Deddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn) 1967

Adran 3(3)

Carthu, pysgota neu fynd â physgod cregyn o unrhyw ddisgrifiad oni bai ei fod yn unol â thelerau'r drwydded a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Mae adran 4(7) Deddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn) 1967 yn rhoi'r grym i Cyfoeth Naturiol Cymru ddiddymu trwydded wrth dderbyn euogfarn am drosedd sy’n torri cyfyngiad a roddwyd gan y Gorchymyn perthnasol ar ganiatâd Gweinidogol. 

Deddf Dwyn 1968

Atodlen 1, Adran 2

Unrhyw unigolyn sy'n cymryd neu’n dinistrio, neu sy'n ceisio cymryd neu ddinistrio, unrhyw bysgod mewn dŵr sy'n eiddo preifat neu lle mae unrhyw hawl i bysgota preifat, a gwneud hynny’n anghyfreithlon

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975

Adrannau 1, 37 ac Atodlen 4

Pysgota gydag offerynnau penodol ar gyfer eogiaid, brithyllod neu bysgod dŵr croyw a meddu ar offerynnau penodol ar gyfer pysgota am bysgod o'r fath.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Adran 2(1)

Defnyddio gronell pysgod ar gyfer pysgota, prynu, gwerthu neu feddu arni.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Ystyriaethau a hysbysiadau eraill sy'n benodol i'r drosedd hon:

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.

Adran 2(2)

Yn cymryd, yn lladd, yn niweidio neu'n ceisio cymryd, lladd neu niweidio unrhyw eogiaid, brithyllod, llysywod, pysgod ystlys, gwangod, pysgod dŵr croyw neu bysgod dynodedig mewn unrhyw ddyfroedd brwnt neu anaeddfed yn fwriadol; neu Brynu, gwerthu, dangos er mwyn gwerthu neu feddu ar unrhyw bysgod neu unrhyw ran sy'n frwnt neu'n anaeddfed.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adran 2(4)

Amharu ar sil, pysgod silio neu ardaloedd silio yn fwriadol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adran 4(1)

Gollwng deunydd neu elifion sy'n wenwynig neu'n niweidiol i bysgod, sil,
ardaloedd silio neu fwyd pysgod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adrannau 5(1), 37 ac Atodlen 4

Defnyddio ffrwydron, gwenwyn, sylweddau niweidiol neu ddyfeisiau trydanol i gymryd neu ddinistrio pysgod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Adrannau 5(3), 37 ac Atodlen 4

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Adran 5(4)

Unigolyn sy'n mynd yn groes i Adran 5(1) neu Adran 5(3) ac sy'n meddu ar
unrhyw ffrwydron/sylwedd niweidiol neu unrhyw ddyfais drydanol.​

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adran 9(2) 

Methu â chydymffurfio â hysbysiad i wneud ysgol bysgod neu i gynnal ysgol bysgod gymeradwy mewn cyflwr effeithlon.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

​Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adran 12(1)

Addasu, atal, gwneud yn llai effeithlon neu ofni neu atal y pysgod rhag defnyddio'r ysgol, oll mewn perthynas ag eogiaid neu frithyllod y môr.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

​Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Cynnig:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru. 

Adran 12(3)

Gweithredu i atal eogiaid neu frithyllod y môr rhag symud drwy ysgol bysgod neu fwlch rhydd neu geisio cymryd pysgodyn o’r fath sy'n pasio drwy ysgol bysgod.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adran 13(2)

Methu â chau llifddorau sy'n effeithio ar lif dŵr dros argaeau neu drwy ysgolion pysgod ar adegau perthnasol mewn dyfroedd lle ceir eogiaid a brithyllod y môr.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Adran 14(8)

Methu â rhoi neu gynnal sgrin neu ddarparu cored mewn amgylchiadau
penodol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adran 15(2)

Ymyrryd â sgrin wedi'i gosod gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad adfer
 • Cosb ariannol newidiol
 • Hysbysiad stop

Yr hyn a gynigir:

 • Ymgymeriad gorfodi

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adran 18(1)

Rhwystro unigolyn awdurdodedig rhag adeiladu neu addasu ysgol bysgod neu fwlch rhydd neu osod sgrin (dan adrannau 9, 10 neu 15).

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adrannau 27, 37 ac Atodlen 4

Pysgota am bysgod drwy ddull trwyddedadwy o bysgota ac eithrio o dan awdurdod trwydded a meddu ar offeryn trwyddedadwy didrwydded gyda’r bwriad o’i ddefnyddio i bysgota.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adrannau 27B, 37 ac Atodlen 4

Pysgota heb awdurdod ac ati.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 31(2)

Gwrthod neu rwystro mynediad, chwiliad, archwiliad neu ymafael awdurdodedig gan feili.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010 yng Nghymru.  

Adran 35

 • Methu â chyflwyno trwydded bysgota neu unrhyw awdurdod arall i bysgota
 • Methiant gan unigolyn sy'n pysgota, sydd ar fin pysgota neu sydd wedi pysgota i nodi ei enw a/neu ei gyfeiriad pan fo unigolion awdurdodedig yn gofyn iddo neu'n rhoi enw a/neu gyfeiriad ffug.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Deddf Mewnforio Pysgod Byw (Cymru a Lloegr) 1980

Adran 3(1)(a)

Cyflwyno, cadw neu ryddhau pysgod byw estron heb drwydded.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 3(1)(b)

Methu â chydymffurfio ag amodau trwydded.

Trosedd ddiannod yn unig

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 3(1)(c)

Rhwystr.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Deddf Eogiaid 1986

Adran 32

Derbyn, cadw, diddymu neu waredu unrhyw bysgod lle mae'n rhesymol i amau bod trosedd (sy'n ymwneud â chymryd neu werthu) wedi cael ei
chyflawni.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliadau Llyswennod (Cymru a Lloegr) 2009

Rheoliad 3(3)

Methu â chwblhau a chyflwyno ffurflen datganiad daliadau llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliad 4(3)

Methu â chwblhau a chyflwyno cofnodion cludo llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 5(2)

Methu â chofnodi ac ardystio mewnforio llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 6(3)

Methu â chofnodi ac ardystio mewnforion llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 7(3)

Derbyn llyswennod heb dystysgrifau priodol, gan gynnwys fel a ddarperir gan reoliadau 5 a 6.

Methiant gan gludwr i gadw tystysgrifau am o leiaf 12 mis neu i ganiatáu archwilio tystysgrifau.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 8(4)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad i roi llyswennod ifanc ar y farchnad i'w hailstocio.

Methiant gan unigolyn sy’n prynu llyswennod ifanc yn amodol ar hysbysiad o fewn 6 mis i ddatgan bod yn rhaid ailstocio’r llyswennod hynny mewn basn afon llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 8(5)

Methu ag ailstocio ar ôl gwneud datganiad.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 10(1)

Pysgota am lyswennod gydag offerynnau ar wahân i wialen a lein bysgota yn ystod y tymor caeedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 12(4)

Methu â hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru o fwriad i adeiladu, addasu neu gynnal argae neu strwythur.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(2)

Methu â hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru o rwystr.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 14(5)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i berchennog adeiladu, addasu neu weithredu ysgol llyswennod neu gael gwared ar rwystr neu wneud gwaith perthnasol arall.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 15(2)

Methu â chynnal a thrwsio ysgolion llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 16(2)

Difrodi, amharu ar, rhwystro neu atal llyswennod rhag pasio trwy ysgol llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 17(6)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i berchennog osod neu addasu sgrin llyswennod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 18(3)

Methu â chydymffurfio â'r angen i ddarparu corlan.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 19(3)

Methu â sicrhau nad yw sgrin neu gorlan yn ymyrryd â hawliau llywio statudol, yn cael ei chynnal a'i bod yn cael ei hadeiladu fel nad yw'n niweidio llyswennod; a difrodi neu ymyrryd â sgrin llyswennod neu lyswennod sy’n pasio drwy gorlan.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 27

Rhwystro unigolyn awdurdodedig rhag gweithredu’r rheoliadau hyn, methu â rhoi cymorth neu wybodaeth neu roi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliadau Cadw a Chyflwyno Pysgod (Cymru) 2014

Rheoliad 4(a)

Cyflwyno'r pysgod i ddyfroedd mewndirol, ac eithrio o dan drwydded a roddir dan Reoliad 6 ac yn unol â’r drwydded honno

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 4(b)

Meddu ar bysgod at ddibenion cyflwyno unrhyw rai o'r pysgod hynny i ddyfroedd mewndirol, ac eithrio o dan delerau trwydded berthnasol ac yn unol â nhw.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 4(c)

Yn achosi neu'n caniatáu i unigolyn arall gyflwyno pysgod i ddyfroedd mewndirol, ac eithrio o dan delerau trwydded berthnasol ac yn unol â nhw.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 5

Cadw unrhyw fath o bysgod y mae'r Rheoliad hwn yn gymwys iddynt mewn dyfroedd mewndirol, ac eithrio o dan drwydded a roddwyd o dan Reoliad 6 ac yn unol â’r drwydded honno.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliad 8(5)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad a roddwyd dan Reoliad 8(1) heb esgus rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(a)

Atal swyddog yn fwriadol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(b)

Methu â rhoi cymorth neu wybodaeth i swyddog, heb reswm rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(c)

Darparu gwybodaeth i swyddog gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(d)

Methu â dangos cofnod pan fo swyddog yn gofyn am ei weld.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 15

Atebolrwydd troseddol cyfarwyddwyr, rheolwyr ac ysgrifenyddion neu unrhyw unigolyn sy’n honni cyflawni’r fath swydd, mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni gyda chaniatâd ac ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 16

Troseddau gan bartneriaethau a chymdeithasau anghorfforedig dan y Rheoliadau hyn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Diweddarwyd ddiwethaf