Y Cynllun Masnachu Allyriadau a Chyfleoedd Arbed Ynni

Masnachu allyriadau

Dull o reoli llygredd sy'n seiliedig ar y farchnad yw masnachu allyriadau drwy ddarparu buddion economaidd ar gyfer lleihau allyriadau llygryddion.

System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd

System masnachu allyriadau nwyon tŷ gwydr amlsector yw System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys oddeutu 11,000 o osodiadau ledled Ewrop, gan gynnwys hedfanaeth, ac mae'n cyfrif am oddeutu 45% o allyriadau carbon deuocsid yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gosodiadau sy'n rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd yn cynnwys gorsafoedd pŵer, purfeydd olew, platfformau alltraeth, a diwydiannau sy'n cynhyrchu haearn a dur, sment a chalch, papur, gwydr, cerameg, a chemegau. Gall sefydliadau eraill, gan gynnwys prifysgolion ac ysbytai, fod yn rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, gan ddibynnu ar gapasiti hylosgi'r offer ar eu safleoedd. Mae gweithredwyr hedfan sy'n hedfan i faes awyr yn Ewrop neu oddi yno hefyd yn cael eu cynnwys.

Darllenwch fwy am gymryd rhan yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ar GOV.UK

Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Gwnaeth Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU ddisodli cyfranogiad y DU yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2021 o ganlyniad i ymadael â’r UE. Mae'n gynllun cyfwerth â System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd, lle mae'r holl swyddogaethau a oedd yn cael eu gwneud yn wreiddiol gan yr Undeb Ewropeaidd bellach wedi cael eu trosglwyddo i adrannau'r llywodraeth yn y DU.

Mae'n berthnasol i'r holl osodiadau a oedd yn rhan o System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.

Mynnwch fwy o wybodaeth am sut i gofrestru a chymryd rhan yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU.

Darllenwch fwy am gymryd rhan yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU ar GOV.UK

Y Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni

Cynllun asesu ynni gorfodol yw'r Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni ar gyfer sefydliadau mawr yn y DU ac mae'n gofyn i sefydliadau sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd archwilio ac adrodd ar o leiaf 90% o'u defnydd o ynni bob pedair blynedd.

Rôl CNC yn y cynlluniau

Yn gyffredinol, dyma rôl Cyfoeth Naturiol Cymru:

  • Cynllun Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd: cydymffurfiaeth, gorfodi, trwyddedu (dyroddi, amrywio, trosglwyddo ac ildio trwyddedau nwyon tŷ gwydr) a darparu cyngor ac arweiniad
  • Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU: cydymffurfiaeth, gorfodi, trwyddedu (dyroddi, amrywio, trosglwyddo ac ildio trwyddedau nwyon tŷ gwydr) a darparu cyngor ac arweiniad
  • Y Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni: cydymffurfiaeth a gorfodi

Cofrestru ar y cynllun

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i gynnal a gweinyddu’r systemau cofrestru ar gyfer yr holl gynlluniau, a dylai cyfranogwyr o Gymru barhau i ddefnyddio'r systemau hyn, sy’n cwmpasu pob rhan o’r DU, i alluogi cydymffurfiaeth.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn chwarae rhan wrth ddatblygu'r polisi sy'n cefnogi'r cynlluniau hyn, ac yn defnyddio data allyriadau i gefnogi targedau Llywodraeth Cymru.

Pam mae angen y cynlluniau hyn arnom?

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae tirwedd y polisi newid hinsawdd sy'n ymwneud â charbon deuocsid ac allyriadau nwyon tŷ gwydr eraill yn y DU ac Ewrop wedi newid yn sylweddol. Gwelodd Cytundeb Paris 2015 195 o wledydd yn cytuno i gyfyngu ar godiad yn nhymheredd cyfartalog y byd i lawer yn is na 2.0°C, gyda'r nod o gyfyngu'r newid i 1.5°C.

Cewch wybod mwy am reoli allyriadau nwyon tŷ gwydr ar GOV.UK.

Targedau allyriadau yng Nghymru

Mae Cymru wedi cryfhau ei fframwaith deddfwriaethol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae'r Ddeddf yn gosod targed cyfreithiol o leihau allyriadau o leiaf 80% erbyn 2050.

Yn ogystal â hyn, yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi addasu argymhelliad y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd i gynyddu'r targed hwn i 95% ac wedi cyhoeddi uchelgais i gyflwyno targed sero-net erbyn 2050 fan bellaf.

Cewch fwy o wybodaeth am dargedau allyriadau yng Nghymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cysylltu

Cysylltu os oes gennych fwy o gwestiynau am y cynlluniau masnachu allyriadau.

Fodd bynnag, ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i Gymru, anfonwch e-bost at y cyfeiriad canlynol:

Cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau am System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd a Chynllun Masnachu Allyriadau’r DU, ac ymholiadau cyffredinol: ghghelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau am y Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni: esos@environment-agency.gov.uk 

Diweddarwyd ddiwethaf