Ymgeisio i newid fy nhrwydded tynnu neu gronni dŵr

Dysgwch sut i newid eich trwydded a faint y bydd hynny’n costio

Os byddwch angen newid eich trwydded wedi iddi gael ei chyhoeddi, bydd angen ichi ymgeisio am amrywiad.

Pa fath o newid alla’ i ei wneud?

Mae dau fath o amrywiad y gallwch ymgeisio amdanynt:

Mân newid (amrywiad gweinyddol):

  • Newid enw neu gyfeiriad deilydd y drwydded
  • Trosglwyddo’r drwydded i berson arall
  • Lleihau cyfanswm y dŵr y byddwch yn ei dynnu
  • Rhannu’r cyfanswm a drwyddedir yr ydych yn ei dynnu rhwng dau neu fwy o bobl (dosrannu)
  • Marwolaeth, neu fethdaliad, deilydd y drwydded (breinio)

Newid cymhleth (amrywiad technegol):

  • Cynyddu cyfanswm y dŵr yr ydych am ei dynnu
  • Newid lleoliad y tyniad dŵr
  • Newid dyluniad / strwythur cronni dŵr

Sut alla’ i gael help i ymgeisio?

Os byddwch angen help neu os ydych am wirio unrhyw fater cyn anfon cais ffurfiol atom, gallwch anfon ymholiad cyn-ymgeisio atom.

Sut ddylwn i ymgeisio i newid fy nhrwydded?

Cwblhewch y ffurflenni cais am amrywiad gweinyddol neu amrywiad technegol gan ddefnyddio ein nodiadau cyfarwyddyd i’ch helpu, ni fyddwn yn derbyn ffurflenni anghyflawn. Mae’n bosibl y bydd angen ichi anfon gwybodaeth atom i gefnogi eich cais, cewch hyd i fwy o wybodaeth am hyn gyda’n ffurflenni cais.

Os bydd deilydd y drwydded farw, neu os caiff ei ddyfarnu’n fethdalwr, fydd dim angen ichi lanw ffurflen, yn hytrach bydd rhaid ichi ein hysbysu trwy lythyr.

Faint fydd hyn yn costio?

Tâl ymgeisio – gwneir amrywiadau gweinyddol yn rhad ac am ddim.
Mae’r tâl ymgeisio’n daladwy am amrywiad technegol. Cewch hyd i’r rhain ar ein tudalen Ymgeisio am drwydded tynnu neu gronni dŵr. Ceir eglurhad ar sut i dalu’r tâl ymgeisio yn nodyn cyfarwyddyd y ffurflen gais.

Tâl hysbysebu – os ydych yn amrywio eich trwydded yn dechnegol, mae’n bosibl y bydd angen hysbysebu eich cais. Fe ofynnwn ichi dalu tâl gweinyddol o £100 inni yn ogystal â chost yr hysbyseb, os bydd angen.

Pa mor hir gymer hi i wneud penderfyniad am fy nghais?

Amrywiad gweinyddol - byddwn yn anelu i lunio penderfyniad ar eich cais o fewn 20 diwrnod i dderbyn cais cyflawn.

Amrywiad technegol - byddwn yn anelu i lunio penderfyniad ar eich cais am drwydded tynnu neu gronni dŵr o fewn 3 mis i dderbyn cais cyflawn, neu 4 mis os bydd angen inni hysbysebu eich cais.

Beth ddylid ei wneud os bydd deilydd y drwydded farw, neu os caiff ei ddyfarnu’n fethdalwr?

Os bydd deilydd y drwydded farw neu os yw’n unigolyn (ddim cwmni) gaiff ei ddyfarnu’n fethdalwr, gall y drwydded ddod yn gyfrifoldeb (cael ei ‘breinio’) ei ymddiriedolwr.

Bydd rhaid i’r ymddiriedolwr anfon copi inni o’r dystysgrif marwolaeth a’n hysbysu trwy lythyr, o fewn 15 mis, mai nhw sy’n gyfrifol am y drwydded, gan nodi eu henw a’u cyfeiriad cyswllt ar gyfer bilio neu unrhyw ohebiaeth bellach sy’n berthnasol i’r drwydded. Os na wnewch chi ein hysbysu, caiff y drwydded ei dirymu wedi 15 mis.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WRA Manylion yr ymgeisydd ac amlinelliad o'r cynnig WORD [169.4 KB]
Ffurflen WRE Cais am drwydded newydd i gronni dŵr, amrywiad technegol i drwydded cronni dŵr neu waredu croniad presennol WORD [150.1 KB]
Ffurflen WRF Amrywiadau gweinyddol i drwyddedau presennol WORD [180.1 KB]
Nodyn canllaw WRX Ffurflenni cais adnoddau dŵr PDF [389.4 KB]