Yr wyth thema drawsbynciol a ddefnyddir yn SoNaRR2020 i asesu SMNR:

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar ansawdd aer a'i effaith yng Nghymru.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn asesu i ba raddau y mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn cael ei gyflawni drwy ystyried y pwysau a'r bygythiadau i briddoedd o fewn dulliau defnyddio tir mewn amaethyddiaeth, coetiroedd a lleoliadau trefol.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar sut y gallai Cymru sicrhau system ynni ddiogel, hirdymor, fforddiadwy a chynaliadwy nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar yr angen i ddefnyddio dŵr yn effeithlon.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar gyflwr bioamrywiaeth yng Nghymru a'r bygythiadau presennol iddi. Mae'n ymgorffori negeseuon allweddol o'r penodau ar ecosystemau.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn ymwneud â rhywogaethau estron goresgynnol yng Nghymru a'r effaith y maent yn ei chael ar reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR).

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar newid yn yr hinsawdd a sut mae'n bygwth gwydnwch ecosystemau a gwasanaethau ecosystemau.

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar wastraff fel adnodd gwerthfawr a'r angen am economi fwy cylchol.