SoNaRR2020: Defnyddio tir a phriddoedd

Mae'r thema drawsbynciol hon yn asesu i ba raddau y mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn cael ei gyflawni drwy ystyried y pwysau a'r bygythiadau i briddoedd o fewn dulliau defnyddio tir mewn amaethyddiaeth, coetiroedd a lleoliadau trefol

Mae pridd Cymru a'i ryngweithio â'r hinsawdd yn pennu sut y gellir defnyddio tir yn gynaliadwy. Mae cymdeithas yn rhoi pwysau ar bridd a'i wasanaethau ategol (ffurfio pridd, cylchu maetholion) drwy ddefnyddio tir a thrwy newid yr amgylchedd.

Ar hyn o bryd amaethyddiaeth sy'n gyfrifol am yr ardal defnydd tir fwyaf yng Nghymru (o gwmpas 80%), ac yna coedwigaeth a choetiroedd (o gwmpas 15%) ac yna'r amgylchedd adeiledig (wedi'i wneud gan bobl). Mae'r defnydd a'r math o orchudd tir yn cael eu hintegreiddio.

Defnyddir tir ar gyfer amaethyddiaeth mewn pedair ecosystem wahanol:

  • Ffermdir caeedig.
  • Glaswelltir lled-naturiol.
  • Ymylon arfordirol.
  • Mynyddoedd, gweunydd a rhosydd.

Beth sydd ar gael nawr

Mae'r pwysau, yr effeithiau a'r cyfleoedd ar gyfer gweithredu a nodwyd gan y thema drawsbynciol hon i'w gweld yn y cofrestrau adnoddau naturiol ar gyfer yr ecosystemau.

Beth sy'n dod ym mis Mawrth 2021

Bydd y bennod lawn ar gael ym mis Mawrth 2021.

Bydd y bennod yn asesu i ba raddau y mae adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy drwy ystyried y pwysau a'r bygythiadau i briddoedd o fewn dulliau defnyddio tir mewn amaethyddiaeth, coetiroedd a lleoliadau trefol.

Bydd hefyd yn archwilio'r gwasanaethau ecosystem a ddarperir a chyfleoedd i reoli tir a phriddoedd yn fwy cynaliadwy. Bydd hyn yn cefnogi'r ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur ac yn cyfrannu at wydnwch a lles.

Bydd disgrifiad o'r dystiolaeth ychwanegol sydd ei hangen ar gyfer yr asesiad hefyd yn cael ei gyhoeddi.