Ardaloedd Draenio Mewnol - archwiliad

Hysbysiad o gwblhau archwiliad a hawl i arolygu’r datganiad blynyddol

Datganiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021

Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Mae archwiliadau cyfrifon Afon Conwy; Afon Ganol; Cors Ardudwy ; Cors Borth; Dysynni; Harlech a Maentwrog; Llanfrothen; Cors Malltraeth ; Glaslyn a Phensyflog; Mawddach a Wnion; Tywyn; Powysland; Gwent Ardaloedd Draenio Mewnol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 wedi dod i ben.

Mae’r datganiad blynyddol ar gael i’w arolygu gan unrhyw etholwr llywodraeth leol ar gyfer ardal Afon Conwy; Afon Ganol; Cors Ardudwy ; Cors Borth; Dysynni; Harlech a Maentwrog; Llanfrothen; Cors Malltraeth ; Glaslyn a Phensyflog; Mawddach a Wnion; Tywyn; Powysland; Gwent Ardaloedd Draenio Mewnol drwy wneud cais i:

Hayley MacDonald-Jones, Cyfrifydd Busnes,
Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhos Rd,
Bangor, Gwynedd , LL57 2DW

Amseroedd y cyfnod y gall etholwr llywodraeth leol wneud cais i arolygu’r datganiad blynyddol: rhwng 09:00 am a 17:00 pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus), pan yw’n bosibl i unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r datganiad blynyddol.

Bydd copïau yn cael eu darparu i unrhyw etholwr llywodraeth leol am dâl o £1 am bob copi o’r datganiad blynyddol.

Tîm Digidol, CNC

Ddyddiad rhoi’r hysbysiad: 30/09/2021

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Afon Conwy

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 4,097 5,395 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 29,485 33,006 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 10,352 25,880 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 17,835 8,239 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 5,395 4,282 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 7,837 10,096 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 2,442 5,814 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 5,395 4,282 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Afon Ganol

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 904 1,676 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol 0 0 Yr pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Cytunwyd ar fethodoleg o unioni hyn gyda'r Staff Rheoli a Gweithredol ac roedd yn seiliedig ar raglen waith sydd wedi'i hallosod ar gyfer y blynyddoedd ariannol yr effeithiwyd arni. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 14,142 16,967 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 13,370 13,140 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 2,321 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 1,676 3,182 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 116 257 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 1,560 2,925 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 1,676 3,182 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

 

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Cors Ardudwy

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 15,267 18,517 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol 0 0 Yr pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Cytunwyd ar fethodoleg o unioni hyn gyda'r Staff Rheoli a Gweithredol ac roedd yn seiliedig ar raglen waith sydd wedi'i hallosod ar gyfer y blynyddoedd ariannol yr effeithiwyd arni. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 17,796 18,611 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 14,546 12,275 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio..
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 1,837 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 18,517 23,016 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 393 527 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 18,124 22,489 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 18,517 23,016 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Borth

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen -4,258 9,141 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol 14 0 Pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 23,478 25,320 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 5,990 10,601 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 4,103 4,499 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 9,141 19,361 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 318 1,913 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 8,823 17,448 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 9,141 19,361 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Fali Dysynni

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 130 -2,150 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol 0 0 Yr pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Cytunwyd ar fethodoleg o unioni hyn gyda'r Staff Rheoli a Gweithredol ac roedd yn seiliedig ar raglen waith sydd wedi'i hallosod ar gyfer y blynyddoedd ariannol yr effeithiwyd arni. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 28,001 32,746 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 30,281 28,764 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 3,694 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen -2,150 -1,862 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 697 2,556 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 2,847 4,418 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen -2,150 -1,862 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Harlech a Maentwrog​​

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 10,257 10,016 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 27,890 28,433 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 28,131 22,520 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 TCyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 2,131 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 10,016 13,798 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 981 1,154 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 9,035 12,644 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 10,016 13,798 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.
13. Total borrowing 0 0 The outstanding capital balance as at 31 March of all loans
from third parties (including PWLB).

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Llanfrothen​

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 694 476 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 18,295 19,196 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 18,513 16,444 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 3,345 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 476 -117 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 2,851 2,383 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 2,375 2,500 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 476 -117 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Cors Malltraeth

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 5,199 1,713 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 26,023 28,252 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 17,413 26,721 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 12,096 6,024 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 1,713 -2,780 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 17,194 28,045 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 15,481 30,825 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 1,713 -2,780 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Glaslyn a Pensyflon

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 23,728 31,050 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol 0 0 Yr pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Cytunwyd ar fethodoleg o unioni hyn gyda'r Staff Rheoli a Gweithredol ac roedd yn seiliedig ar raglen waith sydd wedi'i hallosod ar gyfer y blynyddoedd ariannol yr effeithiwyd arni. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 28,371 29,294 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 21,049 24,626 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 2,134 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 31,050 33,584 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 1,494 405 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 29,556 33,179 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 31,050 33,584 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Maddach a Wnion​

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 15,531 11,857 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 22,940 26,655 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 26,614 27,510 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 0 3,713 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 11,857 7,289 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 1,478 1,965 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 10,379 5,324 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 11,857 7,289 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Tywyn

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 589 -1,556 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 4,367 5,797 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 0 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 2,471 5,328 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 4,041 1,058 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen -1,556 -2,145 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 0 1 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 1,556 2,146 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen -1,556 -2,145 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Powysland

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 65,557 65,375 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 96,281 95,940 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 0 18,788 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 81,198 54,294 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 15,265 2,260 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 65,375 123,549 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 15,971 12,097 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 49,404 111,452 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 65,375 123,549 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
0 0 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

 

Datganiadau cyfrifyddu 2020-21 ar gyfer Ardal Draenio Mewnol Gwent​

Eitem Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020 (£) Nodiadau ac arweiniad i'r rhai sy'n casglu
(Talgrynnwch yr holl ffigurau i'r £nesaf.
Peidiwch â gadael unrhyw flychau'n wag ac rhowch wybod
am falansau £0 neu ddim. Rhaid i'r holl ffigurau gytuno i'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol)
1. Balansau a ddygwyd ymlaen 1,049,306 787,826 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodir yn y cofnodion ariannol. Rhaid cytuno i Linell 7 y flwyddyn flaenorol.
Addasiad i falansau'r flwyddyn flaenorol -4,086 -8,588 Yr pwrpas yr addasiad hwn yw cywiro balansau ADM y flwyddyn flaenorol oherwydd costau na chodwyd yn gywir. Cytunwyd ar fethodoleg o unioni hyn gyda'r Staff Rheoli a Gweithredol ac roedd yn seiliedig ar raglen waith sydd wedi'i hallosod ar gyfer y blynyddoedd ariannol yr effeithiwyd arni. Mae'r addasiad hwn bellach yn adlewyrchu balans yr ADM yn deg.
2. (+) Cyfraddau ac ardollau arbennig 1,022,477 1,020,147 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm yn ystod y flwyddyn o gyfraddau uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar awdurdodau lleol.
3. (+) Pob incwm arall 20,000 134 Cyfanswm y derbyniadau neu'r incwm fel y'u cofnodir yn y llyfr arianparod llai'r hyrddod ac ardollau arbennig (llinell 2) igyfraniadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
4. (-) Cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio 810,883 1,033,063 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio.
5. (-) Llog benthyciad/addaliadau cyfalaf 0 0 Cyfanswm y gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn arfenthyciadau'r Bwrdd (os oes rhai).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill 497,576 298,617 Cyfanswm y taliadau neu'r gwariant fel y'u cofnodir yn y llyfr arian a'rgorsafoedd pwmpio(llinell 4) a llog benthyciad/addaliadau
cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys cyfraniadau i Asiantaeth yr Amgylchedd.
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 779,238 467,839 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn gyfartal (1+2+3) – (4+5+6).
8. (+) Dyledwyr a balansau stoc 3,676 6,796 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth y dyledion sy'n ddyledus iddynt a'r balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm yr arian parod a'r buddsoddiadau 856,635 542,116 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol ac adneuo, daliadau arian parod a buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 31 Mawrth. Mae'r muhwn yn cytuno â'r cydbwysedd llyfr arian parod cyson yn unol â chysoni'r banc.
10. (-) Credydwyr 81,073 81,073 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y Bwrdd (ac eithrio benthyca) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen 779,238 467,839 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyfartal Llinell 7 uchod: Nodwch y cyfanswm o (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog
ac asedau hirdymor
1,071,144 1,087,787 Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddi ar 31 Mawrth o'r holl asedau sefydlog sy'n eiddo i'r Bwrdd ac unrhyw asedau hirdymor eraill – ee, benthyciadau i drydydd partïon, buddsoddiadau eraill i'w dal ar gyfer y tymor hir h.y. mwy na 12 mis.

 

Diweddarwyd ddiwethaf