Cynlluniau rheoli perygl llifogydd

Yn unol â Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009, rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru gynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd ar raddfa’r ardal basn afon erbyn 22 Rhagfyr 2015


Yn unol â'r gofyniad hwn, rydym wedi cynhyrchu tri chynllun rheoli perygl llifogydd ar gyfer Gymru: Afon Hafren; Afon Dyfrdwy; a Gorllewin Cymru. Mae cynlluniau rheoli perygl llifogydd Afon Hafren ac Afon Dyfrdwy wedi cael eu cynhyrchu ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr. Yng Nghymru, mae'r cynlluniau rheoli perygl llifogydd hyn yn cynnwys perygl llifogydd gan y prif afonydd, cronfeydd dŵr a'r môr.

Mae’r cynlluniau rheoli perygl llifogydd yn nodi'r hyn sydd mewn perygl gan lifogydd ochr yn ochr â'r amcanion a'r mesurau rydym yn bwriadu eu cymryd i reoli'r perygl gan lifogydd i bobl, yr amgylchedd, a gweithgarwch economaidd ledled Cymru. Mae'r cynlluniau'n cynnwys cyfnod o chwe blynedd o fis Rhagfyr 2015 tan fis Rhagfyr 2021.

Gwnaethom ymgynghori ar y cynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft o 10 Hydref 2014 tan 31 Ionawr 2015 ochr yn ochr â'r ymgynghoriad ar y cynlluniau rheoli basn afon drafft sy'n berthnasol i Gymru. Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad, gwnaethom adolygu'r cynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft yng ngoleuni’r sylwadau a dderbyniwyd yn yr ymgynghoriad a chynhyrchu'r cynlluniau rheoli perygl llifogydd terfynol. Gweler y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd (FRMP) terfynol ar gyfer Gorllewin Cymru isod. Ceir y Cynllun Rheoli Basn Afon terfynol ar gyfer Gorllewin Cymru hefyd drwy’r ddolen isod. Mae cydlynu’r gwaith o gynllunio ar gyfer rheoli perygl llifogydd a rheoli basnau afon wedi ei gwneud yn haws i ni, a'n rhanddeiliaid â buddiannau ar y cyd, gymryd golwg ehangach ar y cyfleoedd sydd ar gael i reoli amgylchedd dŵr Cymru'n fwy effeithiol. Gyda'i gilydd, mae'r ddau gasgliad hyn o gynlluniau'n helpu i lywio penderfyniadau pwysig, cyfeirio buddsoddiad sylweddol a chamau gweithredu, a darparu buddiannau sylweddol i gymdeithas a'r amgylchedd.

Ochr yn ochr â'r tri chynllun rheoli perygl llifogydd a gynhyrchwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae wyth Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yng Nghymru wedi cynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd ar wahân ar gyfer rheoli ffynonellau lleol o lifogydd mewn ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd. Rydym wedi cydweithio â'r Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol hyn i sicrhau bod y cynlluniau rheoli perygl llifogydd terfynol yn cael eu cydlynu ar gyfer pob ardal basn afon ac y byddant yn helpu i annog cydweithrediad ledled sefydliadau i reoli perygl llifogydd. Gellir mynd at gynlluniau rheoli perygl llifogydd yr Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol trwy gyfrwng y dolenni isod.