Ydych chi’n gweithio mewn coedwigoedd neu goetiroedd yng Nghymru? Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Cymerwch ran mewn arolwg o’r diwydiant cyfan a rhowch eich barn ar rôl coed a phren yn economi'r DU  

Os ydych chi’n gweithio mewn coetiroedd neu goedwigoedd yng Nghymru neu os ydych chi’n dibynnu arnynt fel rhan o'ch busnes, gallwch chi helpu i wneud cyfraniad hollbwysig i'ch diwydiant drwy gymryd rhan yn yr arolwg cyflym 15 munud hwn, fel bod rôl gynyddol bwysig coed a phren i economi'r DU yn cael ei chydnabod.  

Beth yw pwrpas yr arolwg?  

Mae Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth a Scottish Forestry wedi dod at ei gilydd i gynnal asesiad o gyfraniad economaidd coedwigaeth yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Bydd hyn yn amcangyfrif y gwerth economaidd a gynhyrchir ym mhob elfen o'r sector a phob sefydliad mewn busnesau coedwigaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Feithrinfeydd
  • Plannu
  • Rheoli
  • Cadwraeth
  • Hamdden
  • Cynaeafu
  • Prosesu
  • Addysg
  • Cymuned
  • Ymchwil

Bydd y wybodaeth o'r arolwg hefyd yn helpu'r sector i fod yn gadarn ac yn broffesiynol wrth iddo ehangu a datblygu.

Bydd y wybodaeth o'r arolwg hefyd yn helpu'r sector i fod yn gadarn ac yn broffesiynol wrth iddo ehangu a datblygu.

Sut alla i gymryd rhan?  

Bydd gwybodaeth yn cael ei chasglu drwy e-arolwg. Cedwir pob ateb yn hollol gyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth am unigolion yn cael ei throsglwyddo i'r comisiynwyr nac i unrhyw drydydd parti.

Bydd staff rheng flaen yn casglu ac yn dadansoddi'r data i ddarparu gwybodaeth ar lefel Prydain Fawr a'r Cenedl-wladwriaethau. 

Cymerwch ran yn yr arolwg yma:GB Forestry - Company Survey (surveymonkey.co.uk)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu drwy'r llinell gymorth ganlynol: forestry.surveysupport@frontlinemc.com

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru