Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Masnachu allyriadau yn y DU

Mae Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU wedi disodli cyfranogiad y DU yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd o 1 Ionawr 2021.

Fel deiliad trwydded cyfredol, dylech barhau i gydymffurfio ag amodau a rhwymedigaethau cyfredol eich trwydded yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, fel yr amlinellir yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.

Beth sydd wedi newid

Mae'r ddeddfwriaeth wedi newid fel bod yr holl swyddogaethau a oedd yn cael eu cynnal yn wreiddiol gan yr UE wedi cael eu trosglwyddo i'r DU. Mae hyn yn cynnwys awdurdod newydd ar gyfer Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU sy'n cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban, Gweinidogion Cymru a'r adran berthnasol yng Ngogledd Iwerddon yn gweithredu ar y cyd.

O ran y gweithrediadau beunyddiol, ychydig iawn sydd wedi newid ac mae gofyn i chi barhau i fonitro a mesur allyriadau yn yr un ffordd ag yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.

Os ydych yn cyfranogi'n llawn ac yn gymwys am ddyraniad am ddim (gweler yr amodau dyraniad am ddim isod) yna mae gofynion ychwanegol i chi gael cynllun methodoleg fonitro a llunio adroddiad lefel gweithgarwch ychwanegol (gweler yr adroddiad lefel gweithgarwch isod).

Trosi trwyddedau 

Mae'r holl drwyddedau allyriadau nwyon tŷ gwydr, gan gynnwys trwyddedau ysbytai ac allyrwyr bach, wedi cael eu hailddyroddi.

Yn ogystal, bydd yr holl drwyddedau nwyon tŷ gwydr yn cael eu hamrywio yn ôl y gofyn o ganol mis Ionawr 2021.

Mae hyn er mwyn cynnwys amodau sy'n ymwneud â dyrannu lwfansau am ddim a, lle y bo'n berthnasol, i atodi eich cynllun methodoleg fonitro i'ch trwydded.

Bydd fersiwn gyfunol o'r drwydded yn cael ei hatodi i'r hysbysiad amrywio.

Rhwymedigaethau dan drwyddedau cyfredol System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd

Nid yw trosi eich trwydded ac amrywiad dilynol trwyddedau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn effeithio ar eich rhwymedigaethau dan eich trwydded gyfredol o fewn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd o ran eich allyriadau yn 2020 neu'n gynt.

Os ydych wedi newid statws:

  • o osodiad ym mhrif ran System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd i ysbyty neu allyrwr bach yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU neu
  • o osodiad wedi'i eithrio yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd i osodiad ym mhrif rhan Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol fod eich trwydded wedi'i throsi'n gymwys i'ch allyriadau yn 2021 yn unig o 1 Ionawr 2021 ymlaen a bod yn rhaid i chi gydymffurfio o hyd â'r rhwymedigaethau dan eich trwydded gan System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd mewn perthynas â'ch allyriadau yn 2020.

Amodau dyraniad am ddim

Bydd yr amodau dyraniad am ddim yn gymwys i 'osodiadau dyraniad am ddim' yn unig, fel y’u diffinnir yn y gorchymyn. Maent ond yn berthnasol i chi os ydych:

  • wedi cyflwyno cais am ddyraniad lwfansau am ddim am y cyfnod 2021–2025 ac
  • o’r adeg honno yn unig pan fydd awdurdod Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU yn cyhoeddi'r tabl dyrannu ar gyfer y cyfnod 2021–2025 sy'n cynnwys cofnod am eich gosodiad.

Sylwer, os ydych wedi cyflwyno cais am ddyraniad lwfansau am ddim, er nad yw'r amodau dyraniad am ddim yn gymwys eto, bydd angen i chi wneud y canlynol:

  • monitro eich lefelau gweithgarwch yn unol â'r Rheoliad Dyraniad am Ddim a'ch cynllun methodoleg fonitro cymeradwy a
  • diwygio eich cynllun methodoleg fonitro yn unol â'r Rheoliad Dyraniad am Ddim.

Y rheswm dros hyn yw bod y Rheoliad Dyraniad am Ddim (fel y’i diwygiwyd gan y gorchymyn) yn parhau i fod yn gymwys yn y DU ac yn cynnwys gofynion sy'n berthnasol i holl weithredwyr gosodiadau sydd wedi cyflwyno cais am ddyraniad am ddim.

Nid yw cynnwys yr amodau dyraniad am ddim a'r cynllun methodoleg fonitro cymeradwy (os yw'n berthnasol) yn eich trwydded o reidrwydd yn golygu y bydd eich cais am ddyraniad lwfansau am ddim yn cael ei benderfynu fel dilys gan awdurdod Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU.

Caiff y penderfyniad hwn ei wneud gan awdurdod Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU cyn gynted â phosib yn 2021.

Adroddiad lefel gweithgarwch

Un o amodau'r dyraniad am ddim yw'r gofyniad i gyflwyno adroddiadau lefel gweithgarwch wedi'u dilysu.

Mewn perthynas â'r lefelau gweithgarwch yn 2019 a 2020, mae'n rhaid i chi gyflwyno'r adroddiad ar 30 Mehefin 2021 neu cyn hynny.

Sylwer bod y terfyn amser hwn yn wahanol i'r dyddiad a nodir ar hyn o bryd yn y Rheoliad Newidiadau i Lefel Gweithgarwch.

Ar gyfer lefelau gweithgarwch yn 2021 ac am bob blwyddyn y cynllun ar ôl hynny, y terfyn amser i gyflwyno’r adroddiad yw 31 Mawrth yn y flwyddyn ganlynol.

Trwyddedau ysbytai neu allyrwyr bach

Bydd eich trwydded wedi'i throsi'n cynnwys eich targedau allyriadau ar gyfer y cyfnod 2021–2025.

Mae'r targedau hyn yn wahanol i dargedau a gyfrifwyd yn flaenorol am eich gosodiad at ddiben System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, oherwydd bod ffactorau lleihau gwahanol yn gymwys yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU.

Golyga hyn fod eich targedau ar gyfer Cynllun Masnachu Allyriadau y DU 5% yn is na'ch targedau ar gyfer System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r ffactorau lleihau yng Ngorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU fel a ganlyn:

Blwyddyn y cynllun Ffactor lleihau

2021 

0.8697 

2022 

0.8461 

2023 

0.8224 

2024 

0.7988 

2025 

0.7751 

 Gweler Atodlen 7, paragraff 16 i Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU am fanylion llawn.

Allyrwyr bach iawn

Os ydych un allyrrwr bach iawn am y cyfnod 2021–2025, byddwch eisoes wedi derbyn eich hysbysiad diddymu.

Fel allyrrwr bach iawn, nid oes angen trwydded arnoch o 1 Ionawr 2021.

Taliadau Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Darllenwch fwy am daliadau ar gyfer Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y taliadau yng Nghynllun Masnachu Allyriadau'r DU, yna cysylltwch â ni yn:ghghelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ghghelp@naturalresourceswales.gov.uk

Sut i dalu am eigh trywdded

Talu am eich trwydded drwy drosglwyddiad electronig

Os ydych am dalu am eich trwydded neu am eich cais am drwydded trwy drosglwyddiad electronig, defnyddiwch yr wybodaeth isod i wneud eich taliad.  

Enw'r wwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfeiriad y cwmni: Adran Incwm, Bwlch Post 663, Caerdydd, CF24 0TP
Banc: RBS
Cyfeiriad: National Westminster Bank Plc., 2 1/2 Devonshire Square, Lundain, EC2M 4BA
Cod didoli: 60-70-80
Rhif cyfrif: 10014438​

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw'ch cwmni. 

Dylech gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun. Os na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu’ch taliad a’ch cais. 

Talu am eich trwydded dros y ffôn 

Ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm) 

E-bost ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Diweddarwyd ddiwethaf