SoNaRR2020: Asesu bioamrywiaeth

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar gyflwr bioamrywiaeth yng Nghymru a'r bygythiadau presennol iddi. Mae'n ymgorffori negeseuon allweddol o'r penodau ar ecosystemau

Mae ecosystemau gwydn yn dibynnu ar fioamrywiaeth sydd mewn cyflwr iach. Drwy ryngweithio cymhleth, mae ecosystemau'n cefnogi'r gwasanaethau a manteision hanfodol y mae lles yn dibynnu arnynt.

Mae ecosystemau gwydn yn hanfodol i gyflawni nodau llesiant Cymru. Dim ond pan gaiff bioamrywiaeth ei chynnal a'i gwella'n briodol y gallwn ddisgwyl llwyddo i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Felly, mae asesiad o fioamrywiaeth yn rhan hanfodol o asesu llwyddiant cyflawni SMNR.

Mae'r asesiad bioamrywiaeth yn defnyddio tystiolaeth o bob rhan o SoNaRR2020, yn ogystal â deunydd cyhoeddedig a dadansoddiadau byd-eang eraill, i amlinellu cyflwr bioamrywiaeth mewn modd sy'n berthnasol i Gymru. Fe'i cefnogir gan astudiaethau achos sy'n dangos cyflwr rhai o rywogaethau a chynefinoedd allweddol Cymru. Nod y rhain yw llywio camau gweithredu i wella cyflwr bioamrywiaeth.

Er bod y darlun yn gymhleth gyda llwyddiannau a thrafferthion yn berthnasol i wahanol rywogaethau, mae'r duedd gyffredinol yn un o ddirywiad difrifol, sy'n adlewyrchu'r argyfwng natur byd-eang a nodwyd gan y Cenhedloedd Unedig.

Bydd casgliadau'r adroddiad yn archwilio opsiynau ar gyfer cynnal a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Bydd yn edrych ar y newidiadau ehangach sydd eu hangen i ddiogelu ac adfer bioamrywiaeth ymhellach.

Beth sydd ar gael nawr

Mae'r pwysau, yr effeithiau a'r cyfleoedd ar gyfer gweithredu a nodwyd gan y thema drawsbynciol hon i'w gweld yn y cofrestrau adnoddau naturiol ar gyfer yr ecosystemau.

Beth sy'n dod ym mis Mawrth 2021

Bydd y bennod lawn ar gael ym mis Mawrth 2021.

Bydd y bennod yn asesu tueddiadau yng nghyflwr bioamrywiaeth yng Nghymru a'r pwysau allweddol sy'n effeithio ar rywogaethau a chynefinoedd. Bydd blaenoriaethau a chamau gweithredu i wella bioamrywiaeth yn cael eu dangos drwy astudiaethau achos.

Bydd disgrifiad o'r dystiolaeth ychwanegol sydd ei hangen ar gyfer yr asesiad hefyd yn cael ei gyhoeddi.