Coed Moel Famau, ger yr Wyddgrug

Diwrnod i’r teulu gyda llwybrau cerdded, beicio mynydd a mannau chwarae

Beth sydd yma

Mae gwaith i gael gwared ar goed llarwydd heintiedig yma yn parhau.

 

Gall rhai llwybrau gael eu cau neu eu dargyfeirio dros dro.

 

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Coed Moel Famau yn goedwig fawr sydd wedi'i lleoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae llwybr cerdded i ben Moel Famau, sef y copa uchaf ym Mryniau Clwyd, yn cychwyn o'r maes parcio. 

Ar y copa Moel Famau  ceir adfeilion Tŵr y Jiwbilî ac o'r fan hon mae un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yng Nghymru. 

Adeiladwyd Tŵr y Jiwbilî, sydd i'w weld o bell am filltiroedd, ym 1810 ar gyfer jiwbilî aur Brenin Siôr III. 

Mae sawl taith gerdded gylchol arall, amrywiol eu hyd, yn cychwyn o faes parcio Coed Moel Famau ynghyd â llwybr beicio mynydd gradd las. 

Mae ardaloedd chwarae i blant yn frith o amgylch y coetir ger y maes parcio a gall ymwelwyr iau hefyd ddilyn Llwybr Traciwr y Goedwig er mwyn darganfod mwy am yr anifeiliaid sy'n byw yn y coetir.

Llywbrau cerdded

Mae pob un o'r llwybrau cerdded wedi'u cyfeirnodi ac yn cychwyn o faes parcio Coed Moel Famau.

Llwybr Hygyrch 

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ¼ milltir/0.4 cilomedr
 • Amser: 20 munud

Mae'r llwybr byr hwn yn mynd drwy’r coetir ac wrth ochr nant.

Llwybr Traciwr y Goedwig

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/1.8 cilomedr
 • Amser: 1½ awr

Codwch daflen o'r maes parcio a dilynwch y llwybr byr, gwastad hwn.

Dyfalwch pa brint trac sy'n perthyn i ba anifail coetir ac yna ceisiwch ganfod cerfluniau’r anifeiliaid sydd wedi'u cuddio yn y coed.

Cylch Llarwydd

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1½ milltir/2.4 cilomedr
 • Amser: 1 awr

Mae'r daith hawdd hon yn arwain drwy'r coetir i olygfan.

Cylch Tŵr Jiwbilî

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3½ milltir/5.8 cilomedr
 • Amser: 2½ awr

Mae'r llwybr hwn yn dringo'n serth ond yn gyson trwy'r goedwig i Dŵr y Jiwbilî sy’n sefyll ar gopa Moel Famau.Moel Famau - 554 metr (1,818 troedfedd) - yw'r copa uchaf ym Mryniau Clwyd ac o'r fan hon ceir golygfeydd ar draws Gogledd Cymru ac i gyfeiriad Gogledd Orllewin Lloegr.Mae'r llwybr yn dychwelyd trwy gefn gwlad agored ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.Dyn a fenyw ar lwybr cerdded

Cylch Mynydd Ffrith

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 7½ milltir/12.3 cilomedr
 • Amser: 5 awr

Mae'r llwybr cyfeiriedig hwn ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn ymdroelli trwy'r goedwig, gan ddringo'n gyson hyd at bwynt uchel ar gyrion y coed sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd dros Lannau Merswy a thu hwnt.Gall beicwyr mynydd ddefnyddio’r llwybr hwn hefyd.

Llwybr beicio mynydd

Mae ein holl lwybrau beicio mynydd wedi eu harwyddo.Gofalwch eich bod yn dewis llwybr beicio mynydd sy’n addas ar eich cyfer – cofiwch ddarganfod beth yw ystyr graddau’r llwybrau ar y dudalen beicio mynydd.Ar ddechrau’r llwybr darllenwch y panel gwybodaeth ac yna dilynwch yr arwyddion.Mae rhan o’r llwybr hwn yn dilyn llwybr ceffylau cyhoeddus – cofiwch fod pobl eraill yn defnyddio’r llwybr hwn.

Cylch Mynydd Ffrith

 • Gradd: Glas/Cymedrol
 • Pellter: 12.3 cilomedr
 • Dringo: 120 metres
 • Amser: 2-3½ awr

Mae’r daith seiclo hon yn ymdroelli drwy goedwig Moel Famau, gan ddringo’n raddol i fan uchel ar gyrion y coed lle mae golygfeydd nodedig dros Lannau Mersi a thu hwnt.Ar ôl disgynfa aruthrol mae llwybr march a nant i’w chroesi (peidiwch â gwlychu’ch traed!) cyn dychwelyd i’r goedwig.Ar ôl ymlafnio i fyny esgyniad yr heol goedwig, mae modd gwibio nôl i'r maes parcio. 

Mannau chwarae plant

Mae'r ardaloedd chwarae wedi’u lleoli hwnt ac yma o amgylch y coetir i annog plant i archwilio.
Gallant:

 • dringo i mewn i'r Gedrwydden Gwsg enfawr
 • cropian trwy Nyth Gawraidd y Gwalch
 • swingio y tu mewn i Grud yr Adar
 • tasgu a phadlo yn y Llif Cerrig
 • cerdded ar flaenau’r traed ar draws y Bont Siglog

Gwnaed y nodweddion hyn o ddeunyddiau naturiol sy'n ymdoddi i amgylchedd y coetir.Mae'r ardaloedd chwarae yn agos at y maes parcio ac yn addas ar gyfer plant rhwng 2 a 14 oed.""

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn croesi copa Moel Famau - cadwch lygad am y pyst cyfeirnodi hynod siâp mesen.Am ragor o wybodaeth gweler Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru.

Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Coed Moel Famau o fewn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.Mae Bryniau Clwyd yn gadwyn o gopaon bryngaerog wedi eu gorchuddio â grug. Y tu draw i’r bryniau gwyntog hyn mae Dyffryn Dyfrdwy lle ceir trefi hanesyddol Llangollen a Chorwen.Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ymweld â’r AHNE ewch i wefan Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Parc Gwledig Loggerheads

Darganfod mwy am AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yng nghanolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Loggerheads.Mae troedffyrdd o amgylch y parc ac sy’n arwain i'r bryniau a'r cymoedd y tu hwnt. Mae yna gaffi hefyd.Gallwch gerdded o faes parcio Coed Moel Famau i Barc Gwledig Loggerheads ar Ddolen Loggerheads (2¾ milltir/4.3 cilomedr bob ffordd). Nid oes y llwybr wedi ei arwyddo a byddwn eich cynghori i fynd â map.Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Dinbych a chodir tâl am barcio.Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Dinbych a chodir tâl am barcio.Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Parc Gwledig Loggerheads.

Gwybodaeth ynghylch hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys yng Nghoed Moel Fama:

 • llwybr hygyrch 
 • parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas
 • toiledau hygyrch

Amserau agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Mae’r toiledau ym maes parcio Coed Moel Famau ar agor rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr (Hydref hyd Mawrth) a rhwng 8 y bore a 9 yr hwyr (Ebrill hyd Medi).

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Moel Fama 5 milltir i’r de-orllewin o’r Wyddgrug.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Moel Fama ar fap Arolwg Ordnans (AR) 265.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 170 610.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A494 o’r Wyddgrug tuag at Ruthun. Ar ôl mynedfa Parc Gweldig Loggerheads, ceir arwydd brown a gwyn i Barc Gwledig Moel Fama ar y dde.

Mae maes parcio Coed Moel Fama ar yr ochr dde ar ôl milltir. 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf ym Mwcle.

Am fanylion ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae’n costio £2 y dydd i barcio ym maes parcio Coed Moel Famau.

Mae angen ichi dalu’r ffi hon â’r arian cywir wrth yr atalfa wrth gyrraedd.

Trwydded parcio blynyddol

Gallwch brynu trwydded parcio blynyddol i’w ddefnyddio yn y tri maes parcio canlynol:

 • Coed Moel Fama
 • Bwlch Pen Barras
 • Parc Gwledig Loggerheads

Cost y drwydded am flwyddyn yw £30 ac mae’n ddilys yn flynyddol tan ddiwedd mis Mawrth.

Lawr lwythwch a chwblhewch y ffurflen i wneud cais am drwydded parcio. Yna postiwch y ffurflen ynghyd â siec yn daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru, i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Yna byddwch yn derbyn cerdyn allwedd i agor yr atalfa ym maes parcio Coed Moel Famau a phàs i’w arddangos yn eich car ym meysydd parcio Bwlch Pen Barras a Pharc Gwledig Loggerheads.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 0300 065 3000 (yn ystod oriau swyddfa) neu e-bostiwch parciomoelfamau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig