Diwrnod Mae Gen i Hawl – 7fed Rhagfyr 2021

Ydych chi’n gwybod bod hi’n Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg ar 7fed o Ragfyr?

Trefnir yr ymgyrch gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i godi ymwybyddiaeth o'r hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio'r Gymraeg gyda sefydliadau cyhoeddus fel ni. Nod y diwrnod yw rhoi gwybod i bobl pa wasanaethau y dylent eu disgwyl yn Gymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r gwasanaethau hynny. Mae hyn hefyd yn cynnwys pa hawliau sydd gan aelodau staff i ddefnyddio'r iaith yn y gweithle.

Mae CNC yn gweithio'n galed i ddatblygu cyfleoedd i ddefnyddio a dysgu'r Gymraeg ac i sicrhau bod yr holl adnoddau angenrheidiol ar gael i'n myfyrwyr sy'n dymuno ymgysylltu â'r iaith.

Mae safonau'r Gymraeg yn golygu bod rhai pethau y mae'n rhaid i'n staff eu gwneud yn ddwyieithog yn ddyddiol. Mae gallu ateb y ffôn ac anfon gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg yn enghraifft o hyn yn ogystal â chael staff i recordio eu lefelau siarad Cymraeg eu hunain. Mae'r fideo isod yn crynhoi llawer o'r hyn sy'n ofynnol gennym ni fel corff cyhoeddus mewn cymru.

Er nad yw pob aelod o'n staff yn siaradwyr Cymraeg rhugl, rydym yn darparu ystod o adnoddau sy'n eu helpu i weithio'n ddwyieithog.

Gallwch ddarllen y Polisi Safonau Iaith Cymraeg llawn sy'n esbonio'r safonau y gofynnir inni gydymffurfio â hwy yn ein Nodyn Cydymffurfiaeth, a sut rydym yn bwriadu cydymffurfio â phob Safon.

Dywedodd Lyn Williams, cynghorydd arbenigol - rheoli pobl yn CNC:

“Fel corff cyhoeddus mae ystyriaethau Cymraeg yn rhan o'n gwaith yn ddyddiol ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau Cymraeg i'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid sy'n hafal i'r rhai a ddarperir yn Saesneg.

“Fel sefydliad dwyieithog rydym yn cefnogi ein staff i ymgymryd ag unrhyw lefel o hyfforddiant Cymraeg sydd ei angen arnynt. Mae ymgyrchoedd fel Diwrnod Hawliau Iaith Cymru yn ein hatgoffa arwyddocâd gallu cynnig gwasanaethau dwyieithog i bawb sy'n defnyddio ein gwasanaethau eang.

“Rydyn ni'n falch o fod yn un o 120+ o sefydliadau sy'n gweithredu safonau'r Gymraeg ac yn cefnogi'r ymgyrch hon heddiw, er mwyn sicrhau bod y rhai rydyn ni'n delio â, gan gynnwys ein staff ein hunain, yn gwybod pa wasanaethau y gallant eu disgwyl a bod ganddynt hawl i'w derbyn yn Gymraeg gan CNC. ”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru