Pam na allwch golli Cynhadledd MineXchange eleni os ydych yn gweithio ym maes adfer mwyngloddiau yng Nghymru

Cynhadledd ddeuddydd yw MineXchange sy’n datblygu cysylltiadau rhwng pobl sy’n gweithio ym maes adfer mwyngloddiau yng Nghymru. Rydym yn awyddus i helpu pobl o’r byd academaidd, o ddiwydiannau ac o’r sector cyhoeddus i lunio cysylltiadau newydd ac i gefnogi arloesedd drwy rannu gwybodaeth a phrofiadau. Bydd y gynhadledd hefyd yn edrych ar gyfleoedd i fasnacheiddio amgylcheddau mwyngloddiau sydd wedi’u difrodi.

Ni fu’n bosibl inni gynnal y gynhadledd ers 2019 oherwydd pandemig Covid-19, felly rwy’n hynod o falch ein bod yn gallu cyfarfod unwaith eto a bwrw ymlaen â’r datblygiadau ym maes adfer mwyngloddiau yng Nghymru. Cynhelir y gynhadledd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 12 a 13 Medi.

Y gynhadledd hon – sy’n cael ei threfnu gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda’r Awdurdod Glo – yw’r lle i ddod i ddysgu am ddatblygiadau mewn adfer mwyngloddiau a’r dulliau a’r dechnoleg diweddaraf.

Bydd y diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau ac astudiaethau achos gan arbenigwyr yn y maes, o ddiwydiannau, y sector cyhoeddus a’r byd academaidd.

Ar yr ail ddiwrnod – nad yw’n orfodol i’r mynychwyr – trefnir taith dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Awdurdod Glo i Gwm Rheidol ac Ystumtuen i weld y gwaith adweirio diweddaraf ar y mwynglawdd metel a’r treialon trin dŵr mwyngloddiau a wneir yn yr ardal. Bydd cludiant yn cael ei drefnu.

Gallwch gofrestru yn rhad ac am ddim ac mae’n rhaid cofrestru er mwyn mynychu.

Cofrestrwch i fynychu MineXchange 2022.

Gellir archebu llety yn uniongyrchol gyda Phrifysgol Aberystwyth drwy e-bostio https://bookaccommodation.aber.ac.uk/.

Rwy’n hynod o falch ein bod wedi llwyddo i drefnu siaradwyr o safon mor uchel a fydd yn cyflwyno eu gwaith ar ystod eang o bynciau. Ond peidiwch â chymryd fy ngair i! Darllenwch drwy’r agenda isod – ac fe welwn ni chi yn Aberystwyth ym mis Medi!

Agenda

Diwrnod 1: 12 Medi 2022

 

9.00-9.30

Derbyniad a choffi

9.30-9.35

Cyflwyniad agoriadol gan y Cadeirydd (Bob Vaughan)

09.35-9.55

Diweddariad ar y Rhaglen Mwyngloddiau Metel yng Nghymru (Pete Stanley, CNC)

9.55-10.15

Profion olrhain o fewn amgylcheddau mwyngloddiau: Dulliau ansoddol a meintiol a ddefnyddir yng Ngwaith Plwm Parc

(Richard Cheal, WSP)

10.15-10.40

Rheoli Dŵr Wyneb Esgair Mwyn

(Lewis Wardle/James Cochrane, AECOM)

10:40-11:00

 

Ymchwil Dosrannu Ffynonellau Llygredd yn Nant y Mwyn (Aaron Todd, Prifysgol Abertawe)

11.05-11.35

Egwyl Te a Choffi

11.35- 12.15

Prif siaradwr: Canlyniadau sy’n dod i’r amlwg o Brosiect METAL SoLVER - SMARTEXpertise

(Yr Athro Devin Sapsford, Prifysgol Caerdydd)

12.15-12.35

Treialon ar raddfa cynllun peilot i drin dŵr mwyngloddiau gan ddefnyddio Swbstrad Alcalïaidd Gwasgaredig – Canlyniadau maes o Fynydd Parys a Chwm Rheidol

(Dr Tobias Röetting, WSP)

12:35- 12:55

Ased neu risg? Pam y mae angen ffordd integredig o feddwl i gau mwyngloddiau yn gynaliadwy

(Steven Pearce : Mine Environmental Management)

13.00-14.00

 

Cinio [i’w ddilyn gan Beryglon Pyllau a Thomenni Glo – Cadeirydd y Prynhawn Carl Banton]

14.00-14:20

Rheoli Digwyddiad Tomen Lo Aberllechau

(Darren Bryant, Yr Awdurdod Glo)

14.20-14.40

Fframwaith deddfwriaethol newydd ar gyfer diogelwch tomenni glo yng Nghymru

(Lori Frater, Llywodraeth Cymru)

14.40-15.00

Diogelwch Tomenni Glo – Safbwynt yr Awdurdod Lleol

(Roger Waters, Pennaeth Gwasanaeth : Rhondda Cynon Taf)

15.00-15.20

Technegau Synhwyro o Bell ar Domenni Glo yng Nghymru

(Darren Bryant, Yr Awdurdod Glo)

15.20-15.40

Egwyl Te a Choffi

15.40-16.00

Sut y gall pyllau glo segur Prydain gefnogi dyfodol carbon isel (Gareth Farr, Yr Awdurdod Glo)

16:00-16:20

Ecoleg ac Amrywiaeth Ffyngau’r Tipiau Glo

(Emma Williams, Coal Tip Fungi)

16:20-16:40

Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol (CEIC) – Materion Dŵr a Datblygu Synwyryddion i helpu i leihau effeithiau sy’n llygru. (Dr Katie Beverley a Jill Davies, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

16:40- 17:00

Cydweithio ar Ymchwil, Datblygiad ac Arloesi o fewn Rhaglenni Myngloddiau’r DU i Optimeiddio triniaethau a dulliau arloesol eraill

(Nick Cox, Yr Awdurdod Glo)

19:30

Pryd gyda’r nos

Diwrnod 2: 13 Medi 2022

 

09.15 ~13.00

Taith maes i Gwm Rheidol ac Ystumtuen/Bwlchgwyn (Ni ddarperir cinio).

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru