SoNaRR2020: Effeithlonrwydd adnoddau - ynni

Mae'r thema drawsbynciol hon yn edrych ar sut y gallai Cymru sicrhau system ynni ddiogel, hirdymor, fforddiadwy a chynaliadwy nawr ac ar gyfer y dyfodol

Mae angen system ynni fforddiadwy, ddibynadwy a glân ar Gymru nawr ac yn y dyfodol.

Er bod ein defnydd o ynni adnewyddadwy yn gwneud cyfraniadau sylweddol a chynyddol, mae Cymru'n dal i ddibynnu'n bennaf ar ddefnyddio nwy naturiol sy'n cael ei fewnforio.

Mae cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy, gwynt a solar yn bennaf, wedi bod yn cynyddu'n gyson dros y 10 mlynedd diwethaf.

Mae'r defnydd o fio-ynni ar gyfer trydan adnewyddadwy a gwres hefyd yn cynyddu.

Er gwaethaf cynnydd mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a defnyddio nwy naturiol i gymryd lle glo a thanwyddau ffosil eraill, mae cyfanswm yr allyriadau o'r sector pŵer yng Nghymru wedi cynyddu 44% rhwng 1990 a 2016. Dros yr un cyfnod, gostyngodd allyriadau nwyon tŷ gwydr cyffredinol y DU o'r sector 60%.

Beth sydd ar gael nawr

Mae'r pwysau, yr effeithiau a'r cyfleoedd ar gyfer gweithredu a nodwyd gan y thema drawsbynciol hon i'w gweld yn y cofrestrau adnoddau naturiol ar gyfer yr ecosystemau.

Beth sy'n dod ym mis Mawrth 2021

Bydd y bennod lawn ar gael ym mis Mawrth 2021.

Bydd y bennod yn disgrifio pwysigrwydd lleihau'r defnydd o ynni a gwella effeithlonrwydd ynni ar draws pob sector, a chynyddu ynni adnewyddadwy, er mwyn helpu i gyflawni a sicrhau cyflenwad a galw ynni cynaliadwy. Mae hyn yn hanfodol i gefnogi gwydnwch ecosystemau. Bydd y bennod hefyd yn tynnu sylw at rai o'r rhwystrau i gyflawni hyn. Bydd yn disgrifio sut y gallai polisi, technoleg, newidiadau i ymddygiad a ffyrdd newydd o weithio helpu i sicrhau system ynni gynaliadwy i Gymru a'r DU.

Bydd disgrifiad o'r dystiolaeth ychwanegol sydd ei hangen ar gyfer yr asesiad hefyd yn cael ei gyhoeddi.