Cofrestru neu adnewyddu fel cludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff

Sut i ymgofrestru’n gludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff, neu adnewyddu cofrestriad. Mae’n cynnwys pwy sy’n gorfod ymgofrestru a phryd, taliadau, a sut i wneud newidiadau i’ch manylion cofrestru

Sut i gofrestru adnewyddiad

Cofrestru ar-lein fel cludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff.

Taliadau

Ni chodir tâl am gofrestriad haen is. Nid oes angen i chi adnewyddu cofrestriad haen is.

Mae cofrestriad haen uwch newydd yn costio £154. Bydd hwn yn dod i ben ar ôl tair blynedd. Mae'n costio £105 i adnewyddu cofrestriad haen uwch cyn y dyddiad dod i ben.

Gallwch adnewyddu eich cofrestriad haen uwch yn ystod y chwe mis cyn y dyddiad y bydd yn dod i ben. Bydd eich cofrestriad newydd yn dechrau y diwrnod ar ôl i'ch cofrestriad cyfredol ddod i ben. Bydd angen eich rhif cofrestru a'r cod unigryw y byddwn yn anfon atoch yn eich llythyr neu e-bost adnewyddu.

Mae pob cofrestriad wedi'i eithrio rhag TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau na derbynebau TAW.

Gwnewch gais i'r rheoleiddiwr cywir

Os yw eich busnes yng Nghymru, rhaid i chi gofrestru gyda ni a dilyn y canllawiau hyn.

Os yw eich busnes yn Lloegr, cysylltwch ag Asiantaeth yr Amgylchedd. Os yw eich busnes yn yr Alban, cysylltwch ag Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban (SEPA).

Pwy sy'n gorfod cofrestru

Os ydych yn cludo gwastraff fel arfer ac yn rheolaidd fel rhan o'ch busnes eich hun, bydd angen i chi gofrestru fel cludwr gwastraff. Mae “fel arfer ac yn rheolaidd” yn golygu ei fod yn rhan o'ch busnes arferol, hyd yn oed os ydych yn ei wneud yn afrheolaidd. 

Os yw eich busnes yn trefnu i wastraff o sefydliadau eraill gael ei gludo, ei waredu neu ei adfer, mae angen i chi gofrestru fel brocer gwastraff.

Os yw eich busnes yn prynu a gwerthu gwastraff, neu'n defnyddio asiant i wneud hyn, mae angen i chi gofrestru fel deliwr gwastraff.

Mae cofrestru'n ofyniad cyfreithiol ac rydych yn cyflawni trosedd os nad ydych yn cofrestru pan fo angen.

Canfyddwch a yw eich gweithgareddau chi’n golygu eich bod yn gludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff, ac ym mha haen y mae’n rhaid ichi gofrestru.

Os ydych yn asiant sy'n ceisio cofrestru neu adnewyddu ar ran unigolyn haen uchaf, ffoniwch ni ar 0300 065 3000. Ni fyddwch yn gallu cofrestru ar gyfer unigolyn ar-lein.

Gwiriwch os nad oes angen i chi gofrestru

Nid oes angen i chi gofrestru os ydych:

 • yn ddeiliad tŷ sy'n cario gwastraff sydd wedi'i gynhyrchu gartref ac nid o ganlyniad i unrhyw weithgarwch busnes
 • yn dirfeddiannydd sy'n gwaredu gwastraff tipio anghyfreithlon o'ch tir
 • dim ond yn cario gwastraff rhwng gwahanol leoedd o fewn yr un safle
 • dim ond yn cario gwastraff drwy'r awyr neu dros fôr o le ym Mhrydain Fawr (Lloegr, yr Alban neu Gymru) i unrhyw le y tu allan i Brydain Fawr
 • dim ond yn cario gwastraff o wlad y tu allan i Brydain Fawr i'r man cyrraedd cyntaf
 • yn cario gwastraff ar gyfer gweithrediad morol sydd naill ai'n gofyn am drwydded forol neu'n gallu cael ei gyflawni o dan esemptiad morol

Datgan euogfarnau perthnasol

Os byddwch yn cofrestru ar yr haen uwch, rhaid i chi ddweud wrthym os ydych chi neu bartner, cyfarwyddwr, rheolwr neu ysgrifenydd cwmni cyfredol neu debyg wedi cael eich euogfarnu o drosedd a restrwyd isod. Mae'r rhain yn euogfarnau a allai olygu na allwch gofrestru ar yr haen uwch.

Dylech hefyd roi gwybod i ni os yw partner, cyfarwyddwr, rheolwr neu ysgrifenydd cwmni cyfredol neu debyg wedi cael ei euogfarnu o drosedd berthnasol ers i'r cofrestriad gael ei dderbyn.

Nid oes angen i chi ddweud wrthym am unrhyw euogfarnau wedi'u disbyddu.

Mae'r euogfarnau perthnasol cyfredol yn cynnwys troseddau o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Rheoliad 42 o Reoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011
 • Adran 1, 5 neu 7(3) o Ddeddf Rheoli Llygredd (Diwygio) 1989
 • Rheoliad 38 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2007
 • Rheoliad 38 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010
 • Adran 33 neu 34 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 • Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005
 • Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005
 • Rheoliadau Cludo Gwastraff ar Draws Ffiniau 2007
 • Adran 110(2) o Ddeddf yr Amgylchedd 1995

Ar ôl i chi gofrestru neu adnewyddu

Byddwch yn derbyn eich tystysgrif gofrestru drwy e-bost o fewn 15 diwrnod. Os na allwn dderbyn y cofrestriad am ryw reswm, fel euogfarnau perthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Eich cyfeirnod yw'r dystiolaeth o'ch cofrestriad a chadarnhad eich bod wedi cofrestru.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd eich busnes yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus o gludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff.

Cardiau copi

Gallwch archebu cardiau copi gennym, sef dogfennau maint cerdyn credyd sy'n cynnwys gwybodaeth am eich cofrestriad. Nid oes rhaid cael cerdyn copi, ond gallai eich helpu i ddangos eich manylion cofrestru i eraill.

Gallwch archebu cardiau copi pan fyddwch yn cofrestru neu'n adnewyddu ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000.

Gallwch brynu mwy nag un cerdyn. Maen nhw'n costio £5.00 yr un.

Newid eich cofrestriad

Rhaid i chi roi gwybod i ni am newidiadau i'ch manylion cofrestru o fewn 28 diwrnod i'r newid.

Math o weithgaredd

Gallwch newid eich math o weithgaredd. Er enghraifft, os ydych wedi eich cofrestru fel cludydd a deliwr, gallwch newid i gludydd, brocer a deliwr. Mae hyn am ddim i gofrestriadau haen is ac yn costio £40 i gofrestriadau haen uwch.

Ffoniwch ni ar 0300 065 3000.

Endid cyfreithiol

Os bydd endid cyfreithiol eich busnes yn newid, bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer cofrestru. Bydd endid cyfreithiol yn newid:

 • pan fyddwch chi, fel unig fasnachwr, yn newid i gwmni cyfyngedig
 • pan fydd eich partneriaeth yn dod yn gwmni cyfyngedig
 • pan fydd unigolyn newydd yn cymryd eich busnes drosodd
 • pan fydd cwmni'n cymryd y busnes drosodd a'i fod yn dod yn endid cyfreithiol newydd, gyda rhif cwmni newydd.

Haenau

Ni allwch newid cofrestriad haen is i gofrestriad haen uwch. Byddai angen i chi wneud cais am gofrestriad newydd a thalu’r ffi o £154.

Pwy mae eich cofrestriad yn ei gynnwys

Cofrestriad

Pwy sydd wedi'i gynnwys yn y cofrestriad

Unigolyn neu unig fasnachwr

Yr unigolyn ac unrhyw un a gyflogir gan yr unigolyn hwnnw fel cyflogai sy'n gwneud gwaith i'r unigolyn

Cwmni

Unrhyw un a gyflogir gan y cwmni fel cyflogai sy'n gwneud gwaith i'r cwmni

Partneriaeth

Unrhyw bartner a nodwyd ac unrhyw un a gyflogir gan y bartneriaeth fel cyflogai sy'n gwneud gwaith i'r bartneriaeth

Elusen neu sefydliad gwirfoddol

Unrhyw un a gyflogir gan yr elusen neu'r sefydliad gwirfoddol sy'n gwneud gwaith i'r elusen neu'r sefydliad gwirfoddol

Yr awdurdod lleol

Unrhyw gyflogai o'r awdurdod lleol sy'n gwneud gwaith ar ran yr awdurdod lleol

Ysgrifennydd Gwladol adran

Unrhyw gyflogai o'r adran sy'n gwneud gwaith ar ran yr adran. Noder y byddai'r cofrestriad yn gymwys i bob rhan o'r adran.

Eich cyfrifoldebau

Unwaith yr ydych wedi cofrestru fel cludydd, brocer neu ddeliwr gwastraff, mae gennych gyfrifoldebau o ran cludo gwastraff.

Darllenwch fwy ynghylch eich dyletswydd gofal.

Darllenwch fwy ynghylch symud gwastraff peryglus.

Ad-daliadau

Dylech fod yn sicr bod angen i chi gofrestru fel cludwr gwastraff cyn gwneud cais. Ar gyfer cludwyr haen uchaf, ni fyddwn yn darparu ad-daliadau oni bai bod cwsmer o tu allan i Gymru wedi cofrestru'n anghywir gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, neu os yw cwsmer wedi cofrestru ddwywaith yn ddamweiniol.

I ofyn am ad-daliad, e-bostiwch ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan:

 • egluro'r rheswm am yr ad-daliad
 • rhowch eich cyfeirnod a
 • chadarnhau’r enw ar y cerdyn a ddefnyddiwyd i dalu am y cofrestriad

Nodwch y gall ad-daliadau gymryd hyd at 30 diwrnod gwaith.