Gwneud cais am drwydded i dynnu neu gronni dŵr

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws

Sut i wneud cais am drwydded i dynnu neu gronni dŵr

Sut i ymgeisio am eich trwydded:

  • lawrlwythwch y ffurflenni cais cywir
  • llenwch holl rannau perthnasol y ffurflen, gan ddefnyddio’r nodiadau canllaw
  • anfonwch atom yr holl wybodaeth ategol yr ydym ei hangen ar gyfer prosesu eich cais
  • talwch y ffi gywir

Ni fydd modd inni dderbyn eich cais os na fyddwch wedi cwblhau’r holl gamau uchod.

Ynni Dŵr – os ydych yn gwneud cais am drwydded ar gyfer cynllun ynni dŵr, efallai y bydd angen ichi wneud cais am fwy nag un math o drwydded. Darllenwch fwy am wneud cais am drwyddedau ynni dŵr.

Help i wneud cais

Os hoffech gael help neu gadarnhau rhai pethau cyn ichi anfon cais ffurfiol atom, gallwch wneud cais am gyngor cyn-ymgeisio.

Faint fydd yn ei gostio?

Ffi ymgeisio – bydd angen ichi dalu ffi ymgeisio pan fyddwch yn anfon eich cais atom:

Math o ffi

Ffi

Yn berthnasol i’r canlynol

Ffi ymgeisio is

£135

Yr holl drwyddedau tynnu dŵr llawn ac eithrio rhai ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Trydan Dŵr (nid yw hyn yn cynnwys trwyddedau tynnu dŵr dros dro na thrwyddedau trosglwyddo).

Ffi ymgeisio uwch

£1,500

Trwyddedau cronni dŵr, trwyddedau tynnu dŵr dros dro a thrwyddedau trosglwyddo.

 

Cynhyrchu pŵer trydan dŵr – ffioedd haenog, seiliedig ar gapasiti  
Capasiti’r cynllun Ffi
25 kW neu lai £375
>25 i 50 kW £750
>50 I 100 kW £1,125
>100 kW £1,500

 

Mwy o fanylion am ffioedd ymgeisio.

Pan fydd ceisiadau am drwydded i dynnu dŵr a thrwydded i gronni dŵr ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig yn cael eu cyflwyno ar y cyd, codir un ffi ymgeisio, yn unol â’r cynllun codi tâl.

Ffi hysbysebu – efallai y bydd yn rhaid hysbysebu eich cais. Byddwn yn gofyn ichi dalu ffi weinyddol o £100 inni a chost yr hysbyseb, pe bai angen.

Ffi flynyddol – mae ffi flynyddol yn berthnasol i’r rhan fwyaf o drwyddedau tynnu dŵr, fel y nodir yn ein Cynllun Taliadau Tynnu Dŵr. Os ydych yn tynnu dŵr ar gyfer chwistrellu a diferynnu, efallai y bydd modd ichi wneud cais am dariff dwy ran ar ôl i’ch trwydded gael ei rhoi. Mae Atodlen 2 y Cynllun Taliadau Tynnu Dŵr yn nodi pa amodau y bydd angen ichi eu bodloni a sut y caiff y ffi ei chyfrifo. I wneud cais am dariff dwy ran, llenwch y ffurflen gais.

Faint o amser sydd ei angen i wneud penderfyniad ynghylch cais?

Trwydded i dynnu neu gronni dŵr – byddwn yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch cais o fewn 4 mis o’i dderbyn, neu o fewn 3 mis os na fydd angen inni ei hysbysebu.

Trwyddedau tynnu dŵr dros dro – byddwn yn gwneud penderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gwybodaeth y dylid ei hanfon atom gyda’ch cais

Bydd angen ichi anfon atom fap lleoliad ar gyfer unrhyw gais am drwydded. Fe fydd yr wybodaeth arall y bydd angen ichi ei hanfon atom yn dibynnu ar y math o gais dan sylw.

Cais am drwydded i dynnu dŵr:

Rhaid ichi fod â hawl mynediad gyfreithiol at y man tynnu dŵr a rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth inni o’ch hawl i ymgeisio.

Cais am drwydded i dynnu dŵr daear:

Asesiad o’r effaith ar ddŵr daear – rhaid ichi anfon adroddiad atom yn nodi canlyniadau’r prawf pwmpio ac asesiad o’r effaith y bydd eich tynnu dŵr arfaethedig yn ei gael ar yr amgylchedd lleol. Darllenwch ‘Hydrogeological Impact Appraisal for groundwater abstractions’ gan Asiantaeth yr Amgylchedd i’ch helpu, neu ‘Hydrogeological Impact Appraisal for dewatering abstractions’ gan Asiantaeth yr Amgylchedd os ydych yn cynnig gwagio sỳmp neu gloddiad.

Ceisiadau pŵer trydan dŵr:

Arolwg lluniau geomorffolegol Cam 1 – rhaid ichi gwblhau’r arolwg hwn a’i anfon atom gyda’ch ymholiad cyn-ymgeisio neu eich cais ffurfiol am drwydded. Byddwn angen ichi gyflwyno’r arolwg hwn hefyd os byddwch yn gwneud cais am amrywiad i gynyddu faint o ddŵr y dymunwch ei dynnu. I gael mwy o wybodaeth a help, darllenwch ein canllawiau ar bŵer trydan dŵr.

Ffurflenni cais a chanllawiau

Cewch y ffurflenni cais angenrheidiol ar gyfer gwneud cais am gyngor cyn-ymgeisio neu drwydded isod, yn ogystal â chanllawiau i’ch helpu i lenwi eich cais.

Ar gyfer ymholiad cyn-ymgeisio, lawrlwythwch a llenwch ffurflen WRA.

Ar gyfer caniatâd ymchwiliad dŵr daear, lawrlwythwch a llenwch ffurflen WRC.

Ar gyfer trwydded tynnu dŵr lawn neu dros dro neu i adnewyddu neu drosglwyddo trwydded:

Ar gyfer amrywiad technegol i drwydded tynnu dŵr

Ar gyfer trwydded i gronni dŵr neu gael gwared â chroniad, lawrlwythwch ffurflen WRA a ffurflen WRE.

Ar gyfer amrywiad gweinyddol i drwydded tynnu dŵr neu gronni dŵr, lawrlwythwch ffurflen WRF.

I drosglwyddo, dosrannu neu ganslo trwydded i gronni dŵr, lawrlwythwch ffurflen WRF.

Ar gyfer chwistrellu neu ddiferynnu’n unig (tariff dwy ran), lawrlwythwch ffurflen WRG.

Anfonwch eich cais atom

Anfonwch eich ffurflenni cais ac unrhyw wybodaeth ategol,

trwy e-bost at: permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk,

Ar ôl ichi gael trwydded

Bydd eich trwydded yn cynnwys amodau y bydd angen ichi eu dilyn er mwyn gallu tynnu neu gronni dŵr yn gyfreithlon. Gall hyn gynnwys yr angen i lenwi a chyflwyno datganiadau tynnu dŵr.

Mae gan y rhan fwyaf o drwyddedau tynnu dŵr ddyddiad gorffen. Fodd bynnag, gallwn bennu dyddiad gorffen byrrach ar gyfer trwyddedau neu, mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn cytuno ar ddyddiad gorffen hirach.

Ni fydd trwyddedau cronni dŵr yn dod i ben.

Rhaid inni dderbyn cais i adnewyddu eich trwydded neu’r amod amser cyfyngedig yn eich trwydded o leiaf 3 mis cyn i’ch trwydded ddod i ben.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WRA Manylion yr ymgeisydd ac amlinelliad o'r cynnig WORD [169.4 KB]
Ffurflen WRC Cais am ganiatâd i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear WORD [184.6 KB]
Ffurflen WRD Cais am drwydded tynnu dŵr newydd neu amrywiad technegol i drwydded tynnu dŵr WORD [159.1 KB]
Ffurflen WRE Cais am drwydded newydd i gronni dŵr, amrywiad technegol i drwydded cronni dŵr neu waredu croniad presennol WORD [150.1 KB]
Ffurflen WRF Cais am amrywiad gweinyddol i drwydded bresennol WORD [178.5 KB]
Ffurflen WRG Taliadau Dyfrhau - Cais am dwy ran tariff WORD [136.0 KB]
Nodyn canllaw WRC Gwneud cais am ganiatâd i ymchwilio i fynhonnell dŵr daear PDF [145.0 KB]
Nodyn canllaw WRX Ffurflenni cais adnoddau dŵr PDF [389.4 KB]