Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio) 1989

Adran 1(1)

Cludo gwastraff a reolir heb fod wedi cofrestru.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad stop

Rhoddir y pŵer i gyflwyno hysbysiad cydymffurfio neu hysbysiad stop o ran y drosedd hon gan reoliadau 38(3) a 39(3) Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011, a ddaeth i rym ar 29 Mawrth 2011. Gweler hefyd reoliad 45 Rheoliadau Gwastraff 2011.

Adran 5(7)(a)

Methiant, heb esgus rhesymol, i ddarparu tystiolaeth o gofrestriad cludwr

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 5(7)(b)

Methu â rhoi unrhyw gymorth y gofynnwyd yn rhesymol amdano pan ofynnir am dystiolaeth o gofrestriad cludwr.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 5(7)(c)

Rhwystr.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 7(3)(a)

Methu â darparu gwybodaeth

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 7(3)(b)

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol neu ddarparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol yn ddi-hid o safbwynt manylyn perthnasol.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 7(5)

Trosedd gan unigolyn arall.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 7(6)

Trosedd gan swyddog neu reolwr corff corfforedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990

Adran 33

a.33(1)(a): Gollwng, neu achosi neu ganiatáu i wastraff a reolir neu wastraff echdynnol gael ei ollwng ar dir heb drwydded amgylcheddol neu ac eithrio yn unol â thrwydded amgylcheddol.
a.33(1)(b): Cyflwyno gwastraff a reolir neu achosi neu ganiatáu i wastraff a reolir gael ei gyflwyno i weithrediad a restrir yn fwriadol, ac eithrio yn y dull a weithredir yn Adran 33(1)(a) heb drwydded, neu heb fod yn unol â thrwydded.
a.33(1)(c): Trin, cadw neu waredu gwastraff a reolir neu wastraff echdynnol mewn dull sy'n debygol o achosi llygredd neu niweidio iechyd dynol.
a.33(5): Rheoli, neu fod mewn sefyllfa i reoli cerbyd sy'n cludo gwastraff a reolir a/neu y caiff gwastraff a reolir ei ollwng ohono yn groes i Adran 33(1)(a) Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys: 

 • Hysbysiad stop

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adran 34

a.34(1)(a): Methu â chymryd mesurau rhesymol i atal unrhyw achos o fynd yn groes i Adran 33 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 gan unrhyw unigolyn arall.
a.34(1)(aa) a 34(6): Methu â chymryd mesurau rhesymol i atal unrhyw achos o fynd yn groes i Reoliad 12 y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol neu amod o drwydded amgylcheddol gan unrhyw unigolyn arall.
a.34(1)(b) a 34(6): Methu â chymryd mesurau rhesymol i atal gwastraff rhag dianc o'i reolaeth neu o reolaeth unrhyw unigolyn arall.
a.34(1)(c)(i) a 34(6): Methu â chymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod gwastraff yn cael ei gludo i unigolyn awdurdodedig neu i unigolyn at ddibenion cludiant awdurdodedig.
a.34(1)(c)(ii) a 34(6): Methu â chymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod disgrifiad ysgrifenedig o'r gwastraff a fydd yn galluogi  unigolion eraill i osgoi mynd yn groes i Adran 33 Deddf Diogelu’r Amgylchedd neu Reoliad 12 y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol neu fynd yn groes i amod o drwydded amgylcheddol neu'r ddyletswydd fel y mae'n ymwneud â gwastraff sy'n dianc. a.34(1A)(a) a 34(6): Methiant unrhyw unigolyn sy'n gyfrifol am reoli gwastraff echdynnol i gymryd mesurau rhesymol i atal unrhyw unigolyn arall rhag mynd yn groes i Adran 33  Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.
a.34(1A)(b) a 34(6): Methiant unrhyw unigolyn sy'n gyfrifol am reoli gwastraff echdynnol i gymryd mesurau rhesymol i atal unrhyw unigolyn arall rhag mynd yn groes i Reoliad 12 y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol neu amod o drwydded amgylcheddol.
a.34(1A)(c) a 34(6): Methiant unrhyw unigolyn sy'n gyfrifol am reoli gwastraff echdynnol i gymryd mesurau rhesymol i atal gwastraff rhag dianc o'i reolaeth neu reolaeth unrhyw unigolyn arall.
a.34(2A) a 34(6): Methiant deiliad tŷ i gymryd mesurau rhesymol o dan yr amgylchiadau i sicrhau bod gwastraff yn cael ei drosglwyddo i unigolyn awdurdodedig neu unigolyn at ddibenion cludo awdurdodedig.
a.34(5) a 34(6): Methu â chynnwys gwybodaeth benodol a nodir ar nodyn cludo neu fethu â llunio neu gadw nodiadau cludo.
a.34(5) a 34(6): Methu â chydymffurfio â  hysbysiad Adran 34(5) i gyflwyno nodiadau cludo.*

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig * ac eithrio am fethu â chyflwyno dogfennau dan 34(5) a 34(6) y mae hysbysiadau cosb benodedig ar gael ar eu cyfer - gweler 34(A)

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 59(5)

Methu â chydymffurfio ag Adran 59 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 heb esgus rhesymol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Adran 59ZB(6)

Methu â chydymffurfio ag Adran 59ZB neu 59ZC Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 heb esgus rhesymol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Dyddiad cychwyn perthnasol: 8 Mai 2018.

Adran 71(3)

Methu â chydymffurfio ag Adran 71 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 heb reswm rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.

Adran 157

a.157(1): Atebolrwydd troseddol cyfarwyddwyr, rheolwyr ac ysgrifenyddion mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni gyda chaniatâd ac ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.
a.157(2): Cyfrifoldeb aelodau corff corfforedig lle maent yn rheoli materion y cwmni.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw hyn yn gofyn am gymryd camau gorfodi yn erbyn y parti cyntaf a gall ymatebion gwahanol gael eu rhoi i bob un.

Nid yw sancsiynau sifil ar gael am y drosedd hon ond lle maent ar gael am y drosedd y mae'r corff corfforedig yn euog ohoni. 

Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriadau 2003

Adran 13(2)

Methiant gweithredwr safle tirlenwi i ddarparu ffurflen ragnodedig i Cyfoeth Naturiol Cymru neu fethu â chadw cofnodion mewn ffordd ragnodedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 13(4)(a)

Rhwystr

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 13(4)(b)

Methu â chydymffurfio â gofyniad a wnaed gan swyddog.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005

Rheoliad 19

Gwastraff peryglus wedi'i gymysgu â gwastraff nad yw'n beryglus, categori gwahanol o wastraff peryglus (neu unrhyw sylwedd arall) ac eithrio yn unol â Rheoliad 19(2), (3) a (4).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 20

Lle nad yw gwastraff peryglus cymysg wedi'i wahanu yn unol â Rheoliad 20.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 34

Y defnydd o godau cludo nad ydynt yn unigryw neu nad ydynt yn unol â safon codio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 35

Methu â defnyddio nodiadau cludo yn unol â Rheoliad 35.

Trosedd ddiannod yn unig.

 Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 36

Methu â defnyddio nodiadau cludo yn unol â Rheoliad 36 (gweithdrefn safonol).

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 37

Methu â pharatoi a/neu gwblhau amserlen o gludwyr lle mae mwy nag un cludwr yn cludo, neu y bwriedir iddynt gludo llwyth.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 39

Methu â defnyddio nodiadau cludo er mwyn symud gwastraff llongau i gyfleusterau derbyn, yn unol â Rheoliad 39.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 40

Methu â defnyddio nodiadau cludo er mwyn symud gwastraff llongau i rywle ar wahân i gyfleusterau derbyn, yn unol â Rheoliad 40.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 41

Methu â defnyddio nodiadau cludo er mwyn symud gwastraff drwy biblinell, yn unol â Rheoliad 41.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 42

Methu â defnyddio nodiadau cludo ar gyfer gwrthod llwythi, yn unol â Rheoliad 42.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 43

Methu â defnyddio rhagor o nodiadau cludo ar gyfer llwyth a wrthodwyd, yn unol â Rheoliad 43.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 46

Methu â defnyddio nodiadau cludo ar gyfer symud gwastraff ar draws ffiniau, yn unol â Rheoliad 46 ac Atodlen 7.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010

Rheoliad 47

Lle na chaiff cofnodion o leoliad gollwng gwastraff peryglus ar dir eu cadw na'u cynnal fel a nodir.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 48

Lle na chaiff cofnodion na rhestrau gwastraff peryglus eu cadw na'u cynnal fel a nodir.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 49

Methiant cynhyrchydd, deiliad, cludwr, deliwr neu frocer i gadw neu gynnal cofnodion cronolegol fel a nodir.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 50

Methiant cludwr i gadw neu gynnal cofnodion cronolegol fel a nodir.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 51

Methiant unigolyn i gadw a/neu ildio cofrestrau a chofnodion fel sy'n ofynnol dan Reoliadau 47 i 50.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 53

Lle bydd gweithredwr cyfleuster cludo sy’n derbyn gwastraff peryglus yn methu â llunio ffurflen chwarterol cludwr am yr holl wastraff peryglus a dderbyniwyd yn y cyfleuster o fewn yr amserlen a nodir yn Rheoliad 53(4).

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 54

Methu â darparu ffurflenni cludwr i'r cynhyrchydd, y deiliad neu'r traddodwr o fewn mis i ddiwedd y chwarter y derbyniwyd unrhyw wastraff perthnasol.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 55

Methu â chydymffurfio â hysbysiad Rheoliad 55.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 62

Lle bydd deiliad gwastraff peryglus, yn achos argyfwng a pherygl dwys, heb gymryd yr holl gamau cyfreithlon a rhesymol i osgoi neu liniaru'r argyfwng neu'r perygl dwys.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 68

Gwybodaeth anwir a chamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i’r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad
 • Hysbysiad cosb benodedig (Mae hysbysiad cosb benodedig ar gael am y drosedd hon, dim ond mewn perthynas â Rheoliadau 21,
  22, 24-26, 34, 35-37, 39-43, 46, 53, 54 neu 55)

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007

Rheoliad 40(1)(a)

Cynhyrchydd yn methu â chofrestru.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 40(1)(b)

Cynhyrchydd yn methu ag adfer/ailgylchu. Lle bydd unigolyn â rhwymedigaeth wedi methu ag adfer/ailgylchu neu lle bydd cynhyrchydd bach wedi methu ag ailgylchu ei rwymedigaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 40(1)(c)

Cynhyrchydd yn methu â chyflwyno tystysgrif. Lle bydd cynhyrchydd yn methu â chyflwyno tystysgrif gydymffurfio erbyn y dyddiad disgwyliedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

(gan gynnwys darparu gwybodaeth o'r fath fel sy'n ofynnol gan Reoliad 26(1)(b)).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 40(3)

Lle bydd gweithredwr cynllun yn methu ag adfer neu ailgylchu ei rwymedigaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Rheoliad 40)

Cyflwyno nodyn adfer gwastraff deunydd pacio yn anghyfreithlon.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 40(4) a 23(2)

Cyflwyno nodiadau adfer allforio gwastraff deunydd pacio yn anghyfreithlon

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 40(4) ac Atodlen 5(1)(a)

Cyflwyno nodyn adfer gwastraff deunydd pacio am fwy na chyfanswm y gwastraff deunydd pacio.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 40(4) ac Atodlen 5(1)(d)

Cyflwyno nodiadau adfer  allforio gwastraff deunydd pacio am fwy na chyfanswm y gwastraff deunydd pacio.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 40(5)(a) neu (b)

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol a roddir i Cyfoeth Naturiol Cymru o ran cyflwyno ei swyddogaethau neu y mae Rheoliad 19 yn ymwneud â hi yn fwriadol neu'n ddi-hid. 

Rheoliad 40(6)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad Rheoliad 31(3).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliad 40(7)

Rhwystr.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 40(8)(a)

Grŵp yn methu ag adfer/ailgylchu. Lle bydd cofrestriad grŵp ac nad yw'n adfer nac yn ailgylchu yn unol â'i rwymedigaethau, cymerir camau gweithredu yn erbyn y cwmni daliannol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 40(8)(b)

Grŵp yn methu â chyflwyno tystysgrif. Lle bydd cofrestriad grŵp ac nad yw'n cyflwyno'r dystysgrif erbyn y dyddiad disgwyliedig, cymerir camau gweithredu yn erbyn y cwmni daliannol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliadau Cludo Gwastraff ar Draws Ffiniau 2007

Rheoliad 17

Methu â chydymffurfio ag Erthygl 49(1), rheoli llwythi gwastraff mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a heb beryglu iechyd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 18

(a) Cludo gwastraff ac eithrio yn unol â dogfen hysbysu neu symud.

(b) Cludo gwastraff y mae gofynion gweithdrefnol Erthygl 18(1) yn gymwys iddo ac eithrio yn unol â'r ddogfen Atodiad VII.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 19(2)

(a) Cludo gwastraff heb hysbysu'r awdurdod cymwys o'r dosbarthiad yn unol ag Erthygl 4.

(b) Cludo gwastraff heb gontract na datganiad yn unol ag Erthygl 5.

(c) Cludo gwastraff heb warant ariannol neu yswiriant cyfwerth a heb ei fod wedi’i gymeradwyo gan yr awdurdod cymwys yn unol ag Erthygl 6.

(ch) Cludo gwastraff heb gael y caniatâd gofynnol gan unrhyw awdurdod cymwys dan sylw.

(d) (i) Cludo gwastraff heb gwblhau'r ddogfen symud yn unol ag Erthygl 16, y paragraff cyntaf ac Erthygl 16(a) a (ii) Cludo gwastraff heb fod y ddogfen symud wedi cael ei hanfon at yr awdurdodau cymwys dan sylw a'r traddodai yn unol ag Erthygl 16(b).

(dd) Cludo gwastraff heb y ddogfen symud a'r ddogfen hysbysu yn unol ag Erthygl 16(c).

(e) Cludo gwastraff heb hysbysu'r awdurdodau cymwys a'r traddodai o newid mewn manylion neu amodau cludo yn unol ag Erthygl 17.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 19(3)

(a)  Torri unrhyw amod a roddir dan Erthygl 10.

(b)  Methu â chydymffurfio ag Erthygl 19 (gwahardd cymysgu gwastraff sy'n ddarostyngedig i ofynion hysbysu a chaniatâd yn ystod y broses gludo).

(c) Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer neu ei waredu dros dro heb ddogfen hysbysu wedi'i chwblhau'n unol ag Erthygl 15(a).

(ch)  Methu â chludo gwastraff yn unol ag Erthygl 19.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 20(2)

(a) Cludo gwastraff Erthygl 3(2) neu (4) heb ddogfen Atodiad VII wedi’i chwblhau yn unol ag Erthygl 18(1)(a) sydd wedi'i llofnodi yn unol ag 18(1)(b).

(b) Cludo gwastraff Erthygl 3(2) heb fod wedi ymrwymo i gontract y cyfeirir ato yn Erthygl 18(2).

(c) Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer neu waredu dros dro heb fod dogfen hysbysu wedi'i chwblhau'n unol ag Erthygl 15(a).

(ch) Methu â chydymffurfio ag Erthygl 20 (gwahardd cymysgu gwastraff Erthygl 3(2) neu (4) yn ystod y broses gludo).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 21

Cludo gwastraff y bwriedir ei waredu mewn gwlad y tu allan i’r UE, nad yw’n aelod o’r Gymdeithas Fasnach Rydd Ewropeaidd gan dorri Erthygl 34.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 22(2)(a)

(a) Allforio gwastraff i'w waredu mewn gwledydd EFTA heb gydymffurfio ag Erthygl 35(1).

(b) Allforio gwastraff i'w waredu mewn gwledydd EFTA gan dorri Erthygl 35(5).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 23

Cludo gwastraff a nodir yn Erthygl 36(1) y bwriedir ei adfer mewn gwlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn gymwys iddi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 23A(2)

Cludo gwastraff a restrir yn Atodiad III neu IIIA, y bwriedir ei adfer mewn unrhyw wlad a restrir yn Rheoliad Comisiwn (y Gymuned Ewropeaidd) Rhif 1418/2007, gan dorri'r Rheoliad hwnnw. 

Rheoliad 23A(3)

Cludo gwastraff a restrir yn Atodiad III neu IIIA y bwriedir ei adfer mewn unrhyw wlad y tu allan i’r UE lle nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi heb gydymffurfio â'r weithdrefn ar gyfer rhoi hysbysiad a chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw fel y disgrifir yn Erthygl 35, yn unol ag ail baragraff Erthygl 37(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 23A(4)

Cludo gwastraff wedi’i restru yn Atodiad III neu IIIA y bwriedir ei adfer mewn unrhyw wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, gan dorri amodau Erthygl 37(4) (gofyniad i gludo i gyfleusterau sydd wedi’u hawdurdodi i weithredu o dan gyfraith genedlaethol gymwys y gyrchwlad yn unig).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 23B(2)(a)

Cludo gwastraff heb ei restru, neu wastraff wedi'i ddosbarthu o dan fwy nag un cofnod yn Atodiad III, i unrhyw wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, heb gydymffurfio â’r weithdrefn ar gyfer rhoi hysbysiad a chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw yn unol ag Erthygl 37(5).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 23B(2)(b)

Cludo gwastraff heb ei restru, neu wastraff wedi'i ddosbarthu o dan fwy nag un cofnod yn Atodiad III, i unrhyw wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, gan dorri amodau Erthygl 37(4) (gofyniad i gludo i gyfleusterau sydd wedi’u hawdurdodi i weithredu o dan gyfraith genedlaethol gymwys y gyrchwlad yn unig).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 24(2)

(a) Allforio gwastraff i’w adfer i wledydd y tu allan i’r UE y mae penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, heb gydymffurfio â darpariaethau Erthygl 38(1).

(b) Cludo gwastraff i’w adfer i unrhyw wlad y tu allan i’r UE y mae penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, gan dorri amodau Erthygl 38(6) (gofyniad i gludo i gyfleusterau sydd wedi’u hawdurdodi i weithredu o dan gyfraith genedlaethol gymwys y gyrchwlad yn unig).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 25(a)

Cludo gwastraff i'r Antarctig.

*

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 25(b)

Cludo gwastraff y bwriedir ei waredu mewn gwlad/tiriogaeth dramor gan dorri amodau Erthygl 40(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 25(c)

Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer mewn gwlad/tiriogaeth dramor gan dorri amodau Erthygl 40(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 25(d)

Cludo gwastraff a nodir yn Erthygl 40(3) y bwriedir ei adfer mewn gwlad/tiriogaeth dramor heb gydymffurfio â darpariaethau'r Erthygl honno.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 26

Cludo gwastraff y bwriedir ei waredu gan dorri amodau Erthygl 41(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 27(2)

Cludo gwastraff y bwriedir ei waredu o wlad y tu allan i’r UE sy’n rhan o Gonfensiwn Basel, heb gydymffurfio ag Erthygl 42(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 28

Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer sydd wedi dod o wlad neu ardal y tu allan i’r UE gan dorri amodau Erthygl 43(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 29(2)

Cludo gwastraff o wlad y tu allan i’r UE y mae penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, neu ei gludo drwy’r wlad honno, heb gydymffurfio ag Erthygl 44(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 30(2)

Mewnforio gwastraff i’w adfer o wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi, sy’n rhan o Gonfensiwn Basel, heb gydymffurfio ag Erthygl 45.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 31

Mewnforio gwastraff o wledydd/tiriogaethau tramor heb gydymffurfio ag Erthygl 46(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 32(2)

Cludo gwastraff y bwriedir ei waredu sydd wedi tarddu o ac a fydd yn cael ei gludo i wlad y tu allan i’r UE  ac y bydd yn cael ei gludo drwy'r Deyrnas Unedig, heb gydymffurfio ag Erthygl 47.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 33(2)

Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer sydd wedi tarddu o ac a fydd yn cael ei gludo i wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi ac a fydd yn cael ei gludo drwy'r Deyrnas Unedig, heb gydymffurfio ag Erthygl 48(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 34(2)

Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer sydd wedi tarddu o ac a fydd yn cael ei gludo i wlad yn yr UE y mae penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi ac a fydd yn cael ei gludo drwy'r Deyrnas Unedig, heb gydymffurfio ag Erthygl 48(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 35(2)

Cludo gwastraff y bwriedir ei adfer sydd wedi tarddu o wlad y tu allan i’r UE nad yw penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi ac y bwriedir ei gludo i wlad yn yr UE neu wlad y mae penderfyniad yr OECD yn gymwys iddi (neu i'r gwrthwyneb) ac a fydd yn cael ei gludo  drwy'r Deyrnas Unedig heb gydymffurfio ag Erthygl 48(3).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 36

Methiant gan weithredwr cyfleuster i hysbysu’r awdurdod cymwys ar unwaith os bydd yn gwybod neu'n amau'n rhesymol bod gwastraff sy'n dod i'r cyfleuster hwnnw yn llwyth gwastraff anghyfreithlon. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014.

Rheoliad 37(2)

(a) Methiant gan weithredwr cyfleuster i sicrhau bod y gwaith o adfer neu waredu gwastraff hysbysadwy yn cael ei gwblhau yn unol ag Erthygl 9(7).

(b) Methiant gan weithredwr cyfleuster i gydymffurfio ag unrhyw amod o ganiatâd a osodir gan awdurdod cymwys y cyrchfan, yn unol ag Erthygl 10(1). 

(c) Methiant gan weithredwr cyfleuster i gydymffurfio ag unrhyw amod a osodir gan awdurdod cymwys y cyrchfan, yn unol ag Erthygl 10(5).

(d) Methiant gan weithredwr cyfleuster i gadw'r ddogfen symud yn unol ag Erthygl 16(c).

(e) Methiant gan weithredwr cyfleuster i ddarparu cadarnhad bod y gwastraff wedi’i dderbyn, yn unol ag Erthygl 16(d).

(f) Methiant gan weithredwr cyfleuster i ardystio bod y gwaith o adfer neu waredu nad yw dros dro wedi’i gwblhau yn unol ag Erthygl 16(e).

(g) Methiant gan weithredwr cyfleuster i gadw unrhyw ddogfen a ddanfonwyd i neu gan awdurdodau cymwys yn unol ag Erthygl 20(1).

(h) Methiant gan weithredwr cyfleuster i hysbysu awdurdod cymwys y cyrchfan yn unol ag Erthygl 22(1) os gwrthodir llwyth o wastraff.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 38(2)

(a) Methiant gan weithredwr cyfleuster sy'n gwneud gwaith adfer neu waredu dros dro i roi cadarnhad i'r hysbyswr neu awdurdodau cymwys, yn unol ag Erthygl 15(c).

(b) Methiant gan weithredwr cyfleuster sy'n gwneud gwaith adfer neu waredu dros dro i ardystio bod y gwaith adfer neu waredu dros dro wedi'i gwblhau, yn unol ag Erthygl 15(d).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 38(3)

(a) Methiant gan weithredwr cyfleuster i gael tystysgrif gan gyfleuster yr anfonwyd gwastraff hysbysadwy ato ar gyfer gwaith adfer neu waredu dilynol dros dro neu heb fod dros dro bod gwaith o'r fath wedi'i gwblhau yn unol ag Erthygl 15(e).

(b) Methiant gan weithredwr cyfleuster i drosglwyddo’r dystysgrif a dderbyniwyd ar ôl cwblhau gwaith adfer neu waredu dilynol dros dro neu heb fod dros dro mewn perthynas â gwastraff hysbysadwy, i'r hysbyswr ac awdurdodau cymwys yn unol ag ail baragraff Erthygl 15(e).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 38(4)

Methiant gan weithredwr cyfleuster sy'n cynnal gwaith adfer neu waredu dros dro i gydymffurfio â gofynion hysbysu Erthygl 15(f).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 39(2)

(a) Methiant gan weithredwr i lofnodi dogfen Atodiad VII yn unol ag Erthygl 18(1)(b).

(b) Methiant gan weithredwr i gadw gwybodaeth Erthygl 18(1) yn unol ag Erthygl 20(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 40(2)

Methiant gan dderbynnydd i gadw unrhyw ddogfen a anfonwyd at yr awdurdodau cymwys neu ganddynt mewn perthynas â llwyth a hysbyswyd, yn unol ag Erthygl 20(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 41(2)

(a) Methiant gan dderbynnydd i lofnodi dogfen Atodiad VII yn unol ag Erthygl 18(1)(b).
(b) Methiant gan dderbynnydd i ddarparu copi o'r contract y cyfeirir ato yn Erthygl 18(2) ar gais
(c) Methiant gan dderbynnydd i gadw gwybodaeth Erthygl 18(1), yn unol ag Erthygl 20(2)

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Gellir gosod sancsiynau sifil:

 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Roedd sancsiynau sifil ar gael o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 42(2)

(a) Methiant gan weithredwr labordy i lofnodi dogfen Atodiad VII yn unol ag Erthygl 18(1)(b).

(b) Methiant gan weithredwr labordy i gadw dogfen Atodiad VII am dair blynedd wedi dyddiad y llwyth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 43

(a) Methiant gan hysbyswr i gadw copi o’r ddogfen symud, yn unol ag Erthygl 16(c).

(b) Methiant gan hysbyswr i gadw unrhyw ddogfen a anfonwyd at yr awdurdodau cymwys neu ganddynt yn unol ag Erthygl 20(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 44(2)

(a) Methiant gan unigolyn sy'n trefnu cludo gwastraff i ddarparu copi o gontract Erthygl 18(2) ar gais i’r  awdurdod cymwys.

(b) Methiant gan unigolyn sy'n trefnu cludo gwastraff i gadw gwybodaeth Erthygl 18(1), yn unol ag Erthygl 20(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 52(1)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad a gyflwynir o dan y Rheoliadau Cludo Gwastraff ar Draws Ffiniau (TFS).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 53

(a) Rhwystro.

(b) Rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol.

(c) (i) Methiant i ddarparu cymorth neu wybodaeth neu (ii) Methiant i gynhyrchu unrhyw gofnod pan fydd angen.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 54

(a) Gwneud datganiad neu ddeclarasiwn y gwyddys ei fod yn anwir neu'n gamarweiniol i gael caniatâd ar gyfer cludo neu gymeradwyaeth ar gyfer gwarant ariannol neu yswiriant cyfwerth.

(b) Gwneud ymdrech i gael caniatâd ar gyfer cludo neu gymeradwyaeth ar gyfer gwarant ariannol neu yswiriant cyfwerth trwy dwyll.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 1 Mai 2014. 

Rheoliad 55(1)(a) a (b)

Atebolrwydd swyddogion i drosedd a gyflawnwyd gan gorff corfforedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond lle maent ar gael ar gyfer y drosedd y mae'r corff corfforedig yn euog ohoni. 

Rheoliad 57

Atebolrwydd trydydd partïon.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond lle maent ar gael ar gyfer y drosedd y mae'r corff corfforedig yn euog ohoni. 

Rheoliadau Cludo Gwastraff Ymbelydrol a Gweddillion Tanwydd ar Draws Ffiniau 2019

Rheoliad 4(1)(a)

Cludo gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd o'r DU i unrhyw wlad arall, ac eithrio yn unol ag awdurdodiad perthnasol.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 4(1)(b)

Cludo gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd o unrhyw wlad arall i'r DU, ac eithrio yn unol ag awdurdodiad perthnasol.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 7(1) a 7(2)

Methiant unrhyw unigolyn i hysbysu o fewn 15 diwrnod o dderbyn gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd wedi'i gludo o du allan i'r DU yn unol â'r rheoliadau hyn.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 8(1) a 8(3)

Methiant i hysbysu o fewn 15 diwrnod i wastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd gyrraedd o'r DU i wlad arall yn unol â'r rheoliadau hyn.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(2) a 8(3)

Methiant i gymryd pob cam rhesymol i gael a chynnwys datganiad neu ardystiad yn yr hysbysiad gan y derbynnydd fod y gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd wedi cyrraedd ei gyrchfan priodol, gan nodi safle tollau mynediad i’r gyrchwlad.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 9(1)

Methiant i sicrhau bod y ffurflen a ragnodir yn 9(2) yn cyd-fynd bob amser â gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 10(1) a 10(2)

Gwneud datganiad anwir neu gamarweiniol mewn cais.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 13(3)

Methiant i gydymffurfio â chyfarwyddyd lle mae gwastraff ymbelydrol neu weddillion tanwydd wedi cael eu cludo i'r DU ac eithrio yn unol â'r rheoliadau neu fod awdurdodiad wedi'i roi o dan y rheoliadau.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 13(4)(a) a 13(4)(b)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad rheoliad 13(4)(a).

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 14(1) a 14(2)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth Paragraff 1, Atodlen 2.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Rheoliad 14(1) a 14(2)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi neu wahardd Paragraff 2, Atodlen 2.

Mae'r ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliadau Batris a Chronaduron Gwastraff 2009

Rheoliad 7 ac 89(1)(a)(i)

Mae'r cynhyrchydd yn methu ag ariannu costau net sy'n codi wrth gasglu, trin neu ailgylchu ei gyfran o'r holl wastraff batris cludadwy a gesglir yn y Deyrnas Unedig, ac eithrio cynhyrchwyr bach. Noder: Mae cynhyrchydd sy'n aelod o gynllun cydymffurfiaeth batris wedi'i eithrio rhag cydymffurfio â'r rhwymedigaeth hon (Rheoliad 10).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 9 ac 89(1)(a)(ii)

Mae'r cynhyrchydd* yn methu â chofrestru fel aelod o gynllun cydymffurfiaeth batris ar gyfer unrhyw gyfnod cydymffurfio y bydd yr unigolyn hwnnw yn cynhyrchu batris cludadwy o’i fewn.    * Nid yw'n gymwys ar gyfer cynhyrchwyr bach

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 11 ac 89(1)(a)(iii)

Mae aelod o'r cynllun yn methu â darparu gwybodaeth ar gais ac yn ysgrifenedig, i weithredwr y cynllun cydymffurfiaeth batris, y mae angen i weithredwr y cynllun ddibynnu arni at ddibenion:

 • Cydymffurfio â galw i gynhyrchu cofnodion o dan Reoliad 22(2);
 • Cydymffurfio â'r gofyniad i ddarparu gwybodaeth o dan Reoliad 23;
 • Gwneud cais i gofrestru cynhyrchydd o dan Reoliad 26(3);
 • Gwneud hysbysiad o dan Reoliad 29.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 11 ac 89(1)(b)(i)

Mae aelod o'r cynllun yn darparu gwybodaeth i weithredwr cynllun cydymffurfiaeth batris gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 11 ac 89(1)(b)(ii)

Mae aelod o'r cynllun yn darparu gwybodaeth i weithredwr cynllun cydymffurfiaeth batris yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 12 ac 89(1)(a)(iv)

Mae cynhyrchydd yn methu â chadw cofnodion gofynnol yn ysgrifenedig am bedair blynedd a'u gwneud ar gael i'r awdurdod priodol ar gais.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13 ac 89(1)(a)(v)

Mae cynhyrchydd bach yn methu â darparu gwybodaeth, neu’n methu â darparu gwybodaeth yn y fformat cywir, ynglŷn â nifer y batris cludadwy y mae wedi'u gosod ar y farchnad yn 2009 ac yn ystod pob cyfnod cydymffurfio, erbyn 31 Ionawr o'r flwyddyn nesaf e.e. data 2009 erbyn 31/1/2010.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13 ac 89(1)(d)(i)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu adroddiad ar gyfanswm y batris cludadwy y mae'r cynhyrchydd wedi'u gosod ar y farchnad yn 2009 neu o fewn cyfnod cydymffurfio gan wybod bod y wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13 ac 89(1)(d)(ii)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad ar gyfanswm nifer y batris cludadwy a osodwyd ar y farchnad yn 2009 neu o fewn cyfnod cydymffurfio, yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 15 ac 89(1)(a)(vi)

Yn dilyn hysbysiad bod cymeradwyaeth o gynllun presennol wedi’i thynnu’n ôl, mae'r cynhyrchydd yn methu â gwneud y canlynol:

ymaelodi â chynllun cydymffurfiaeth batri arall; neu

hysbysu ei fwriad i'r awdurdod priodol i ddod yn aelod o gynllun arfaethedig cyn dod yn aelod o gynllun;

o fewn yr amserlenni a bennir yn Rheoliad 15(2) a (3).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 16 ac 89(1)(a)(vii)

Mae cynhyrchydd y’i hysbyswyd bod cymeradwyaeth o gynllun presennol wedi'i thynnu’n ôl, yn methu â gwneud y canlynol:

Sicrhau bod yr holl wastraff batris cludadwy adnabyddadwy a gasglwyd gan y cynhyrchydd hwnnw yn cael ei ddarparu i weithredwr trin batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy a’i dderbyn ganddynt.

Cadw cofnodion o symiau o ran cyfanswm tunelli a thunelli yn ôl math cemegol, yn ysgrifenedig am bedair blynedd.

Darparu gwybodaeth am gyfanswm y batris cludadwy a osodwyd ar y farchnad yn y Deyrnas Unedig o fewn cyfnod cydymffurfio.

Darparu gwybodaeth ysgrifenedig ac wedi’i llofnodi yn y fformat gofynnol, ar gyfer pob cyfnod chwarterol am swm y gwastraff batris cludadwy a gasglwyd ac a ddarparwyd (yn ôl cyfanswm tunelli a thunelli yn ôl math cemegol).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 16(5) ac 89(1)(d)(i)

Mae cynhyrchydd yn darparu adroddiad, ar gyfanswm y batris cludadwy y mae'r cynhyrchydd wedi'u gosod ar y farchnad gan wybod bod y wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 16(5) ac 89(1)(d)(ii)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad am gyfanswm nifer y batris cludadwy y mae'r cynhyrchydd wedi'u gosod ar y farchnad yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir neu'n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 16(6) ac 89(1)(d)(i)

Mae cynhyrchydd yn darparu adroddiad ar gyfanswm y gwastraff batris cludadwy y mae'r cynhyrchydd wedi'i gasglu a'i ddarparu i weithredwr/allforiwr trin batris cymeradwy, gan wybod bod y wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 16(6) ac 89(1)(d)(ii)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad am gyfanswm y gwastraff batris cludadwy y mae'r cynhyrchydd wedi'i gasglu a'i ddarparu i weithredwr/allforiwr trin batris cymeradwy, yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 18 ac 89(1)(a)(viii)

Mae cynhyrchydd y’i hysbyswyd bod cymeradwyaeth o gynllun presennol wedi'i thynnu’n ôl ac nad yw wedi ymaelodi â chynllun cydymffurfiaeth batri arall eto, yn methu â darparu datganiad o gydymffurfiaeth a chopïau o nodiadau tystiolaeth ar gyfer yr holl fatris erbyn y dyddiad disgwyliedig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 18 ac 89(1)(c)(i)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer, neu mewn cysylltiad â datganiad o gydymffurfiaeth gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 18 ac 89(1)(c)(ii)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer, neu mewn cysylltiad â datganiad o gydymffurfiaeth yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 21 ac 89(2)(a)(ii)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â sicrhau bod yr holl wastraff batris adnabyddadwy a gasglwyd gan y cynllun yn cael ei ddarparu i weithredwr trin batris cymeradwy a’i dderbyn ganddo er mwyn ei drin a'i ailgylchu neu ei ddarparu i allforiwr batris cymeradwy a’i dderbyn ganddo ar gyfer ei allforio i’w drin a’i ailgylchu y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 22 ac 89(2)(a)(iii)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â chadw cofnodion gofynnol o gyfanswm y gwastraff batris cludadwy y mae'r cynllun wedi bod yn gyfrifol am ei gasglu a’i ddarparu i weithredwr trin batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy yn ystod cyfnod cydymffurfio perthnasol, yn ysgrifenedig am bedair blynedd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 23 ac 89(2)(a)(iv)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â darparu gwybodaeth, neu’n methu â darparu gwybodaeth yn y fformat cywir, ynglŷn â swm y batris cludadwy a osodwyd ar y farchnad am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer 2009 erbyn 31 Ionawr 2010 (dim ond ar ôl i Reoliadau ddod i rym) ac yn ystod pob cyfnod cydymffurfio perthnasol (erbyn diwrnod olaf y mis ar ôl diwedd y cyfnod chwarterol).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 23 ac 89(2)(b)(i)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu adroddiad ar fatris a osodwyd ar y farchnad gan aelodau'r cynllun, gan wybod bod yr wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 23 ac 89(2)(b)(ii)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad ar fatris a osodwyd ar y farchnad gan aelodau o'r cynllun, yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 24 ac 89(2)(b)(i)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu adroddiad ar swm y gwastraff batris cludadwy mae'r gweithredwr wedi bod yn gyfrifol am ei gasglu a’i ddarparu ar gyfer ei drin/ailgylchu, gan wybod bod y wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 24 ac 89(2)(b)(ii)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad am swm y gwastraff batris cludadwy y mae'r gweithredwr wedi bod yn gyfrifol am ei gasglu a'i ddarparu ar gyfer ei drin/ailgylchu, yn ddi-hid a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 24 ac 89(2)(a)(v)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â darparu gwybodaeth, neu’n methu â darparu gwybodaeth yn y fformat cywir, ynglŷn â swm y gwastraff batris cludadwy a gafodd ei gasglu a’i ddarparu ar gyfer ei drin/ailgylchu erbyn diwrnod olaf y mis ar ôl diwedd y cyfnod chwarterol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 25 ac 89(2)(a)(vi)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â darparu datganiad o gydymffurfiaeth a chopïau o nodiadau tystiolaeth ar gyfer yr holl fatris a gafwyd ganddo o ran y cyfnod cydymffurfio perthnasol ar, neu cyn 31 Mai y flwyddyn nesaf.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 25 ac 89(2)(c)(i)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu datganiad o gydymffurfiaeth gan wybod bod yr wybodaeth sydd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r datganiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 25 ac 89(2)(c)(ii)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad â datganiad o gydymffurfiaeth yn ddi-hid, a bod y wybodaeth yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 26 ac 89(2)(a)(vii)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â chofrestru aelod o'r cynllun gyda'r awdurdod priodol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 26(4) ac 89(1)(a)(ix)

Mae cynhyrchydd bach* yn methu â chofrestru o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y mae'r cynhyrchydd yn gosod batris cludadwy ar y farchnad am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar ôl 15 Hydref 2009. * Nid yw'n gymwys i gynhyrchydd bach sydd hefyd yn cynhyrchu batris diwydiannol neu fodurol, neu a oedd yn arfer gwneud hynny, ac sydd wedi cofrestru gyda'r Ysgrifennydd Gwladol o dan Reoliad 45.

Rheoliad 27 ac 89(1)(b)(i)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu gwybodaeth mewn cais i gofrestru cynhyrchydd bach gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 27 ac 89(1)(b)(ii)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu gwybodaeth mewn cais i gofrestru cynhyrchydd bach, yn ddi-hid, a’'i bod yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 ac 89(1)(b)(i)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu gwybodaeth i newid manylion cofrestru gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 ac 89(1)(b)(ii)

Mae cynhyrchydd bach yn darparu gwybodaeth i newid manylion cofrestru yn ddi-hid, a’i bod yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 ac 89(2)(a)(viii)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â hysbysu’r awdurdod priodol o newidiadau i fanylion aelod o'r cynllun o fewn un mis i’r newid mewn  amgylchiadau.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29(1), 29(3) ac 89(1)(a)(x)

Mae cynhyrchydd bach yn methu â rhoi hysbysiad ynghylch newid manylion a ddelir ar y gofrestr o fewn un mis i'r newid.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29(2), 29(3) ac 89(1)(a)(x)

Mae cynhyrchydd bach yn methu â rhoi hysbysiad  ei fod wedi peidio â bod yn gynhyrchydd o fewn un mis i’r digwyddiad.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 ac 89(2)(b)(i)

Mae gweithredwr y cynllun yn gwneud hysbysiad o newid i fanylion cofrestru gan wybod bod y wybodaeth a ddarperir o fewn, neu mewn cysylltiad â’r hysbysiad, yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 ac 89(2)(b)(ii)

Mae gweithredwr y cynllun yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad â hysbysiad o newid i fanylion cofrestru yn ddi-hid, a'i bod yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 30 ac 89(1)(a)(xi)

Mae cynhyrchydd yn methu â datgan ei rif cofrestru cynhyrchydd batris i unrhyw unigolyn y mae'r cynhyrchydd yn bwriadu gwerthu iddo, yn gwerthu iddo neu fel arall yn darparu batris iddo yn y Deyrnas Unedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 32(2) ac 89(2)(a)(ix)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â gwneud trefniadau gyda'r dosbarthwr o fewn 21 diwrnod i dderbyn cais i gasglu gwastraff batris cludadwy oddi wrth y dosbarthwr, ac/neu yn methu â sicrhau y cesglir y batris hynny yn ddi-dâl neu o fewn amser rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 33(2) ac 89(2)(a)(x)

Mae gweithredwr y cynllun yn methu â derbyn gwastraff batris cludadwy mewn cyfleuster y mae'n ei ddarparu ar gyfer gweithredwyr economaidd ac awdurdodau casglu gwastraff yn ddi-dâl.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 56 ac 89(6)(a)

Mae unigolyn yn mynd yn groes i, neu'n methu â chydymffurfio ag unrhyw ofyniad yn Rheoliad 56 (gwaharddiad ar waredu gwastraff batris modurol neu ddiwydiannol mewn safle tirlenwi neu drwy losgi).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 57 ac 89(6)(b)

Mae unigolyn yn mynd yn groes i, neu'n methu â chydymffurfio ag unrhyw ofyniad yn Rheoliad 57 (gofyniad am gymeradwyo gweithredwyr trin batris ac allforwyr).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 63 ac 89(4)(a)(i)

Mae gweithredwr trin batris cymeradwy yn mynd yn groes i, neu'n methu â chydymffurfio ag amodau a nodir yn Rhan 2 o Atodlen 4 ac os y’i cymeradwyir i gyflwyno nodiadau tystiolaeth ar gyfer gwastraff batris cludadwy, Rhan 3 o Atodlen 4.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 63 ac 89(4)(a)(i)

Mae allforiwr batris cymeradwy yn mynd yn groes i, neu'n methu â chydymffurfio ag amodau a nodir yn Rhan 2 o Atodlen 4 ac os y’i cymeradwyir i gyflwyno nodyn tystiolaeth ar gyfer gwastraff batris cludadwy, Rhan 4 o Atodlen 4.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 66 ac 89(4)(a)(i)

Mae gweithredwr trin batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy yn mynd yn groes i, neu'n methu â chydymffurfio â gofynion adrodd o dan Reoliad 66.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 66 ac 89(4)(b)(i)

Mae gweithredwr batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy yn darparu adroddiad gan wybod bod y wybodaeth a ddarparwyd o fewn, neu mewn cysylltiad â'r adroddiad yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 66 ac 89(4)(b)(ii)

Mae gweithredwr batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy yn darparu gwybodaeth o fewn, neu mewn cysylltiad ag adroddiad yn ddi-hid, a’i bod yn anwir ac yn gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 67 ac 89(4)(a)(iii)

Mae gweithredwr trin batris cymeradwy neu allforiwr batris cymeradwy yn methu â chadw cofnodion sy'n galluogi cwblhau adroddiadau rheoliad 66, neu gadw cofnodion am bedair blynedd, neu sicrhau bod y cofnodion ar gael i'r awdurdod priodol ar gais.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 87 ac 89(6)(d)

Mae unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â chydymffurfio â hysbysiad gorfodi a roddwyd o dan Reoliad 87.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 88 ac 89(6)(e)

Mae unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â chydymffurfio â gofyniad a osodwyd o dan Reoliad 88 (pwerau mynediad ac arolygu).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89(6)(f)

Mae unigolyn, yn fwriadol, yn rhwystro swyddog neu unrhyw unigolyn sydd gyda’r swyddog yn unol â Rheoliad 88(2)(b)(i), wrth weithredu'r Rheoliadau hyn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89(6)(g)

Mae unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â rhoi cymorth neu wybodaeth i swyddog, neu unrhyw unigolyn sydd gyda'r swyddog yn unol â Rheoliad 89(6)(f)(ii), a allai fod yn ofynnol yn rhesymol ganddynt ar gyfer cyflawni swyddogaethau'r swyddog gorfodi o dan y Rheoliadau.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89(6)(h)

Mae unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â rhoi cymorth neu wybodaeth i swyddog, neu unrhyw unigolyn sydd gyda'r swyddog yn unol â Rheoliad 89(6)(f)(ii), a allai fod yn ofynnol yn rhesymol ganddynt ar gyfer cyflawni swyddogaethau'r swyddog gorfodi o dan y Rheoliadau.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89(6)(i)(i)

Mae unigolyn yn darparu gwybodaeth gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol i swyddog neu unrhyw unigolyn sydd gyda’r swyddog yn unol â

Rheoliad 89(6)(f)(ii)

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89(6)(i)(ii)

Mae unigolyn yn darparu gwybodaeth yn ddi-hid gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol i swyddog neu unrhyw unigolyn sydd gyda’r swyddog yn unol â 89(6)(f)(ii).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011

Rheoliad 42(1)(a)

Methiant i gofrestru fel brocer neu ddeliwr gwastraff o dan Reoliad 25.

Trosedd diannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Hysbysiad stop

Daeth y pŵer i gyflwyno hysbysiad stop neu hysbysiad cydymffurfio i rym ar 29 Mawrth 2011 (rheoliadau 38, 39, Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011). 

Rheoliad 42(1)(b)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad sy’n gofyn am gydymffurfio, hysbysiad sy’n gofyn am adfer neu hysbysiad sy'n gwahardd gweithgaredd. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 44(1)

Trosedd lle mae cyfarwyddwr, rheolwr, unigolyn tebyg arall neu unigolyn sy'n honni ei fod yn gweithredu yn rhinwedd y swydd honno mewn perthynas â throsedd o dan Reoliad 42(1) y mae ei gwmni (corff corfforedig) yn euog ohoni ac y profir ei bod wedi'i chyflawni â'i ganiatâd, ymoddefiad neu y gellir ei phriodoli i'w esgeulustod

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 44(3)

Trosedd lle mae partner mewn perthynas â throsedd o dan Reoliad 42(1) y mae'r bartneriaeth yn euog ohoni ac y profir ei bod wedi'i chyflawni â'i ganiatâd, ymoddefiad neu y gellir ei phriodoli i'w esgeulustod

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 44(5)

Trosedd lle mae swyddog cymdeithas anghorfforedig, mewn perthynas â throsedd o dan Reoliad 42(1) y mae'r gymdeithas anghorfforedig yn euog ohoni ac y profir ei bod wedi'i chyflawni â'i ganiatâd, ymoddefiad neu y gellir ei phriodoli i'w esgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2013

Rheoliad 11 a 90

Methiant i ariannu'n briodol gostau casglu, trin, adfer a gwaredu swm o’r cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff perthnasol mewn modd sy’n ystyriol o’r amgylchedd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 12 a 90

Methiant i ariannu'n briodol gostau casglu, trin, adfer a gwaredu swm o’r cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff perthnasol gan ddefnyddwyr ar wahân i gartrefi preifat, mewn modd sy’n ystyriol o’r amgylchedd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 14 a 90

Methiant i ymuno â chynllun.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 15 a 90

Methiant gan gynhyrchwyr bach i gofrestru.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 16 a 90

Methiant i wneud cais i gofrestru fel cynhyrchydd bach.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 17 a 90

Methiant i gydymffurfio ag amodau cofrestru Rheoliad 17.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 18 a 90

Methiant i ddarparu gwybodaeth i weithredwyr cynlluniau

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 19 a 90

Methiant i ddarparu datganiad cydymffurfiaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 20 a 90

Methiant i gadw cofnodion fel a ragnodwyd gan Reoliad 20

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 21 a 90(2)

Methiant i ddatgan rhif cofrestru cynhyrchydd cyfarpar trydanol ac electronig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 22 a 90(2)

Methiant i nodi cyfarpar trydanol ac electronig â'r symbol priodol

Rheoliad 22 a 90(2)

Methiant i nodi cyfarpar trydanol ac electronig â dyddiad

Rheoliad 24 a 90(2)

Methiant i ddarparu gwybodaeth am fathau newydd o gyfarpar trydanol ac electronig

Rheoliad 26 a 90(3)(a)

Methiant i gofrestru cynhyrchydd neu gynrychiolydd awdurdodedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 27 a 90(3)(a)

Methiant i hysbysu'r awdurdod priodol ynglŷn ag aelodaeth o gynllun.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 28 a 90(3)(a)

Methiant i gydymffurfio â Rheoliad 28 ynglŷn ag ariannu cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff o gartrefi preifat

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 29 a 90(3)(a)

Methiant i gydymffurfio â Rheoliad 28 ynglŷn ag ariannu cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff gan ddefnyddwyr ar wahân i gartrefi preifat

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 30 a 90(4)

Methiant i flaenoriaethu’r gwaith o ailddefnyddio offer cyfan.

Trosedd diannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 31 a 90(3)(a)

Methiant i ddarparu systemau trin priodol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 32 a 90(3)(a)

Methiant i ddarparu systemau adfer priodol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 35 a 90(3)(a)

Methiant i adrodd i Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol â Rheoliad 35.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 37 a 90(3)(a)

Methiant i ddarparu gwybodaeth am gyfanswm cyfarpar trydanol ac electronig mewn tunelli yn unol â Rheoliad 37.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 39 a 90(3)(a)

Methiant i ddarparu datganiad cydymffurfiaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 40 a 90(3)(a)

Methiant i gadw cofnodion fel sy’n ofynnol gan Reoliad 40.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 42 a 90(5)

Methiant i ddarparu gwasanaeth i gymryd cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff yn ôl

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 44 a 90(5)

Methiant i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ddefnyddwyr cyfarpar trydanol ac electronig mewn cartrefi preifat

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 45 a 90(6)

Methiant i gadw cofnodion

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 47 a 90(8)

Methiant i gydymffurfio â rhwymedigaethau ariannu o dan Reoliad 47

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 51 a 90(8)

Dangos costau ariannu'r gwaith o gasglu, trin a gwaredu cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff o gartrefi preifat mewn modd sy’n ystyriol o’r amgylchedd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 54 a 90(7)

Methiant i gydymffurfio â gofynion Atodlen 9

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 57 a 90(3)(a)

Methiant i gydymffurfio ag amodau cymeradwyo a nodir yn Rheoliad 57.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 60 a 90(8)

Dosbarthu nodiadau tystiolaeth heb ganiatâd

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 61 a 90(7)

Methiant i wneud cais am gymeradwyaeth yn unol â Rheoliad 61

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 63 a 90(7)

Methiant i gydymffurfio â'r amodau yn Atodlen 11

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 66 a 90(7)

Methiant i adrodd yn unol â Rheoliad 66

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 67 a 90(7)

Methiant i gadw cofnodion.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 88 a 90(8)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 89 a 90(8)

Methiant i gydymffurfio â gofyniad a osodwyd o dan Reoliad 89.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(1)(b)(i)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth i weithredwr cynllun gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(1)(b)(ii)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth i weithredwr cynllun yn ddi-hid, sy'n anwir neu'n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(1)(c)(i)

Mae cynhyrchydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer, neu mewn cysylltiad â, datganiad cydymffurfiaeth gan wybod ei bod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 90(1)(c)(ii)

Mae cynhyrchydd yn darparu datganiad cydymffurfiaeth yn ddi-hid, sy'n anwir neu'n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(3)(b)

Darparu adroddiad anwir neu gamarweiniol o dan Reoliadau 35 neu 37.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(3)(c)

Darparu adroddiad anwir neu gamarweiniol o dan Reoliad 39.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(7)(b)

Darparu adroddiad anwir neu gamarweiniol o dan Reoliad 66

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(8)

Rhwystro unigolyn rhag gweithredu Rheoliadau

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(8)

Methiant i roi cymorth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(8)

Methiant i gynhyrchu gwybodaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 90(8)

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 90(9)

Methiant i gasglu a chludo cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff yn unol â Rheoliad 48

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Diweddarwyd ddiwethaf