Canllawiau i'ch helpu i gydymffurfio â'ch trwydded amgylcheddol

Nod ein Nodiadau Cyfarwyddyd i Sectorau yw rhoi cyngor i weithredwyr a'n swyddogion rheoleiddio ar safonau dangosol o ran gweithredu a pherfformiad amgylcheddol, sy'n berthnasol i'r sector diwydiannol dan sylw.

Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Technegol yn disgrifio'r safonau a'r mesurau y mae'n rhaid i chi eu defnyddio er mwyn rheoli'r risgiau mwyaf cyffredin o lygredd sy'n deillio o'ch gweithgaredd. Maent yn hanfodol i'ch helpu i ddeall sut i gydymffurfio ag amodau neu reolau eich trwydded.

Sut i gydymffurfio â'ch trwydded

Canllawiau ar sut i gydymffurfio â'ch trwydded amgylcheddol

Canllawiau ychwanegol ar drin metelau a phlastigau trwy brosesau electrolytig a chemegol

Canllawiau ychwanegol ar wastraff clinigol

Canllawiau ychwanegol ar weithrediadau gwastraff mwyngloddio

Canllawiau ychwanegol ar ffermio dwys

Cynlluniau atal a rheoli tân

Cynllun atal a lliniaru tân: canllawiau rheoli gwastraff

Nodiadau cyfarwyddyd technegol

Gofynion samplu ar gyfer monitro allyriadau cyrn simnai

Monitro PM10 a PM2.5

Monitro gollyngiadau i ddŵr a charthffosydd

Monitro fflerau amgaeedig mewn safleoedd tirlenwi

Sut i gydymffurfio â'ch trwydded taenu ar y tir

Sut i ildio eich trwydded amgylcheddol: canllawiau ychwanegol ar gyfer tirlenwi ac achosion eraill o ollwng gwastraff parhaol

Canllawiau parod gwres a phŵer cyfunedig ar gyfer hylosgi ac ynni o weithfeydd ynni gwastraff

Templed asesu parod ar gyfer gwres a phŵer cyfunedig

Monitro allyriadau nwy cyrn simnai o weithfeydd hylosgi canolig a generaduron penodol

Offeryn sgrinio generaduron penodol Tranche B

Canllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd

Ceir hefyd ddolenni i ganllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd ar y wefan Gov.uk a chanllawiau ategol eraill, y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i'w dilyn:

Monitoring of particulate matter in ambient air around waste facilities (Saesneg yn unig)

Landfill sector technical guidance (Saesneg yn unig)

Treating waste to thermal desorption (Saesneg yn unig)

At hynny, mae llawer o ddogfennau cyfarwyddyd diwydiant a allai eich helpu i ddeall safonau a rhoi mesurau priodol ar waith er mwyn rheoli eich gweithgareddau ac atal llygredd.

Diweddarwyd ddiwethaf