Canlyniadau ar gyfer "mynediad"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 403 Trefnu yn ôl dyddiad
 • Cynllun Galluogi Hamdden a Mynediad

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu Cynllun Galluogi Hamdden a Mynediad yn yr Awyr Agored er mwyn cynorthwyo i gyflawni’r buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sydd ynghlwm wrth hamddena yn yr awyr agored ledled Cymru.

 • Rheoli mynediad

  Gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer rheolwyr tir a’n partneriaid ynghylch rheoli hamdden a mynediad.

 • Arweiniad a Chyngor polisi hamdden a mynediad

  Gwybodaeth i’n partneriaid i ganiatáu i eraill ddarparu cyfleoedd hamdden a mynediad.

 • Mynediad Caniataol

  Dewch o hyd i wybodaeth am fynediad caniataol i dir preifat ac enghreifftiau o ardaloedd o'r fath.

 • Fforymau Mynediad Lleol

  Mae fforymau rhanddeiliaid yn bartneriaid pwysig ac yn rhoi cyngor ar sut y darperir mynediad a hamdden yng Nghymru.

 • Tir Mynediad Agored

  Eglurhad o dir mynediad agored, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i'w adnabod wyneb yn wyneb ac ar fapiau.

 • Cyfyngiadau ar dir mynediad

  Manylion ynglŷn â’r ffyrdd y mae mynediad i dir mynediad yn gallu cael ei gyfyngu, pwy sydd â’r hawl i lunio’r cyfyngiadau hynny a sut y mae’r cyfyngiadau yn cael eu rheoli.

 • Gwella mynediad i bawb

  Gwneud ein safleoedd mor hygyrch, mor gynhwysol ac mor groesawgar â phosib fel bod gan bawb y cyfle i fwynhau yn yr awyr agored.

 • Mapiau Mynediad Agored

  Rydym yn gweithio ar ddatblygu mapiau newydd ar gyfer arddangos ein data amgylcheddol, gan gynnwys mapiau i ddangos tir sydd â mynediad agored a ble all unrhyw gyfyngiadau fod ar waith.

 • Cael mynediad i'n data

  Rydym eisiau gofalu fod mynediad i’n data mor rhwydd a thryloyw ag sydd bosibl i sicrhau ei fod yn cael ei ail-ddefnyddio gymaint ag sydd bosibl.

 • Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru

  Mae'r FMCG yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion mynediad sydd o bwys cenedlaethol, ac yn cynghori Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 • 07 Meh 2018)

  Gwaharddiad mynediad arfaethedig i Feysydd Tanio Trawsfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig gwahardd mynediad i Faes Tanio Trawsfynydd am gyfnod o 5 mlynedd namyn diwrnod dan adran 25(1)(b) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 er mwyn osgoi perygl i’r cyhoedd yn sgil ordnans heb ffrwydro.

 • 09 Tach 2016

  Gwella mynediad i bawb i'n prif safleoedd ymwelwyr

  Yn Cyfoeth Naturiol Cymru, ein nod yw sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau ein safleoedd ymwelwyr a’n llwybrau waeth beth yw eu cefndir neu amgylchiadau, boed hynny wrth ymweld â Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, yr arfordir gwyllt, neu goetiroedd cysgodol.

 • 04 Meh 2018

  Mynediad di-rwystr i'r awyr agored

 • 28 Meh 2017

  Canllaw newydd ar wella mynediad i bawb

  Creu mwy o fannau hygyrch ar gyfer mwy o bobl.

 • Rhwydweithiau a phartneriaethau

  Dod â chynrychiolwyr o blith tirfeddianwyr a rheolwyr, grwpiau defnyddwyr mynediad i gefn gwlad, cyrff cyhoeddus a sefydliadau'r sector gwirfoddol ynghyd i ystyried materion yn ymwneud â mynediad.

 • Gwneud cais am wybodaeth

  Dysgwch pa wybodaeth sydd gennym ni a sut y gallwch gael mynediad ati neu wneud cais amdani.

 • 16 Chwef 2016

  Gwella mynediad i’n canolfannau ymwelwyr i bawb

  Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ganolfannau ymwelwyr mewn rhai o lecynnau prydferthaf a mwyaf anghysbell Cymru.

 • Tystiolaeth a data

  Gwybodaeth am sut rydym yn casglu tystiolaeth, pa wybodaeth sydd ar gael, a ble y gallwch gael mynediad iddo

 • Cynllun Marchnata Pren

  Mae ein Cynllun Marchnata Pren ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2022 yn egluro ein dull o weithredu ar gyfer cynaeafu a marchnata pren o Ystad Coetiroedd Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod hwn.