Lefelau’r gwasanaeth trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceir manylion yma ynghylch sut y byddwn yn rheoli ceisiadau am drwyddedau, gan gynnwys pa mor hir y gallech ddisgwyl i ni brosesu eich cais

Ers 1 Ebrill 2013 daeth yr holl ddyletswyddau trwyddedu (golyga hynny unrhyw gofrestriad, eithriad, cymeradwyaeth, caniatâd, trwydded, cydsyniad neu unrhyw awdurdodiad arall), a oedd yn gyfrifoldeb Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth Cymru i’w rheoleiddio ac, mewn rhai ardaloedd, Llywodraeth Cymru, o dan gylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Golyga’r newid hwn y bydd cwsmeriaid yn cael un ymateb clir a sengl i geisiadau trwydded ac na fydd yn rhaid ymgeisio i nifer o sefydliadau gwahanol ynghylch rhai gweithgareddau.

Monitro perfformiad

Byddwn yn monitro perfformiad rheoleiddio’n glos iawn ac yn darparu gwasanaeth o ansawdd da as fydd yn cyfarfod â gofynion yr amgylchedd a busnesau yng Nghymru. Mae manylion yn Nhabl 1 o lawer o’r cyfundrefnau rheoleiddio rydym yn gyfrifol amdanynt ac o’r cyfnodau amser y byddwn yn cadw atynt.

Cyfnodau amser

Os byddwch angen penderfyniad ar gais mewn llai o amser na’r cyfnod yn Nhabl 1, trafodwch gyda ni wrth gyflwyno’r cais.

Rydym yn argymell eich bod yn ymgeisio am drwyddedau mewn da bryd (yn ddelfrydol ar ôl cael cyngor cyn ymgeisio gennym ni), gan gyflwyno’r holl wybodaeth angenrheidiol a chan gadw’r cyfnodau amser penderfynu mewn cof. Efallai bydd ceisiadau cymhleth, sydd o gryn ddiddordeb cyhoeddus neu a allai gael cryn effaith ar leoliad sensitif, yn gofyn am gyfnod hirach i’w penderfynu nag sydd yn Nabl 1.

Rheoli’ch cais

Pan fyddwch yn cyflwyno cais i ni am drwydded, bydd un o’n swyddogion a fydd yn gyfrifol am benderfynu'ch cais yn cysylltu â chi. Bydd y swyddog hwnnw’n egluro wrthych sut y bydd y cais yn cael ei brosesu, sut y gallwch chi gysylltu a beth yw’r terfynau amser ar gyfer penderfynu. Bydd y swyddog hefyd yn trafod eich disgwyliadau gyda chi.

Byddwch yn cael gwybod hynt eich cais gydol y broses benderfynu fel eich bod yn ymwybodol o sut y mae’ch cais yn symud yn ei flaen.

Tabl 1. Cyfnodau amser statudol ar gyfer penderfynu

Trwyddedu/Cydsynio/Awdurdodi

Cyfnod Penderfynu Statudol

Cytundeb Lefel Gwasanaeth

 

 

 

Trwydded Benodol Gwastraff

4 mis

 

Trwydded Rheol Safonol Gwastraff

3 mis

 

Amrywio Trwydded Gwastraff

3 mis neu 4 mis gydag ymgynghoriad

 

Trosglwyddo Trwydded Gwastraff

2 fis

 

Ildio Trwydded Gwastraff

3 mis

 

Eithriad Gwastraff T11

 

25 diwrnod gwaith

Adnoddau Gwastraff Mwyngloddio Categori A

 

9 mis

Lleoli Peiriannau Symudol

 

25 diwrnod gwaith

Asesiad cynllun adfer gwastraff

 

25 diwrnod gwaith

Trwydded Benodol Gosodiadau

4 mis

 

Amrywiad Sylweddol Gosodiadau

4 mis

 

Trwydded Rheol Safonol Gosodiadau

3 mis

 

Amrywio Trwydded Gosodiadau

3 mis

 

Mae gan geisiadau RSR linellau amser statudol (y rhan fwyaf yn 3 mis)

 

 

Ildio Trwydded Gosodiadau

3 mis

 

Trosglwyddo Trwydded Gosodiadau

2 fis

 

Trwydded Benodol Ansawdd Dŵr

4 mis

 

Trwydded Rheol Safonol Ansawdd Dŵr

3 mis

 

Amrywiadau Trwydded Ansawdd Dŵr

4 mis gyda hysbyseb, 3 mis heb

 

Trosglwyddo Trwydded Ansawdd Dŵr

 

20 diwrnod gwaith

Ildio Trwydded Ansawdd Dŵr

 

20 diwrnod gwaith

Chwynladdwyr Cymhleth Ansawdd Dŵr

 

13 wythnos

Chwynladdwyr Syml Ansawdd Dŵr

 

10 diwrnod gwaith

Ceisiadau’r Diwydiant Dŵr adran 165/166

5 diwrnod gwaith fel arfer , 10 diwrnod gwaith os bydd angen asesiad cynefin, 3 mis os nad yw’n ollyngiad unwaith ac am byth

 

Adnoddau Dŵr Trydan Dŵr

4 mis os yw'n cael ei hysbysebu, 3 mis os nad yw’n cael ei hysbysebu

 

Tynnu o Adnoddau Dŵr

4 mis os yw'n cael ei hysbysebu, 3 mis os nad yw’n cael ei hysbysebu

 

Cronni Adnoddau Dŵr

4 mis os yw'n cael ei hysbysebu, 3 mis os nad yw’n cael ei hysbysebu

 

Trwydded Dros Dro Adnoddau Dŵr

20 diwrnod gwaith

 

Trwydded Drosiannol Adnoddau Dŵr  (awdurdodiadau newydd)

Yn ystod cyfnod  01 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2022

 

Diddymu Trwydded Echdynnu Adnoddau Dŵr

 

20 diwrnod gwaith

Diddymu Trwydded Cronni Adnoddau Dŵr

 

3 mis

Mân Amrywiad Adnoddau Dŵr (heb fod yn gymhleth)

 

20 diwrnod gwaith

Mân Amrywiad Adnoddau Dŵr (cymhleth)

 

3 mis

Tariff Dwy Ran Adnoddau Dŵr

 

20 diwrnod gwaith

Cyn Cais Adnoddau Dŵr (ynni dŵr)

 

45 diwrnod gwaith

Cyn Cais Adnoddau Dŵr (ddim yn ynni dŵr)

 

45 diwrnod gwaith

Trwydded Ymchwilio Dŵr Ddaear Adnoddau Dŵr

 

45 diwrnod gwaith

Trwydded Amddiffynfeydd Llifogydd.

2 fis

 

Trwydded rhwydi

 

Ar ôl derbyn tâl byddwn yn anfon eich trwydded, tagiau sgerbwd a llyfrau log atoch trwy bost cofnodedig. Dylech eu derbyn cyn dechrau’r tymor neu o fewn pum diwrnod gwaith os yw’r tymor eisoes wedi dechrau

Symudiadau Pysgod

 

Byddwn angen 20 diwrnod gwaith i brosesu’ch cais. Fodd bynnag, byddwn yn gobeithio ei brosesu o fewn 10 diwrnod gwaith.

Trwydded Rhywogaethau dan Warchodaeth

 

30 diwrnod gwaith

Rhywogaethau dan Warchodaeth Ewropeaidd (Morol)

 

30 diwrnod gwaith

Cydsyniad SoDDGA i berchnogion / preswylwyr ble nad ydynt yn ymgymerwyr statudol

4 mis

 

Cydsyniad SoDDGA i ymgymerwyr statudol

 

28 diwrnod gwaith

Cyfyngiadau ac Eithriadau Mynediad Agored

 

Hyd at 16 wythnos yn dibynnu amserlen y cais eithrio / cyfyngiad

Trwyddedau Torri Coed

Cynlluniau Rheoli Coedwig

 13 wythnosau

 

Penderfyniadau (Coedwigaeth) Asesiad Effeithiau Amgylcheddol

 28 diwrnod gwaith

 

Trwyddedu Morol - Barn Sgrinio

90 diwrnod

 

Trwyddedu Morol - Barn Sgrinio

 

90 diwrnod

Trwyddedu Morol - Sgrinio a Chwmpasu

 

90 diwrnod

Trwydded Forol – Cais Band 1 

 

6 wythnos, fodd bynnag os gwnaed y penderfyniad nad oes angen datganiad dull ardal sensitif yna fel arfer bydd penderfyniad yn cael ei wneud o fewn 4 wythnos.

Trwydded Forol – Cais Band 2

 

4 mis 

Trwydded Forol – Cais Band 3

 

Oherwydd natur amrywiol a chymhleth prosiectau band 3 nid oes lefel gwasanaeth gytunedig ar gyfer penderfynu

Cyflawni Amodau Trwydded Forol Band 2 

 

6 wythnos 

Cyflawni Amodau Trwydded Forol Band 3

 

Oherwydd natur amrywiol a chymhleth prosiectau band 3 nid oes lefel gwasanaeth gytunedig ar gyfer penderfynu

Cyflawni amod monitro Trwydded Forol 

 

8 wythnos 

Amrywiad 1 Newidiadau gweinyddol i Drwydded Forol

 

21 diwrnod 

Amrywiad 2 Newidiadau Cymhleth i Drwydded Forol 

 

4 mis ar gyfer Band 2

Dim ar gyfer Band 3

Amrywiad 3 Newidiadau cyffredinol i Drwydded Forol

 

8 wythnos

Trosglwyddo Trwydded Forol

 

21 diwrnod

Rhybuddion Statudol Iechyd Planhigion

 

30 diwrnod gwaith o ddyddiad cadarnhau’r haint i gyhoeddi rhybudd neu lythyr

System Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Newydd-ddyfodiaid (Ymestyn Gallu Arwyddocaol)

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Cronfa Newydd-ddyfodiaid (Ymestyn Gallu Arwyddocaol)

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Newydd

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Amrywiad Gweinyddol

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Mân Amrywiad

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Amrywiad Sylweddol

2 fis

 

Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Trosglwyddo

2 fis

 

System Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Trosglwyddo Cyfuniad

2 fis

 

System Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Ildio

2 fis

 

System Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Diddymu

2 fis

 

System Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd - Hysbysiad

2 fis