bryngaer o’r Oes Haearn arall.

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg ar hyd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sy’n AHNE

Mae'r llwybr pellter hir hwn yn rhedeg drwy ran ogleddol Coed Llangwyfan, ac mae modd ymuno â’r llwybr o’r maes parcio.

Cewch wybod mwy ar wefan Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Llangwyfan 5 milltir i’r dwyrain o Ddinbych.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae parcio’n rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

O’r A525 i’r de o Ddinbych, cymerwch y ffordd fach sy’n mynd i gyfeiriad Llandyrnog o’r gylchfan. Ewch yn syth ymlaen wrth y gylchfan nesaf. Cymerwch y chwith nesaf ac mae prif faes parcio Coed Llangwyfan ar y chwith ar ben y bryn, ar ôl mynd heibio i gilfan fach.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Llangwyfan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 138 668.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig