Gwybodaeth am drwyddedau tynnu a chronni dŵr

Gwybodaeth am dynnu a chronni dŵr

Os byddwch yn tynnu dŵr o ddyfroedd tanddaearol (dŵr daear) neu unrhyw ddyfroedd mewndirol, neu os byddwch yn cronni neu’n rhwystro llif mewn dyfroedd mewndirol, efallai y byddwch angen trwydded gennym. Gall dyfroedd mewndirol gynnwys:

 • afon neu nant
 • cronfa ddŵr, llyn neu bwll
 • camlas
 • ffynnon
 • doc, sianel, cornant, bae, aber neu forgainc

Ydw i angen trwydded i dynnu dŵr?

Byddwch angen trwydded tynnu dŵr os byddwch yn cymryd dŵr o ddyfroedd mewndirol neu o ddŵr daear, oni bai ei fod wedi ei eithrio rhag cael ei drwyddedu.

O 1 Ionawr 2018, bydd y rhan fwyaf o dyniadau oedd wedi’u heithrio yn y gorffennol, angen trwydded. Dysgwch fwy am y newid yma a sut i ymgeisio am drwydded adnoddau dŵr drosiannol.

Fyddwch chi ddim angen trwydded tynnu dŵr ar gyfer:

 • tyniadau o 20 metr ciwbig y dydd neu lai
 • tyniadau gan gwch i’w ddefnyddio ar y cwch hwnnw neu ar gwch arall
 • tyniadau at ddibenion diffodd tân, neu ar gyfer hyfforddiant / ymarfer neu brofi offer a ddefnyddir ar gyfer diffodd tân
  rhai tyniadau awdurdod porthladd, harbwr neu fwrdd gwarchod
 • tyniadau mewn systemau gwlypdiroedd a reolir
 • draenio dŵr (sychu) i atal ymyrryd â gwaith peirianyddol neu adeiladu, ble mae’r tyniad yn para am lai na 6 mis yn olynol, yn amodol ar gyfyngiadau – cysylltwch â ni am gyngor os ydych angen trwydded ai peidio
 • dociau sych, a weithredir gan drydydd parti, sy’n trosglwyddo dŵr i ac o system ddŵr awdurdod mordwyo
 • tyniadau brys gan awdurdod porthladd, harbwr neu fwrdd gwarchod

Mae rhaid ichi ymgeisio am drwydded os ydych angen un. Os byddwch yn tynnu dŵr heb drwydded, pan fo angen un, rydych yn cyflawni trosedd ac mae’n bosibl y byddwn yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn.

Ceir tair math o drwydded tynnu dŵr:

 • Trwydded tynnu dŵr lawn - i dynnu dŵr dros gyfnod o 28 diwrnod neu fwy
 • Trwydded trosglwyddo - i dynnu dŵr dros gyfnod o 28 diwrnod neu fwy o un ffynhonnell i ffynhonnell arall, heb ei ddefnyddio rhwng y ddwy ffynhonnell
 • Trwydded tynnu dŵr dros dro - i dynnu dŵr dros gyfnod o lai na 28 diwrnod

Er mwyn eich helpu i benderfynu os ydych angen trwydded, a pha fath, defnyddiwch ein Canllaw ‘Ydw i angen trwydded tynnu dŵr’.

Os nad ydych yn siŵr os ydych angen trwydded neu ba fath i’w chael, dylech anfon ymholiad cyn-ymgeisio atom,  efallai y bydd hyn yn eich helpu i dderbyn eich trwydded yn gyflymach pan anfonwch gais ffurfiol am drwydded atom.

Ydw i angen trwydded i rwystro neu gronni dŵr?

Gall cronni dŵr gynnwys:

 • argae
 • cored
 • ysgol bysgod
 • tyrbin ynni dŵr
 • llifddorau
 • ceuffosydd
 • fflodiardau
 • muriau cynhaliol, cwterydd
 • argloddiau cronfa ddŵr
 • dargyfeiriadau dros dro’n ystod gwaith adeiladu

Fe fyddwch angen trwydded cronni dŵr os byddwch yn adeiladu, newid, atgyweirio neu chwalu strwythur cronni dŵr.

Fyddwch chi ddim angen trwydded cronni dŵr ar gyfer y gweithgareddau canlynol sydd wedi’u heithrio:

 • gwaith a adeiladwyd heb drwydded cyn 1 Ebrill 2006, heblaw rhai ble y byddwn yn cyflwyno hysbysiad sy’n mynnu y dylech ymgeisio am drwydded
 • ble fo awdurdod porthladd, harbwr neu fwrdd gwarchod yn adeiladu neu’n newid strwythur cronni dŵr, neu’n rhwystro neu’n arafu llif dŵr yn rhinwedd ei ddyletswyddau
 • ble fo gorchymyn sychder neu drwydded sychder yn ei awdurdodi 
 • ble fo’r personau sy’n cyflawni’r gwaith wedi derbyn esemptiad gan y Goron
 • ble fo strwythurau a’r gwaith wedi eu hawdurdodi trwy ddeddfwriaeth (er enghraifft trwy ddeddf Seneddol)
 • ble byddwn yn cyflwyno hysbysiad sy’n galw am gronni dŵr, ond at ddiben sgrinio neu dramwyfa ar gyfer llyswennod
 • gwaith a adeiledir gennym neu ar ein rhan tra’n cyflawni eu cyfrifoldebau mewn ardaloedd draenio mewnol
 • gwaith sydd ei angen mewn argyfwng

Fel arfer, fyddwch chi ddim angen trwydded cronni dŵr ar gyfer gweithgareddau risg isel ble nad oes dim effaith, neu fawr ddim effaith, ar lif neu lefelau’r dŵr.

Mae rhaid ichi ymgeisio am drwydded os ydych angen un. Os byddwch yn atal neu’n arafu dŵr heb drwydded, pan fo angen un, rydych yn cyflawni trosedd ac mae’n bosibl y byddwn yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn.

Os nad ydych yn siŵr os ydych angen trwydded neu ba fath i’w chael, dylech anfon ymholiad cyn-ymgeisio atom, efallai y bydd hyn yn eich helpu i dderbyn eich trwydded yn gyflymach pan anfonwch gais ffurfiol am drwydded atom.

Sut alla’ i ymgeisio am drwydded tynnu neu gronni dŵr?

Dysgwch beth y dylech ei wneud cyn ymgeisio am drwydded.

Cydsyniadau a thrwyddedau eraill y gallwn fod eu hangen

Waeth os ydych angen trwydded tynnu neu gronni dŵr neu beidio, mae’n bosibl y bydd dal angen math arall o ganiatâd arnoch ar gyfer eich prosiect.

Ysgol bysgod ffurfiol


Os ydych yn adeiladu cronfa ddŵr newydd neu’n gwneud newidiadau i gronfa ddŵr sy’n bodoli eisoes ar afon sy’n cynnwys llyswennod a physgod mudol, efallai y bydd angen ichi gynnwys ysgol bysgod. Efallai y gellir ystyried hyn fel rhan o’ch cais am drwydded cronni dŵr neu efallai y bydd rhaid ichi ymgeisio am ganiatâd ffurfiol ar gyfer ysgol bysgod .

Os credwch y byddwch angen caniatâd ffurfiol ar gyfer ysgol bysgod, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 neu trwy enquiries@naturalresourceswales.gov.uk a gallwn eich cynghori ar y mater.

Trwydded gweithgareddau perygl llifogydd


Os ydych yn adeiladu neu’n newid strwythur neu’n gweithio mewn neu ger dyfrffordd, mae’n debyg y byddwch angen trwydded gweithgarwch perygl llifogydd neu gydsyniad cwrs dŵr cyffredin. Am fwy o wybodaeth am drwyddedau gweithgarwch perygl llifogydd ewch i’n tudalennau Gweithgareddau perygl llifogydd.

Cofrestru cronfa ddŵr


Os ydych yn bwriadu codi cronfa ddŵr fydd yn creu cronfa all ddal o leiaf 10,000 o fetrau cwibig uwchlaw lefel naturiol unrhyw ran o’r tir cyfagos bydd rhaid ichi gofrestru eich cronfa gyda ni. Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch cronfeydd dŵr a chofrestru eich cronfa ewch i’n tudalennu Diogelwch cronfeydd dŵr.

Mae mathau eraill o ganiatâd y gallech fod angen eu derbyn gennym yn cynnwys; trwydded rhywogaeth a warchodir neu drwydded amgylcheddol ar gyfer gollwng i ddŵr wyneb neu ddŵr daear.

Dylech hefyd gysylltu â’ch awdurdod cynllunio lleol i weld pa fath o ganiatâd cynllunio y gallech fod ei angen.