Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cais i newid trwydded bresennol i dynnu neu gronni dŵr

Sut i newid trwydded bresennol i dynnu neu gronni dŵr

Mân newid

Mae mân newid i drwydded adnoddau dŵr yn golygu unrhyw newid na ddylai pobl boeni amdano. Mae’n rhaid i chi fod â’r awdurdod cywir i wneud cais am fân newid neu leihad, a rhaid i chi wneud cais ysgrifenedig gan ddefnyddio’r ffurflenni ar y dudalen hon.

Gall mathau o fân newid gynnwys:

  • newid enw/teitl masnachu a chyfeiriad
  • newid unedau Imperial yn rhai metrig
  • dileu amod sy’n gysylltiedig â’r ardal o dir lle gellir defnyddio dŵr
  • newid y diben i ddosbarth colli is neu o fewn yr un dosbarth colli dŵr

I wneud cais am fân newid, llenwch ffurflen WRF.

Lleihau

Mae lleihau swm o ddŵr hefyd yn cael ei ystyried yn fân newid, fodd bynnag, yn y sefyllfa hon, llenwch ffurflen WRF.

Ar gyfer newidiadau mwy cymhleth fel cynyddu symiau tynnu dŵr, newid y lleoliad tynnu dŵr neu newid diben y drwydded i ddosbarth colli uwch, rhaid gwneud cais am  ddilysiad trwydded ffurfiol.
Gweler ‘Gwneud cais am drwydded i dynnu neu gronni dŵr’ am fanylion.

Trosglwyddo (deilydd)

I drosglwyddo trwydded o un deilydd i’r llall, cysylltwch â ni i dderbyn ffurflen WRF. O ran y ffurflen gais, cofiwch gyflwyno unrhyw ddogfen briodol ychwanegol yn unol â gofynion y ffurflen gais neu’r canllawiau.

Dosrannu

Gall y Deilydd Trwydded gwreiddiol ddosrannu’r drwydded drwy naill ai drosglwyddo rhan o’i drwydded, a pharhau i gadw’r gweddill, neu rannu’r drwydded rhwng dau neu fwy o ddeiliaid trwydded newydd.

Er mwyn dosrannu trwydded, dylai’r Deiliaid Trwydded gwreiddiol a newydd gytuno ar delerau dosrannu, a rhaid i’r deiliad trwydded newydd feddiannu neu fod â hawl mynediad i’r pwynt tynnu dŵr.

I wneud cais i ddosrannu trwydded, cysylltwch â ni i dderbyn ffurflen WRF. Rhaid i’r Deilydd Trwydded gwreiddiol ac arfaethedig lenwi’r ffurflen hon.

Breinio

Os yw’r Deilydd Trwydded yn marw, neu’n unigolyn (nid cwmni) sydd wedi’i ddynodi’n fethdalwr, yna gall ei ymddiriedolwr fod yn gyfrifol am y drwydded (‘breinio’ ag awdurdod). Rhaid i’r ymddiriedolwr roi hysbysiad ysgrifenedig i ni o fewn 15 mis, i ddweud mai ef sy’n gyfrifol am y drwydded, gan nodi enw a chyfeiriad ar gyfer bilio neu unrhyw ohebiaeth berthnasol i’r drwydded. Os na fydd yn rhoi gwybod i ni, bydd y drwydded yn dod i ben ar ôl 15 mis.

Dirymu trwydded

Gallwch ganslo neu ddirymu’ch trwydded tynnu dŵr trwy lenwi a chyflwyno ffurflen WRF.

I ddirymau trwydded gronni, llenwch ffurflen WRF. 

Os ydych am dynnu ymaith adeiledd dal a chadw presennol o gwrs dŵr, cwblhewch y ffurflenni WRA a WRE os gwelwch yn dda.

Pwysig! Cofiwch roi’ch rhif trwydded wrth lenwi’r ffurflen i ddirymu’ch trwydded tynnu dŵr. Mae hyn yn hollbwysig os oes gennych fwy nag un drwydded, er mwyn sicrhau ein bod ni’n dirymu’r un gywir.

Noder: unwaith rydych chi wedi dirymu’ch trwydded, does dim sicrwydd y byddwn yn gallu rhoi trwydded arall i chi.

Ble ydw i'n anfon fy ffurflen gais?

Ddrwy ebost ipermitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk, neu

Ddrwy’r post i: Canolfan Dderbyn Trwyddedau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0EY.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WRA Manylion yr ymgeisydd ac amlinelliad o'r cynnig WORD [169.4 KB]
Ffurflen WRE Cais am drwydded newydd i gronni dŵr, amrywiad technegol i drwydded cronni dŵr neu waredu croniad presennol WORD [150.1 KB]
Ffurflen WRF Amrywiadau gweinyddol i drwyddedau presennol WORD [180.1 KB]
Nodyn canllaw WRX Ffurflenni cais adnoddau dŵr PDF [389.4 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.