Gwelliannau Ecolegol i Strwythurau Arfordirol

Mae newid hinsawdd yn cael effaith sylweddol ar arfordir a chymunedau Cymru. Mae’n mynd yn fwy pwysig byth i amddiffyn cymunedau rhag effeithiau cynnydd yn lefel y môr a llifogydd, ac i gynnal amwynderau i bobl eu mwynhau. Rhaid hefyd gyfyngu ar effeithiau colled bioamrywiaeth yn sgil gwasgfa arfordirol a ffactorau eraill. Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae datrysiadau seiliedig ar natur wedi dod yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r problemau hyn.

Er mwyn cefnogi’r anghenion hyn, fe wnaethom gomisiynu Arup i lunio adroddiad canllaw a phecyn cymorth hyfforddiant i randdeiliaid a staff sy’n amlinellu sut i wneud newidiadau i strwythurau arfordirol i wella bioamrywiaeth o amgylch ein harfordir. Dyma’r canllaw cyntaf o’i fath ar gyfer gwelliannau ecolegol i strwythurau arfordirol a bydd yn cynnig mewnwelediadau ymarferol a gwerthfawr i ymarferwyr.

Bu’r tîm amlddisgyblaethol yn gweithio gyda staff CNC, Llywodraeth Cymru, Dŵr Cymru, amryw Awdurdodau Lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd, Network Rail a rhanddeiliaid eraill i lunio’r canllaw gam-wrth-gam ar gyfer ymarferwyr yn y maes.

Mae’r canllaw’n dangos beth yw gwelliannau ecolegol, a’r sylfaen dystiolaeth hyd yma ynghylch eu defnydd. Mae’n mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau sydd ar hyn o bryd yn eu hatal rhag cael eu defnyddio, ac yn cynnwys prosesau mewn camau i gefnogi sefydliadau i roi’r gwelliannau ecolegol ar waith o fewn eu prosiectau, gan gynnwys ystyriaethau mewn perthynas â chaniatâd a thrwyddedu. Mae’n amlygu nifer o achosion achos ble mae’r nodweddion hyn wedi’u defnyddio hyd yma, gan gynnwys prosiect peilot teils Wal Fôr y Mwmbwls ac ym Mhenrhyn ble bydd nifer o byllau llanw yn cael eu gosod ar wahanol lefelau ar y blaendraeth.     

Nod y canllaw yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynyddol gwelliannau ecolegol. Ac yn bwysig, helpu ymarferwyr, peirianwyr, rheoleiddwyr, rheolwyr asedau, a’r rhai eraill sy’n gwneud penderfyniadau i ddechrau defnyddio gwelliannau ecolegol yn ehangach.

Wrth i ni ddatblygu ein profiad o ran gweithredu, monitro a’r sylfaen dystiolaeth dros y blynyddoedd nesaf, bydd y canllaw yn cael ei ddatblygu i adlewyrchu hynny, fel y gall sefydliadau barhau i’w ddefnyddio fel y prif adnodd ar gyfer gwelliannau ecolegol ar hyd yr arfordir.

Mae’r ddogfen ganllaw a’r pecynnau cymorth hyfforddiant i’w cael ar ein gwefan ar ddatrysiadau seiliedig ar natur yma.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru