Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am drwydded i dynnu neu gronni dŵr

Sut i wneud cais am drwydded newydd i dynnu neu gronni dŵr

Cyn gwneud cais

Dŵr wyneb: Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynglŷn â’ch cais, dylech gyflwyno cais cyn-ymgeisio yn y lle cyntaf. Bydd hyn yn ein helpu i asesu’ch cais a dweud wrthych pa mor lwyddiannus mae’ch cais yn debygol o fod.

Dŵr daear: Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynghylch tynnu dŵr daear, siaradwch â’n tîm Geowyddorau gyntaf, neu gweler Ffurflen a Nodyn Canllaw WRC i wneud cais am Ganiatâd Ymchwiliad Dŵr Daear (caniatâd Adran 32 o’r Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991).  Os ydych yn bwriadu dad-ddyfrio twll neu gloddiad rhaid ichi ategu eich cais ag asesiad effaith hydroddaearegol. Rydym yn eich cyfeirio at ‘Hydrogeological impact appraisal for dewatering abstractions’ (Environment Agency, Ebrill 2007) am ganllawiau ar gyfer cynhyrchu’r math hwn o asesiad effaith.

Trwydded dros dro

I dynnu dŵr am unrhyw ddiben am 28 diwrnod neu llai yn olynol, cwblhewch ffurflenni WRA a WRD gan ddefnyddio nodyn canllaw WRX os gwelwch yn dda. Ein nod yw prosesu trwyddedau dros dro cyn pen 28 diwrnod.

Trwyddedau newydd i tynnu a throsglwyddo, amrywiadau i drwyddedau presennol, neu adnewyddu trwydded â therfyn amser

Cais am drwydded dynnu newydd a thrwydded drosglwyddo, amrywio trwyddedau presennol neu adnewyddu trwydded amser cyfyngedigI dynnu dŵr at unrhyw ddiben am 28 diwrnod neu fwy yn olynol, cwblhewch ffurflenni WRA a WRD gan ddefnyddio nodyn canllaw WRX os gwelwch yn dda.

Ein nod yw prosesu’r ceisiadau hyn cyn pen tri mis. Os oes angen hysbysebu’ch cais, bydd hyn yn ychwanegu mis arall at y broses.

Trosglwyddo trwydded: Os ydych chi’n bwriadu tynnu dŵr, ond dim ond er mwyn ei drosglwyddo o un tarddiad dŵr i’r llall (neu’r un tarddiad ond ar bwynt gwahanol) heb unrhyw ddefnydd am gyfnod o dros 28 diwrnod.

Trwydded dynnu lawn: Os ydych chi’n bwriadu tynnu dŵr at unrhyw ddefnydd, dros gyfnod o dros 28 diwrnod, nad yw’n rhan o drwyddedau tynnu eraill.

Amrywio trwydded bresennol: Os ydych chi’n bwriadu newid elfennau o’ch trwydded bresennol. Gall enghreifftiau o hyn gynnwys cynyddu faint o ddŵr rydych chi’n ei dynnu, symud pwynt tynnu, neu newid dibenion tynnu dŵr.

Adnewyddu trwydded amser cyfyngedig: Os ydych chi eisiau adnewyddu trwydded amser cyfyngedig sydd bron â dod i ben, rhaid i chi lenwi’r ffurflenni cais uchod a’u hanfon atom o leiaf 3 mis cyn i’ch trwydded bresennol ddod i ben. Os byddwch chi’n cyflwyno’ch cais ar ôl hyn, efallai na fyddwn ni’n adnewyddu’ch trwydded. Os bydd unrhyw anhawster yn debygol o ran adnewyddu’ch trwydded, neu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom gennych i gefnogi’ch cais, byddwn yn dweud wrthych ar ôl derbyn eich cais.

Trwyddedau cronni

Os ydych chi’n bwriadu codi, addasu neu dynnu strwythur cronni (cored neu argae), darllenwch y canllawiau ar gronni o berygl isel.

Datganiad Safbwynt Rheoliadol - croniad o berygl isel

Os nad yw eich cynnig wedi’i eithrio dan y canllawiau uchod, cwblhewch ffurflenni WRA a WRE os gwelwch yn dda. Cwblhewch y ffurflenni drwy ddefnyddio nodyn canllaw WRX. Ein nod yw prosesu’r ceisiadau hyn cyn pen tri mis. Os oes angen hysbysebu’ch cais, bydd hyn yn ychwanegu mis arall at y broses.

Deddf Cronfeydd Dŵr 1975

Os ydych yn cynllunio croniad a fydd yn creu cronfa ddŵr a all ddal o leiaf 10,000 o fetrau ciwbig uwchlaw lefel naturiol unrhyw ran o’r tir oddi amgylch, efallai fod Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yn berthnasol. Mae Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yn cynnig fframwaith cyfreithiol er mwyn diogelu yn erbyn methiant cyforgronfeydd dŵr mawr. Yn ôl Deddf Cronfeydd Dŵr 1975, perchnogion a gweithredwyr cronfeydd dŵr (a elwir yn ymgymerwyr) sydd â’r cyfrifoldeb yn y pen draw dros ddiogelwch eu cronfeydd dŵr.
Rhaid i ymgymerwyr cronfeydd dŵr gofrestru gyda ni, ac os caiff y gronfa ddŵr ei dynodi gennym fel cronfa ddŵr risg uchel fe fydd yn ofynnol i’r ymgymerwyr benodi peiriannydd panel (peiriannydd sifil arbenigol sy’n gymwys ac yn brofiadol mewn diogelwch cronfeydd dŵr) i oruchwylio cynllun y gronfa ddŵr a’r gwaith o’i hadeiladu, goruchwylio’r gronfa ddŵr yn barhaus ar ôl iddi gael ei hadeiladu (peiriannydd goruchwylio) a chynnal archwiliadau rheolaidd (peiriannydd archwilio).
Ar gyfer cronfeydd dŵr islaw’r trothwy 10,000 o fetrau ciwbig, nid yw’r Ddeddf Cronfeydd Dŵr yn berthnasol. Fodd bynnag, gallant fod yn destun rheoliad diogelwch a reolir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974) ac awdurdodau lleol (dan Ddeddf Adeiladu 1984).
I gael mwy o wybodaeth am Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975, darllenwch ein tudalennau diogelwch cronfeydd dŵr: http://www.naturalresources.wales/ReservoirSafety/?lang=cy  neu cysylltwch â’n tîm Diogelwch Cronfeydd Dŵr cronfeydddwr@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Prisiau

Os ydych chi’n gwneud cais am drwydded newydd, neu eisiau cynyddu faint o ddŵr y gallwch ei dynnu o dan eich trwydded bresennol, rhaid talu ffi cais. Byddwch yn talu hwn wrth gyflwyno’ch cais. Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’ a pheidiwch ag anfon arian parod. Gweler nodyn canllaw WRX am ddull arall o dalu.

Mae angen hysbysebu ambell gais. Os bydd angen i ni roi hysbysiad o’ch cais chi, bydd angen i chi dalu ffi weinyddol ychwanegol o £100 a’n talu ni i osod hysbyseb o’ch cais yn y papur newydd lleol.

Mae angen talu ffi flynyddol ar gyfer y rhan fwyaf o drwyddedau cronni hefyd. I amcangyfrif eich bil blynyddol, neu am holl manylion pris, gwelir ein dogfen Cynllun Taliadau Tynnu Dwr.

 

Ble ydw i'n anfon fy ffurflen gais?

Ddrwy ebost i: permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk, neu

Ddrwy’r post i: Canolfan Dderbyn Trwyddedau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0EY

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WRA Manylion yr ymgeisydd ac amlinelliad o'r cynnig WORD [169.4 KB]
Ffurflen WRC Cais am ganiatâd i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear WORD [184.6 KB]
Ffurflen WRD Cais am drwydded tynnu dŵr newydd neu amrywiad technegol i drwydded tynnu dŵr WORD [159.1 KB]
Ffurflen WRE Cais am drwydded newydd i gronni dŵr, amrywiad technegol i drwydded cronni dŵr neu waredu croniad presennol WORD [150.1 KB]
Ffurflen WRF Cais am amrywiad gweinyddol i drwydded bresennol WORD [178.5 KB]
Ffurflen WRG Taliadau Dyfrhau - Cais am dwy ran tariff WORD [136.0 KB]
Nodyn canllaw WRC Gwneud cais am ganiatâd i ymchwilio i fynhonnell dŵr daear PDF [145.0 KB]
Nodyn canllaw WRX Ffurflenni cais adnoddau dŵr PDF [389.4 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.